งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th 1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเบิกหักผลักส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th 1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเบิกหักผลักส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th 1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเบิกหักผลักส่ง

2 www.gfmis.go.th 2 เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่ง เป็นเงินนอกงบประมาณ เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัส งบประมาณ และ / หรือเบิกชดใช้ให้ถูก งาน

3 www.gfmis.go.th 3 เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัส งบประมาณ และ / หรือเบิกชดใช้ให้ถูก งาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึก รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และพบภายหลังว่า มีการเบิกผิด แหล่งของเงินหรือเบิกผิดหมวดรายจ่าย รหัส งบประมาณ และ / หรืองาน คำสั่งงาน (Transaction code) ที่ใช้ในการ บันทึกรายการ คือ ZGL_J 7

4 www.gfmis.go.th 4 เอกสารขอเบิกที่บันทึกผิด ยังติด Block อยู่ ปลด Block แล้ว และ / หรือ จ่ายเงินแล้ว กลับรายการขอเบิก FB08 ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR ให้โดยอัตโนมัติ A B A A A A A

5 www.gfmis.go.th 5  ส่วนราชการบันทึกรายการโดยอ้างอิง เลขที่เอกสารขอเบิกที่ผิด เอกสารที่ตัดงบใหม่ Dr. พักคชจ. XXX Cr. คชจ.ที่ผิด XXX การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่างเช่น 2004 + 3100000020 + 02 ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 A Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด XXX เอกสารที่คืนงบเดิม Dr. คชจ.ที่ผิด XXX Cr. พักคชจ. XXX

6 www.gfmis.go.th 6 step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_J7

7 www.gfmis.go.th 7 ในช่องการอ้างอิง ต้องระบุเลขที่เอกสาร และบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร ขอเบิกที่ต้องการปรับปรุง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องการการปรับปรุงได้ การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่าง เช่น 2004 + 3100000021 + 02 step 2. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง

8 www.gfmis.go.th 8 step 3. ระบุข้อมูลรายการที่ผิด

9 www.gfmis.go.th 9 step 4. ระบุข้อมูลรายการที่ ถูกต้อง

10 www.gfmis.go.th 10 เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงิน นอกงบประมาณ ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของ เงินงบประมาณ ต้องการที่จะขอเบิกเงินใน งบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอก งบประมาณที่ฝากคลังของตนเอง หรือผลักส่ง เป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของ หน่วยงานอื่น คำสั่งงาน (Transaction code) ที่ใช้ในการ บันทึกรายการ คือ ZFB60_K 7 และ ZGL_JK2

11 www.gfmis.go.th 11   ขั้นตอนในการบันทึกรายการ สำหรับส่วนราชการเจ้าของเงินใน งบประมาณ บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/เงินรับฝาก ส่วนราชการ “ZFB60 _K7” “ZGL_JK 2”

12 www.gfmis.go.th 12  บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง “ZFB60_K7 ” รายการบันทึกบัญชี เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง XXX เครดิต เจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานของรัฐ XXX เอกสารที่พักไว้

13 www.gfmis.go.th 13 step 1. เลือกคำสั่งงาน ZFB60_K7

14 www.gfmis.go.th 14 step 2. ระบุข้อมูลผู้ขาย

15 www.gfmis.go.th 15 step 3. ผ่านรายการเอกสาร

16 www.gfmis.go.th 16  บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/ เงินรับฝากส่วนราชการ “ZGL_JK2” รายการบันทึกบัญชี เดบิต เงินฝากคลัง XXX เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ XXX เอกสารที่พักไว้

17 www.gfmis.go.th 17 step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_JK2

18 www.gfmis.go.th 18 step 2. ระบุเพิ่มเงินฝากคลัง

19 www.gfmis.go.th 19 step 3. ระบุเพิ่มเงินรับฝากส่วน ราชการ

20 www.gfmis.go.th 20


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th 1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเบิกหักผลักส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google