งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการบัญชีคู่และหลักการบันทึกรายการค้า
เข้าใจวิธีการบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น อธิบายการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังสมุดรายวันขั้นปลาย จัดทำงบทดลองได้

3 เนื้อหา 1. หลักการบัญชีคู่ 2. หลักการบันทึกรายการค้า
3. การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีขั้นต้น 4. การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย 5. การคำนวณหายอดคงเหลือในบัญชีต่างๆ 6. การจัดทำงบทดลอง

4 หลักการบัญชีคู่ (The Double-Entry Accounting)
คือ การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยจะบันทึกทั้งด้านซ้าย (เดบิต) และด้านขวา (เครดิต) ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทั้งสองด้าน

5 หลักการบันทึกรายการค้า
สินทรัพย์ + - หนี้สิน - + ทุน - +

6 หลักการบันทึกรายการค้า (ต่อ)
รายได้ - + ค่าใช้จ่าย + -

7 การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี
ประเภทของสมุดบัญชี 1. สมุดรายวันขั้นต้น (Book of Original Entry) สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 2. สมุดรายวันขั้นปลาย หรือสมุดบัญชีแยกประเภท(Book of Terminal Entry or Ledger) ตัวที (T-Account) แสดงยอดดุล (Three-Column from of Account)

8 สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)
วัน/ เดือน/ปี รายการ เดบิต เครดิต หน้า เลขที่ อ้างถึง 1 2 3 4

9 สมุดบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
แสดงยอดดุล (Three-Column from of Account) บัญชี..... เลขที่ .... เลขที่ อ้างอิง ยอดคงเหลือ ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

10 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 นายภมรได้เปิดกิจการให้บริการโดยนำเงินสดมาลงทุนจำนวน 70,000 บาท และยังกู้เงินจากธนาคารอีก 30,000 บาท สมุดรายวันทั่วไป ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง 1 2 3 4 ม.ค. 1 2550 เงินสด เจ้าหนี้เงินกู้ ทุน-ภมร นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน

11 สมุดรายวัน บัญชี เงินสด รายการ รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1
ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง ม.ค. 1 2550 1 2 3 4 เงินสด เจ้าหนี้เงินกู้ ทุน-ภมร นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน บัญชี เงินสด เลขที่ 101 ยอดคงเหลือ -การนำรายการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าวันที่ 1 ธ.ค. 2551มาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และแสดงยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี อ้างถึง รายการ ว/ด/ป เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต ม.ค. 1 2550 1

12 สมุดรายวัน บัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ รายการ รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1
ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง ม.ค. 1 2550 1 2 3 4 เงินสด เจ้าหนี้เงินกู้ ทุน-ภมร นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน บัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ เลขที่ 201 ยอดคงเหลือ -การนำรายการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าวันที่ 1 ธ.ค. 2551มาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และแสดงยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี อ้างถึง รายการ ว/ด/ป เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต ม.ค. 1 2550 1

13 สมุดรายวัน บัญชี ทุน-ภมร รายการ รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1
ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง ม.ค. 1 2550 1 2 3 4 เงินสด เจ้าหนี้เงินกู้ ทุน-ภมร นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน บัญชี ทุน-ภมร เลขที่ 301 ยอดคงเหลือ -การนำรายการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าวันที่ 1 ธ.ค. 2551มาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และแสดงยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี อ้างถึง รายการ ว/ด/ป เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต ม.ค. 1 2550 1

14 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 นายภมรได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 2,000 บาท และจ่ายค่าเช่าอีก 5,000 บาท
สมุดรายวันทั่วไป ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง 1 2 3 4 ม.ค. 2 2550 วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเช่า เงินสด ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่าเช่า

15 สมุดรายวัน บัญชี วัสดุสิ้นเปลือง รายการ รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1
ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง ม.ค. 2 2550 1 2 3 4 วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเช่า เงินสด ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่าเช่า บัญชี วัสดุสิ้นเปลือง เลขที่ 105 ยอดคงเหลือ -การนำรายการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าวันที่ 1 ธ.ค. 2551มาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และแสดงยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี อ้างถึง รายการ ว/ด/ป เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต ม.ค. 2 2550 1

16 สมุดรายวัน บัญชี ค่าเช่า รายการ รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1
ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง ม.ค. 2 2550 1 2 3 4 วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเช่า เงินสด ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่าเช่า บัญชี ค่าเช่า เลขที่ 501 ยอดคงเหลือ -การนำรายการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าวันที่ 1 ธ.ค. 2551มาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และแสดงยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี อ้างถึง รายการ ว/ด/ป เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต ม.ค. 2 2550 1

17 สมุดรายวัน บัญชี เงินสด รายการ รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1
ว/ด/ป รายการ เดบิต เครดิต หน้า 1 เลขที่ อ้างถึง ม.ค. 2 2550 1 2 3 4 วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเช่า เงินสด ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่าเช่า บัญชี เงินสด เลขที่ 101 ยอดคงเหลือ -การนำรายการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าวันที่ 1 ธ.ค. 2551มาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และแสดงยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี อ้างถึง รายการ ว/ด/ป เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต ม.ค. 1 2550 1 2

18 ภมรบริการ งบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 เงินสด วัสดุสิ้นเปลือง เจ้าหนี้การค้า ทุน-ภมร ค่าเช่า

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google