งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าใน สมุดบัญชี. 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการบัญชีคู่และ หลักการบันทึกรายการค้า เข้าใจวิธีการบันทึกรายการใน สมุดรายวันขั้นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าใน สมุดบัญชี. 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการบัญชีคู่และ หลักการบันทึกรายการค้า เข้าใจวิธีการบันทึกรายการใน สมุดรายวันขั้นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าใน สมุดบัญชี

2 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการบัญชีคู่และ หลักการบันทึกรายการค้า เข้าใจวิธีการบันทึกรายการใน สมุดรายวันขั้นต้น อธิบายการผ่านรายการจากสมุด รายวันขั้นต้นไปยังสมุดรายวันขั้น ปลาย จัดทำงบทดลองได้

3 3 เนื้อหา 1. หลักการบัญชีคู่ 2. หลักการบันทึกรายการค้า 3. การบันทึกรายการค้าในสมุด บัญชีขั้นต้น 4. การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชี ขั้นปลาย 5. การคำนวณหายอดคงเหลือใน บัญชีต่างๆ 6. การจัดทำงบทดลอง

4 4 หลักการบัญชีคู่ (The Double-Entry Accounting) การบันทึกรายการค้าตาม หลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป โดยจะบันทึกทั้ง ด้านซ้าย ( เดบิต ) และ ด้านขวา ( เครดิต ) ด้วย จำนวนเงินที่เท่ากันทั้งสอง ด้าน คือ

5 5 หลักการบันทึกรายการค้า สินทรัพย์ +- -+ หนี้สิน-+ ทุน

6 6 หลักการบันทึกรายการค้า ( ต่อ ) รายได้ -+ ค่าใช้จ่าย+-

7 7 การบันทึกรายการค้าใน สมุดบัญชี 1. สมุดรายวันขั้นต้น (Book of Original Entry) สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 2. สมุดรายวันขั้นปลาย หรือสมุด บัญชีแยกประเภท (Book of Terminal Entry or Ledger) ตัวที (T-Account) แสดงยอดดุล (Three-Column from of Account) ประเภทของ สมุดบัญชี

8 8 เลขที่ อ้างถึง สมุดรายวัน ทั่วไป วัน / เดือน / ปี รายการ เดบิต เครดิต หน้า...... 12341234 สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)

9 9 บัญชี..... เลขที่.... ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ เลขที่ อ้างอิ ง สมุดบัญชีแยกประเภท (General Ledger) แสดงยอดดุล (Three-Column from of Account)

10 10 เลขที่ อ้างถึง สมุดรายวัน ทั่วไป ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปรายการเดบิต เครดิต หน้า 1 12341234 ม. ค. 1 2550 เจ้าหนี้เงินกู้ 201 30 000 00 นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 นายภมร ได้เปิดกิจการให้บริการโดยนำเงิน สดมาลงทุนจำนวน 70,000 บาท และยังกู้เงินจากธนาคารอีก 30,000 บาท ทุน - ภมร 301 70 000 00 เงินสด 101 100 000 00

11 11 เลขที่ อ้าง ถึง สมุดรายวัน ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปรายการเดบิตเครดิต หน้า 1 12341234 บัญชีเงินสด เลขที่ 101 ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ หน้า บัญชี อ้างถึง 100 000 00 เงินสด 101 100 000 00 เจ้าหนี้เงินกู้ 201 30 000 00 ทุน - ภมร 301 70 000 00 นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน ม. ค. 1 2550 ม. ค. 1 2550 100 000 00 1

12 12 เลขที่ อ้าง ถึง สมุดรายวัน ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปรายการเดบิตเครดิต หน้า 1 12341234 บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ เลขที่ 201 ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ หน้า บัญชี อ้างถึง 30 000 00 เงินสด 101 100 000 00 เจ้าหนี้เงินกู้ 201 30 000 00 ทุน - ภมร 301 70 000 00 นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน ม. ค. 1 2550 ม. ค. 1 2550 30 000 00 1

13 13 เลขที่ อ้าง ถึง สมุดรายวัน ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปรายการเดบิตเครดิต หน้า 1 12341234 บัญชี ทุน - ภมร เลขที่ 301 ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ หน้า บัญชี อ้างถึง 70 000 00 เจ้าหนี้เงินกู้ 201 30 000 00 ทุน - ภมร 301 70 000 00 นำเงินสดและเงินกู้มาลงทุน ม. ค. 1 2550 ม. ค. 1 2550 70 000 00 1 เงินสด 101 100 000 00

14 14 เลขที่ อ้างถึง สมุดรายวัน ทั่วไป ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปรายการเดบิต เครดิต หน้า 1 12341234 ม. ค. 2 2550 วัสดุสิ้นเปลือง 105 2 000 00 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่า เช่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 นายภมร ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 2,000 บาท และจ่ายค่าเช่าอีก 5,000 บาท เงินสด 101 7 000 00 ค่าเช่า 501 5 000 00

15 15 เลขที่ อ้าง ถึง สมุดรายวัน ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปรายการเดบิตเครดิต หน้า 1 12341234 บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง เลขที่ 105 ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ หน้า บัญชี อ้างถึง 2 000 00 ม. ค. 2 2550 ม. ค. 2 2550 วัสดุสิ้นเปลือง 105 2 000 00 ค่าเช่า 501 5 000 00 เงินสด 101 7 000 00 2 000 00 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่า เช่า 1

16 16 เลขที่ อ้าง ถึง สมุดรายวัน ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปรายการเดบิตเครดิต หน้า 1 12341234 บัญชีค่าเช่า เลขที่ 501 ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ หน้า บัญชี อ้างถึง 5 000 00 ม. ค. 2 2550 ม. ค. 2 2550 วัสดุสิ้นเปลือง 105 2 000 00 ค่าเช่า 501 5 000 00 เงินสด 101 7 000 00 5 000 00 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่า เช่า 1

17 17 เลขที่ อ้าง ถึง สมุดรายวัน ว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปรายการเดบิตเครดิต หน้า 1 12341234 บัญชีเงินสด เลขที่ 101 ยอด คงเหลือ เดบิต เครดิต ว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ปว/ด/ป เดบิต เครดิต รายการ หน้า บัญชี อ้างถึง 100 000 00 ม. ค. 1 2550 100 000 00 วัสดุสิ้นเปลือง 105 2 000 00 ค่าเช่า 501 5 000 00 เงินสด 101 7 000 00 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจ่ายค่า เช่า 2 93 000 00 ม. ค. 2 2550 1 7 000 00

18 18 ภมรบริการงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 เงินสด 10193 000 00 วัสดุสิ้นเปลือง 1052 000 00 เจ้าหนี้การค้า 201 30 000 00 ทุน - ภมร 301 70 000 00 ค่าเช่า 5015 000 00 100 000 00

19 19 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าใน สมุดบัญชี. 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการบัญชีคู่และ หลักการบันทึกรายการค้า เข้าใจวิธีการบันทึกรายการใน สมุดรายวันขั้นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google