งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติเกี่ยวกับ บัญชีเกณฑ์คงค้าง 1. ขั้นตอนการตั้งยอด 3. ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ประจำเดือน 2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติเกี่ยวกับ บัญชีเกณฑ์คงค้าง 1. ขั้นตอนการตั้งยอด 3. ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ประจำเดือน 2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการเมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติเกี่ยวกับ บัญชีเกณฑ์คงค้าง 1. ขั้นตอนการตั้งยอด 3. ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ประจำเดือน 2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ 5. ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ประจำปี

2 1. ขั้นตอนการตั้ง ยอด 1. ขั้นตอนการตั้ง ยอด  นำยอดเงินแยกประเภทล่าสุด ลงกระดาษทำการ  นำยอดบัญชีที่ปรับปรุง ลง กระดาษทำการ  ปรับปรุงบัญชีเกณฑ์เงินสด เพื่อเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง  หายอดเงินหลังปรับปรุง ใน กระดาษทำการ  นำยอดเงินหลังปรับปรุง ตั้ง ยอดในรายวันทั่วไป  นำรายการตั้งยอดจาก รายวัน ผ่านไปแยกประเภท

3 2. ขั้นตอนการบันทึก บัญชี  รับเอกสารขอเบิก / ใบแจ้งหนี้ ( ถ้ามี )  บันทึกรายการในสมุดรายวัน รับ - จ่าย - ทั่วไป  จัดทำใบสำคัญการลงบัญชี รับ - จ่าย - ทั่วไป  ผ่าน บ / ช จากรายวัน ไปแยก ประเภท - เงินสด เงินฝาก ธ. เงิน ฝากคลัง ทุกวัน - รว. ทั่วไป และนอกจากเงิน ฯ เดือนละครั้ง

4 3. ขั้นตอนการจัดทำ รายงานประจำเดือน  รายงานเงินรายได้ แผ่นดิน  รายงานรายได้และ ค่าใช้จ่าย  รายงานเงินประจำ งวด  สิ้น เดือน - เก็บข้อมูลจากแยก ประเภทเข้างบทดลอง - จัดทำรายงานประจำเดือน

5 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ฎีกาเหลื่อมจ่าย  ค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ  ค่าเสื่อมราคา  ค่าวัสดุคงเหลือ  ค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย

6 5. ขั้นตอนการจัดทำ รายงานประจำปี  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกระแสเงินสด  งบแสดงผลการ ดำเนินงานทางการเงิน  หมายเหตุประกอบงบ การเงิน


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติเกี่ยวกับ บัญชีเกณฑ์คงค้าง 1. ขั้นตอนการตั้งยอด 3. ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ประจำเดือน 2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google