งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเบิกจ่ายเงิน AP สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อนำเสนอ ลูกหนี้เงินยืม

3 1.การล้างลูกหนี้เงินยืมภายในปีงบประมาณ
1.1 การล้างเงินยืมเท่ากับใบสำคัญ 1.2 การล้างเงินยืมเป็นเงินสดและใบสำคัญ 1.3 การล้างเงินยืมมากกว่าสัญญาการยืมเงิน

4 1. 1 การล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับใบสำคัญ
ขั้นตอน แบบฟอร์ม รหัสอ้างอิง บัญชีที่บันทึก 1.บันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ขบ02/ขบ03 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน DR ลูกหนี้เงินยืม CR ใบสำคัญค้างจ่าย 2.บันทึกรายการขอจ่าย ขจ 05 รหัสงปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน DR.ใบสำคัญค้างจ่าย CR. เงินฝากธนาคาร 3.บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม บช 01 ประเภท G1 รหัสงปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน DR.ค่าใช้จ่าย CR.ลูกหนี้เงินยืม

5 1. 2 การล้างลูกหนี้เงินยืมเป็นใบสำคัญและเงินสด
ขั้นตอน แบบฟอร์ม รหัสอ้างอิง บัญชีที่บันทึก 1.บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับใบสำคัญที่ส่งใช้ บช 01 ประเภท G1 รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน DR.ค่าใช้จ่าย CR.ลูกหนี้เงินยืม 2.บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภท BD รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลักศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน DR.เงินสด CR.เบิกเกินส่งคืน 3.บันทึกการนำเงินส่งคลัง นส 02-1/ นส 02-2 รหัสงปม. กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามรหัสผู้นำส่งเงินแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน DR. T/Eนำส่งเงิน CR. พักเงินนำส่ง DR.พักเงินนำส่ง CR.เงินสด 4.บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ประเภท BE กรณีเงินกันให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน DR.เบิกเกินส่งคืน 5

6 1. 3 การล้างลูกหนี้เงินยืมมากกว่าสัญญาการยืมเงิน
ขั้นตอน แบบฟอร์ม รหัสอ้างอิง บัญชีที่บันทึก 1.บันทึกล้างใบสำคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม บช 01 ประเภท G1 รหัสงปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน DR.ค่าใช้จ่าย CR.ลูกหนี้เงินยืม 2.ใบสำคัญส่วนที่เกินให้บันทึกขอเบิกเงินตามปกติ ขบ 02 / ขบ 03 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้ระบุ เลขที่เอกสารสำรองเงิน CR.ใบสำคัญค้างจ่าย 3.บันทึกรายการขอจ่ายเงิน ขจ 05 DR.ใบสำคัญค้างจ่าย CR. เงินฝากธนาคาร

7 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับลูกหนี้เงินยืมกรณีเงินในงบประมาณ การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม ขบ.02 : ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

8

9

10

11

12 2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม ขจ.01
2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม ขจ.01

13

14

15

16 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งเบิก
3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม .บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งเบิก

17

18

19

20

21 4. การบันทึกตั้งเงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้บัญชีเงินรอรับคืน : แบบฟอร์ม บช.01 ประเภทเอกสาร BD

22

23

24

25

26 5.บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม นส.02-1 : ใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร R6

27

28

29

30 6. การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม บช
6.การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม บช.01 ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร BE

31

32

33

34

35 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม บช
การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับการตั้งเบิก

36

37

38

39 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม บช
การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งเบิก

40

41

42

43 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ
ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

44

45

46

47 บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

48

49

50


ดาวน์โหลด ppt สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google