งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อนำเสนอ ลูกหนี้เงินยืม

3 1. การล้างลูกหนี้เงินยืมภายใน ปีงบประมาณ 1.1 การล้างเงินยืมเท่ากับ ใบสำคัญ 1.2 การล้างเงินยืมเป็นเงินสด และใบสำคัญ 1.3 การล้างเงินยืมมากกว่า สัญญาการยืมเงิน

4 1. 1 การล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับใบสำคัญ ขั้นตอนแบบฟอร์ ม รหัสอ้างอิงบัญชีที่บันทึก 1. บันทึกรายการ ขอเบิกเงินยืม ขบ 02/ ขบ 03 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปี ให้ระบุเลขที่เอกสาร สำรองเงิน DR ลูกหนี้เงินยืม CR ใบสำคัญค้าง จ่าย 2. บันทึกรายการ ขอจ่าย ขจ 05 รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามเอกสาร ขอเบิกเงิน DR. ใบสำคัญค้าง จ่าย CR. เงินฝาก ธนาคาร 3. บันทึกล้าง ลูกหนี้เงินยืม บช 01 ประเภท G1 รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิกเงิน DR. ค่าใช้จ่าย CR. ลูกหนี้เงินยืม

5 5 ขั้นตอนแบบฟอร์ ม รหัสอ้างอิงบัญชีที่บันทึก 1. บันทึกล้างลูกหนี้เงิน ยืมเท่ากับใบสำคัญที่ส่ง ใช้ บช 01 ประเภท G1 รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตาม เอกสารขอเบิกเงิน DR. ค่าใช้จ่าย CR. ลูกหนี้เงินยืม 2. บันทึกรับเงินเบิกเกิน ส่งคืน บช 01 ประเภท BD รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลักศูนย์ต้นทุนตาม เอกสารขอเบิกเงิน DR. เงินสด CR. เบิกเกินส่งคืน 3. บันทึกการนำเงินส่ง คลัง นส 02-1/ นส 02-2 รหัสงปม. กิจกรรมหลัก ศูนย์ ต้นทุนตามรหัสผู้นำส่งเงิน แหล่งของเงินตามเอกสารขอ เบิกเงิน DR. T/E นำส่งเงิน CR. พักเงินนำส่ง DR. พักเงินนำส่ง CR. เงินสด 4. บันทึกล้างลูกหนี้เงิน ยืมและเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่ง บช 01 ประเภท BE รหัสงปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตาม เอกสารขอเบิกเงิน กรณีเงินกันให้ระบุเลขที่ เอกสารสำรองเงิน DR. เบิกเกินส่งคืน CR. ลูกหนี้เงินยืม 1. 2 การล้างลูกหนี้เงินยืมเป็นใบสำคัญ และเงินสด

6 ขั้นตอนแบบฟอร์ ม รหัสอ้างอิงบัญชีที่บันทึก 1. บันทึกล้างใบสำคัญ เท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม บช 01 ประเภท G1 รหัสงปม. แหล่งของ เงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตาม เอกสารขอเบิกเงิน DR. ค่าใช้จ่าย CR. ลูกหนี้เงินยืม 2. ใบสำคัญส่วนที่เกินให้ บันทึกขอเบิกเงิน ตามปกติ ขบ 02 / ขบ 03 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีให้ระบุ เลขที่เอกสาร สำรองเงิน DR. ค่าใช้จ่าย CR. ใบสำคัญค้างจ่าย 3. บันทึกรายการขอ จ่ายเงิน ขจ 05 รหัสงปม. แหล่งของ เงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตาม เอกสารขอเบิกเงิน DR. ใบสำคัญค้างจ่าย CR. เงินฝากธนาคาร 1. 3 การล้างลูกหนี้เงินยืมมากกว่า สัญญาการยืมเงิน

7 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับลูกหนี้เงินยืม กรณีเงินในงบประมาณ การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม ขบ.02 : ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อฯ

8

9

10

11 11

12 2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม ขจ.01

13

14

15 15

16 3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม. บช.01 : ใบบันทึกรายการ บัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้ง เบิก

17

18

19

20 20

21 4. การบันทึกตั้งเงินเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่งโดยไม่มีลูกหนี้บัญชีเงินรอรับ คืน : แบบฟอร์ม บช.01 ประเภทเอกสาร BD

22

23

24

25 25

26 5. บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม นส.02-1 : ใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร R6

27

28

29 29

30 6. การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม บช.01 ใบ บันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร BE

31

32

33

34 34

35 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม บช.01 : ใบบันทึกรายการ บัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับการตั้งเบิก

36

37

38

39 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม แบบฟอร์ม บช.01 : ใบบันทึกรายการ บัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งเบิก

40

41

42

43 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

44

45

46

47 บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

48

49

50 50


ดาวน์โหลด ppt AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google