งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR

2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (MU-ERP-HR) ระบบบริหารเงินเดือน และค่าตอบแทน (Payroll :PY) ระบบงานทะเบียน ประวัติบุคลากร Personnel Administration: PA) ระบบงานโครงสร้าง องค์กร (Organization Management: OM) ส่วนงานดำเนินการบันทึก ข้อมูลประวัติบุคลากรทุก ประเภทและประมวลผล เงินเดือนผ่านระบบ - 2 -

3 แผนการดำเนินการโครงการ MU – ERP – HR 1 Nov 10 OM PA Go Live 18 - 19 & 23 – 25 Nov 10 PY End Users Training 29 – 30 Nov 10 & 1 Dec 10 PY Simulation#1 16 – 17 Dec 10 PY Simulation#2 29 – 30 Dec 10 Run Payroll for Jan 11 1 Jan 11 PY Go Live - 3 -

4 ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน : PY ประมวลผล เงินเดือนรอบ ปกติ (Regular Run) ของเดือนที่ 2 วันทำการสุดท้าย ของเดือนที่ 1 วางฎีกาไปยัง มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ของเดือน ประมวลผล เงินเดือน นอกรอบ (Off-Cycle Run) ภายในวันที่ 7 ของเดือน วางฎีกาไปยัง มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 ของเดือน จ่ายเงินเดือน เดือนที่ 2 ให้บุคลากร 3 วันทำการ สุดท้ายก่อนสิ้น เดือน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 - 4 -

5 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR •วางแผนและดำเนินการล่วงหน้า •ระบุผลผลิต แหล่งเงิน และศูนย์ต้นทุนของบุคลากร 1.1. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหม่ ตัวอย่าง : พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 •พนักงานได้รับเงินเดือน เดือน ก.พ. ณ สิ้นเดือน ก.พ.54 บันทึกข้อมูลในระบบ ก่อนวันที่ 30 ม.ค.54 •พนักงานได้รับเงินเดือนตกเบิก เดือน ก.พ. ณ สิ้นเดือน มี.ค54 บันทึกข้อมูลในระบบ หลังวันที่ 30 ม.ค.54 - 5 - สิทธิในการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งดำเนินการได้ต่อเมื่อมีคำสั่ง

6 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR กระบวนการแนวปฏิบัติ 1.2.การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน / การย้าย (กรณีข้ามส่วนงาน) • ส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงศูนย์ต้นทุนของบุคลากร • ส่วนงานที่รับตัดโอน ฯ / ย้าย ส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 ของเดือนก่อนถึงเดือนที่จะมีผล • กำหนดวันที่บังคับใช้ไปล่วงหน้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป (ไม่ให้ดำเนินการย้อนหลังหรือให้มีผลระหว่างเดือน) 1.3.การพ้นจากงาน • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือ ระงับการจ่ายเงินเดือนของบุคลากรทันทีเมื่อ ทราบข้อมูล • การติดตาม เรียกเงินคืนเป็นหน้าที่ของ HR ของส่วนงาน 1.4.การเปลี่ยนประเภท บุคลากร • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน • ส่วนงานดำเนินการล่วงหน้า - 6 -

7 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR ตัวอย่าง : กรณีดำเนินการตามข้อ 1.2, 1.3 และ 1.4 หลังจากการประมวลผล เงินเดือน ชี้แจงงานคลัง และทำเอกสาร ขอปรับปรุง บัญชี งานคลัง ดำเนินการ ปรับปรุงบัญชีใน ระบบ AP งานทรัพยากร บุคคลบันทึก ข้อมูลเข้าระบบ และประมวลผล ย้อนหลังเดือน ถัดไป บันทึกรายการ ปรับปรุงลงใน ระบบ PY - 7 -

8 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR 1.5. การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร • กรณีตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น (ตามประกาศ มหาวิทยาลัย ฯ) • กำหนดให้เบิกจ่ายตรงที่ระบบการเงินและบัญชี (AP) เฉพาะกรณีสังกัดส่วนงาน แต่ ไปดำรงตำแหน่งบริหารข้ามส่วนงาน ตัวอย่าง : อาจารย์ ก สังกัดส่วนงาน A ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี ส่วนงาน A •จ่ายเงินเดือนผ่านระบบ PY สำนักงานอธิการบดี •จ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภท บริหารที่ระบบ AP - 8 -

9 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR 1.6. การประมวลผลจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน • จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทุกประเภทผ่านระบบ PY โดยเฉพาะรายการเงินได้หลักที่ นำมาคำนวณภาษี ยกเว้นค่าตอบแทนบางประเภทจ่ายตรงที่ระบบการเงินและบัญชี (AP) PY •เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรทุกประเภท •รอบปกติ (รายการเงินได้-เงินหักตามเอกสารหมายเลข 1) •รอบพิเศษ AP เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร (กรณีข้ามส่วนงาน) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ / ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ / ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตรวจกระดาษคำตอบ เงินรางวัลผู้บอกภาษา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ ค่าตอบแทนครูสอนดนตรี-นาฎศิลป์ - 9 -

10 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR 1.7. รอบการประมวลผลจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน • กำหนดไว้ 2 รอบ ได้แก่ รอบปกติ (Regular Run) และรอบพิเศษหรือการ ประมวลผลเงินเดือนนอกรอบ (Off-Cycle Run) • ส่วนงานสามารถกำหนดวันประมวลผลจ่ายเงินเดือนได้ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้องกับการวางฎีกาของมหาวิทยาลัย เงินได้ – เงินหัก ตามเอกสารหมายเลข 1 รอบปกติ (Regular Run) เงินได้ – เงินหักนอกเหนือจาก เอกสารหมายเลข 1 อาทิ - ค่าล่วงเวลา - ค่าสอนพิเศษ - ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD) ของ พม. และ พ.ส่วนงาน - เงินรางวัลประจำปี - เงินชดเชย -เงินบำเหน็จลูกจ้างชั่วคราวชาว ต่างประเทศ - ฯลฯ รอบพิเศษ (Off-Cycle Run) - 10 -

11 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR 1.8. รอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน • เบิก 2 รอบ ได้แก่ รอบปกติ (Regular Run) และรอบพิเศษหรือ การประมวลผลเงินเดือนนอกรอบ (Off-Cycle Run) • จ่ายเงินเดือน 1 ครั้ง – 3 วันทำการก่อนสิ้นเดือน - 11 -

12 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR 1.9. การเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 1.9. การเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) • บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลรอบพิเศษ (Off-Cycle Run) • จ่ายเดือนละ 1 ครั้งพร้อมเงินเดือน - 12 -

13 แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR 1.9. การเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 1.9. การเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ฯ พนักงานมหาวิทยาลัยงาน HR ของส่วนงานกองทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องขอเบิกเงิน ภายในวันที่ 20 • ตรวจสอบสิทธิ์ • บันทีกข้อมูลเข้าระบบ • ส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 • ตรวจสอบสิทธิ์ • อนุมัติข้อมูลเข้าระบบ • ส่งเรื่องคืนส่วนงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป • ตรวจสอบผลการอนุมัติ • ประมวลผลเงินเดือน นอกรอบ (Off-Cycle Run) รับเงินสวัสดิการ ฯ พร้อมเงินเดือนผ่านบัญชี 3 วันทำการก่อนสิ้นเดือน ในถัดไป - 13 -

14 2.การมอบอำนาจ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมาย ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน / ย้ายข้ามส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้า ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน / ย้ายภายในส่วนงาน ลาออกจากราชการ / ลาออก จากงานของบุคลากรในส่วนงาน 14 - 14 -

15 แผนรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลัง PY Golive บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน PY ส่วนงานHR Support Team แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบระบบงาน PY ของส่วนงาน ตรวจ สอบ ข้อมูล ดำเนินการแก้ไขข้อมูล/ ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง จบ แจ้งบุคลากรรับทราบ บุคลากรรับทราบ กรณีแก้ไขข้อมูลได้เอง กรณีไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลได้ แจ้ง Support Team รับเรื่องจาก ส่วนงาน ตรวจ สอบ ข้อมูล กรณีต้องขอเบิก เงินสำรองจ่าย แจ้งส่วนงานให้แก้ไข ข้อมูลและทำเรื่องขอ ยืมเงินสำรองจ่าย แจ้งส่วนงาน ให้แก้ไขข้อมูล กรณีไม่ต้องขอเบิก เงินสำรองจ่าย -15-

16 แผนรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลัง PY Golive 1.บุคลากรรับเงินเดือนไม่ถูกต้อง ประเภทปัญหา การป้องกัน ก่อน Golive การดำเนินการหลัง Golive กรณีบุคลากรไม่ได้รับ เงินเดือน หรือ ได้รับ เงินเดือนไม่ครบ • แจ้งส่วนงาน ตรวจสอบข้อมูล PA กับคำสั่งต่าง ๆให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่สุดก่อนการ ประมวลผลเงินเดือน • ผลการกระทบยอด ใน Simulation 1 และ 2 - หลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากส่วนงาน ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลและประสานงานกับส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานจ่ายเงินจาก เงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน กรณีบุคลากรได้รับ เงินเดือนเกิน - กรณีผู้รับผิดชอบทราบก่อน ให้จัดทำ bank file ใหม่ให้ ถูกต้องก่อนส่งธนาคาร - ส่วนงานทำหนังสือแจ้งบุคลากรถึงสาเหตุที่ได้รับเงินเดือน เกินและติดตามทวงเงินบุคลากรคืนทันทีที่งานคลังของส่วน งาน -16-

17 แผนรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลัง PY Golive 2. บุคลากรรับค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง ประเภทปัญหา การป้องกัน ก่อน Golive การดำเนินการหลัง Golive กรณีบุคลากรไม่ได้รับ ค่าตอบแทน หรือ ได้รับ ค่าตอบแทนไม่ครบ • แจ้งส่วนงาน ตรวจสอบข้อมูล PA กับคำสั่งต่าง ๆให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่สุดก่อนการ ประมวลผลเงินเดือน • ผลการกระทบยอด ใน Simulation 1 และ 2 - แจ้งให้บุคลากรทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ทำการ เบิกจ่ายให้ในเดือนถัดไป กรณีบุคลากรได้รับเงิน ค่าตอบแทนเกิน - กรณีผู้รับผิดชอบทราบก่อน ให้จัดทำ bank file ใหม่ให้ ถูกต้องก่อนส่งธนาคาร - ส่วนงานทำหนังสือแจ้งบุคลากรถึงสาเหตุที่ได้รับเงิน ค่าตอบแทนเกินและติดตามทวงเงินบุคลากรคืนทันทีที่งาน คลังของส่วนงาน -17-

18 แผนรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลัง PY Golive 3. รายการเงินหักต่าง ๆ ของบุคลากรไม่ถูกต้อง ประเภทปัญหา การป้องกัน ก่อน Golive การดำเนินการหลัง Golive กรณีหักเงินไม่ ครบถ้วน / ไม่ได้หัก เงิน / หักเงินเกิน • แจ้งส่วนงานตรวจสอบ ข้อมูลกับรายการเงินหัก ต่าง ๆ จากข้อมูลเดิม หรือจากเอกสารให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ก่อนการประมวลผล เงินเดือน • ผลการกระทบยอดใน Simulation 1 และ 2 - แจ้งให้บุคลากรทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และให้บุคลากร ติดต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อชำระเงิน / เรียกเงินคืน - บันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง กรณีหักเงินบุคลากร ผิดราย - ส่วนงานติดต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อนำเงินคืนให้กับ บุคลากรที่บุคลากรที่หักผิดราย - บุคลากรทีไม่ได้นำส่งเงินให้หน่วยงานเป็นเจ้าหนี้ นำเงิน ไปชำระกับเจ้าหนี้ 18 -18-

19 แผนรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลัง PY Golive 4. บุคลากรจ่ายภาษีสูง ประเภท ปัญหา การป้องกันก่อน Golive การดำเนินการหลัง Golive บุคลากรมีเงินได้ ณ เดือนนั้น สูง • แจ้งส่วนงานให้ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร กรอกข้อมูลการลดหย่อน ภาษี และสอนส่วนงานบันทึก ข้อมูลการลดหย่อยภาษีใน ระบบตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 • ประมวลผลข้อมูลบุคลากร ที่มีการหักภาษีเกิน 10% และแจ้งส่วนงานเพื่อแจ้ง บุคลากรทราบ - หลังจากการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้ออก รายงานข้อมูลภาษี เพื่อตรวจสอบว่ามีบุคลากรท่านใดจ่าย ภาษีที่สูงผิดปกติ - ตรวจสอบค่าลดหย่อนของบุคลากร พร้อมทั้ง สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรว่ามีการแจ้งค่าลดหย่อนครบ หรือไม่ - อธิบายถึงสาเหตุว่าเหตุใด บุคลากรมีการจ่ายภาษีที่สูง ฐานคำนวณภาษี ของบุคลากร เข้า rate 20 % 19 -19-


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google