งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน. www.gfmis.go.th ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน. www.gfmis.go.th ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน

2 www.gfmis.go.th ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง นำส่งเงิน งบประมาณ นำส่งเงินงบนอก ประมาณ ปรับปรุงเงินฝาก คลัง หมายเหตุ EXCEL LOADER รองรับเฉพาะขั้นตอนการนำเงินส่งคลังและ ปรับปรุงเงินฝากคลังเท่านั้น (R6, R7, RX) ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกิน ส่งคืน JE1 JE2 R6 R7 JE3 RX A A B B A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี ( จับคู่เคลียร์ )

3 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE1 1. การตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋ DR. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110 CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ เจ้าหนี้ / ผู้ขาย

4 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE2 2. การบันทึกรายการเมื่อเจ้าหนี้จ่ายเงินคืน ๋ DR. เงินสดในมือ – แผ่นดิน ( กรณีเงิน งบประมาณ ) 1101010102 DR. เงินสดในมือ – ส่วนราชการ ( กรณีเงินนอก งบประมาณ ) 1101010101 CR. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ เจ้าหนี้ / ผู้ขาย

5 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_R6 3.1 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงิน งบประมาณ ๋ DR. พักเงินฝากคลัง * 1101020xxx (9999) CR. เงินสดในมือ – แผ่นดิน ( กรณีเงิน งบประมาณ ) 1101010102 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสาร รับเงิน บรรทัดรายการ * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ 1101020401 แหล่งของเงิน : 4719000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรก ของศูนย์ต้นทุน

6 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_R7 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอก งบประมาณ ๋ DR. พักเงินฝากคลัง * 1101020xxx (9999) CR. เงินสดในมือ – ส่วนราชการ 1101010101 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสาร รับเงิน บรรทัดรายการ * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ 1101020401 ขั้นตอนการนำส่งเงินนอก งบประมาณ แหล่งของเงิน : 4726000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของ ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก

7 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_RX 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอก งบประมาณ ๋ DR. เงินฝากคลัง 1101020501 CR. เงินรับฝากส่วนราชการ 2111020101 (9999) ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสาร รับเงิน บรรทัดรายการ ขั้นตอนการปรับปรุงเงิน ฝากคลัง แหล่งของเงิน : 4726000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของ ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก

8 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE3 4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง ๋ DR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 CR. ค่าใช้จ่าย 5xxxxxxxxx ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ เจ้าหนี้ / ผู้ขาย ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก

9 www.gfmis.go.th JE1 JE2 JE1 JE3 ทำการจับคู่เคลียร์ ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110 ทำการจับคู่เคลียร์ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104

10 www.gfmis.go.th ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง นำส่งเงิน งบประมาณ นำส่งเงินงบนอก ประมาณ ปรับปรุงเงินฝาก คลัง หมายเหตุ EXCEL LOADER รองรับเฉพาะขั้นตอนการนำเงินส่งคลังและ ปรับปรุงเงินฝากคลังเท่านั้น (R6, R7, RX) ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกิน ส่งคืน JE1 JE2 R6 R7 JE3 RX A A B B A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี ( จับคู่เคลียร์ )


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน. www.gfmis.go.th ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google