งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น
ประกอบด้วย 1. ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 2. ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการ 3. ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 4. ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 5. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรายได้

2 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง
  11..ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายบริหารรับเรื่องจากกองนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดทํารายละเอียด สําหรับแจ้งหน่วยงาน เสนออนุมัติ แจ้งหน่วยงานทราบ จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณของ มหาวิทยาลัย โดยแยกตามหน่วยงาน , แผนงาน จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณหน่วยงาน

3 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
2.2ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการ - การขออนุมัติจัดโครงการการ - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ - การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง - - การขออนุมัติใช้เงินส่วนกลาง (งบมหาวิทยาลัย) - การขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ -

4 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 การขออนุมัติจัดโครงการ ในการขอดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้โครงการที่เสนอขอมีความถูกต้อง สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง ดังนี้ ประเภทของโครงการ เช่น อบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ , การแข่งขัน การบริการวิชาการ , บริการสังคม (การหารายได้) แหล่งของงบประมาณ - โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ - - โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ - - โครงการเลี้ยงตนเอง (โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ร่วมโครงการ)

5 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
ระเบียบข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบการฝึกอบรม - ระเบียบการจัดงานระเบียบการจัดงาน - ระเบียบบริการวิชาการ - - - มาตรการประหยัด - นโยบายเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย

6 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 ขั้นตอนการขออนุมัติ หน่วยงานจัดทําโครงการ ผ่านรองที่กํากับดูแลหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร /กองคลัง แก้ไข รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ ฝ่ายเบิกจ่าย ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง ฝายงบประมาณ เสนออธิการบดี พิจารณา ผูกพันงบประมาณ แก้ไข แก้ไข ถูกต้อง ถูกต้อง หน่วยงานดําเนินการ เสนอผู้อํานวยการกองคลัง พิจารณา

7 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ, เข้าร่วมอบรมสัมมนา  เอกสารที่ต้องมีประกอบการขออนุมัติ - กรณีมหาวิทยาลัยสั่งให้เข้าร่วมต้องมีต้นเรื่องที่ผู้มีอํานาจสั่งการให้เข้าร่วม - กรณีการอบรมต้องมีรายละเอียดโครงการประกอบ - ประมาณการค่าใช้จ่าย -

8 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ หน่วยงานจัดทําเรื่อง เข้าร่วมอบรมสัมมนา รองอธิการบดีกํากับดูแล แก้ไข ฝ่ายบริหาร /กองคลัง รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ ฝายเบิกจ่าย ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง ฝ่ายงบประมาณ เสนออธิการบดี พิจารณา ผูกพันงบประมาณ แก้ไข ถูกต้อง ถูกต้อง แก้ไข หน่วยงานดําเนินการ เสนอผู้อํานวยการกองคลัง พิจารณา

9 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหาร /กองคลัง หน่วยงานที่ขอซื้อ ฝ่าย รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ ฝ่ายพัสดุ ตรวจสอบ งบประมาณ บันทึกรายการเสนอซื้อ / จ้าง โดยมี - รายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ดําเนินการจัดซื้อ โดยใช้วิธี ตามที่ระเบียบกําหนด ลงทะเบียนผูกพัน - รายชื่อคณะกรรมการ งบประมาณ จัดทําเอกสารการ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน & จัดซื้อเพื่อเสนอ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ต่อ

10 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) ต่อ กรรมการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ แก้ไข พิจารณา ถูกต้อง แก้ไข พิจารณาเป็นไปตามสัญญา/ ใบส่งของ เสนอหัวหน้าส่วน ราชการพิจารณา เป็นไปตามสัญญา ไม่เป็นไป /ใบส่งของ ถูกต้อง ตาม สัญญา /ใบ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งของ ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามขั้นตอน พิจารณารับของ /งานจ้าง ของการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละวิธี พร้อมลงนามตรวจรับ ติดต่อผู้ขาย ผู้ขาย / / ผู้รับจ้าง เตรียมเอกสาร เพื่อรับใบสั่งซื้อ/ แจ้งผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง ผู้รับ แก้ไข ฝ่ายเบิกจ่าย จ้าง รับใบสั่ง / สัญญา จ้างส่ง ตรวจสอบใบสําคัญและขออนุมัติ - หนังสือมอบอํานาจ ของ / เบิกจ่าย - หลักฐานบริษัท ส่งงาน ฝ่ายการเงิน ออกใบสั่ง / ทําสัญญา จ่ายเงิน

11 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้งบประมาณส่วนกลาง(งบมหาวิทยาลัย) หน่วยงานเสนอขอ อนุมัติรายการรายจ่าย รองอธิการบดี หรือ ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายควบคุมดูแล หน่วยงานดําเนินการ หน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดําเนินการจัดซื้อ ทบทวนให้ข้อมูล / จัดจ้าง เพิ่มเติม แจ้งกลับ หน่วยงาน กองคลังและกองแผนงาน / ตรวจสอบ / วิเคราะห์เสนอ อนุมัติกองแผน ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา ไม่อนุมัติ งานปรับแผน พิจารณาสั่งการอื่น อธิการบดี

12 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
ขั้นตอนการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หน่วยงาน สํารวจรายการที่ดําเนินการเบิกจ่ายไม่ ดําเนินการเบิกจ่าย ทันในปีงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ทําบันทึกขออนุมัติการกันเงินฯ ผ้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารกองคลัง อนุมัติ ลงทะเบียนรับ เป็นหลักฐาน ฝ่ายงบประมาณ จัดทําเอกสาร ตรวจสอบรายการกับงบประมาณรายจ่าย กันเงินงบประมาณรายจ่าย

13 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
3. . การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ผู้ยืมเงินต้องการยืมเพื่อนําเงินไปใช้ จ่ายในการดําเนินงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม จัดส่งเอกสารประกอบด้วย รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 1. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 2. สัญญายืมเงิน 3. หนังสืออนุมัติการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี แยกประเภทลูกหนี้กับทะเบียนลูกหนี้ ส่งเสนออนุมัติการยืมเงิน รับเรื่อง บันทึกบัญชี 1. ตรวจสอบหนี้คงค้าง 2. ตรวจสอบการยืมเงินตามระเบียบ 3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืม ทุกสิ้นวันส่งเอกสารและรายงานการจ่ายเงิน 4. กําหนดวันครบกําหนด ผู้ยืมเงินมารับเช็ค 1. จัดทําเช็คสั่งจ่ายผู้ยืม 1. ผู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 2. เสนอผู้มีอํานาจลงนามในการอนุมัติ และลงลายมือชื่อในเช็ค 2. ออกเลขที่สัญญาการยืมเงิน กรณีมากกว่า 5,000.- บาท จ่ายเป็นเช็ค 3. ผู้ยืมเงินจะได้รับสําเนาสัญญายืมเงินคืน 1 ฉบับ กรณีน้อยกว่า 5,000.- บาท จ่ายเป็นเงินสด

14 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
4.การคืนเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ผู้ยืมเงินนําเงินไปดําเนินการตาม ออกรับใบสําคัญให้ผู้ยืมเงิน ใบสําคัญคู่จ่าย วัตถุประสงค์แล้ว ส่งคืนเงินสด ตรวจสอบใบสําคัญคู่จ่าย ส่งสําเนาให้บันทึกบัญชีลดยอดลูกหนี้ ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมเงิน จัดทําใบโอน บันทึกบัญชี ส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินให้บันทึกบัญชี ทุกสิ้นเดือนตรวจสอบยอดในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้กับทะเบียนลูกหนี้ รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม

15 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
5. การเบิกจ่ายเงินรายได้ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่กองคลัง รับ / ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร อนุมัติการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่กองคลัง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง โอนเงินทางธนาคาร จ่ายเช็ค กรณีจ่ายเงิน จ่ายเงินสด กรณีจ่ายเงิน มากกว่า 5,000.- บาท น้อยกว่า 5,000.- บาท ต่อ เจ้าหน้าที่กองคลัง รายงานการจ่ายเช็ค ต่อ

16 ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง (ต่อ)
5. การเบิกจ่ายเงินรายได้ (ต่อ) เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง ทําหนังสือแจ้งธนาคารให้โอนเงิน รายงานการโอนเงินทางธนาคาร รายงานการจ่ายเงินสด ผู้บริหารลงนาม ผู้บังคับบัญชาลงนาม เจ้าหน้าที่กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนเงินให้ เจ้าหน้าที่กองคลัง ผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร ธนาคารโอนเงินให้ผู้มี ส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินและรายงานการจ่ายเงิน ลงนาม สิทธิรับเงิน เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง บันทึกบัญชีหน่วยงาน จัดทํารายงานการเงิน ส่งหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน

17 เงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลางของรัฐบาล เงินรายได้สะสม งบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 เงินงบประมาณแผ่นดิน พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี ประจําปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ งบกลางของรัฐบาล เงินรายได้สะสม เงิน / ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google