งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ ด้านการเงิน. วัตถุประสงค์  ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านการเงิน  ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบสาระสำคัญ ของระเบียบ  ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ ด้านการเงิน. วัตถุประสงค์  ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านการเงิน  ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบสาระสำคัญ ของระเบียบ  ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ ด้านการเงิน

2 วัตถุประสงค์  ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านการเงิน  ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบสาระสำคัญ ของระเบียบ  ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการเงิน  เข้าใจวิธีการตรวจสอบด้านการเงิน สามารถนำไปใช้ ปฏิบัติงานได้  สามารถสรุปผลการตรวจสอบ เสนอที่ ประชุมใหญ่ และที่ประชุม คณะกรรมการ www.themegallery.com Company Logo

3 ประเด็นสำคัญ  ภาพรวมการตรวจสอบด้าน การเงิน  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านการเงิน  ระเบียบด้านการเงินทีที่ควร ทราบ  วิธีการตรวจสอบด้านการเงิน  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ด้านการเงิน www.themegallery.com Company Logo

4 ภาพรวมการตรวจสอบด้าน การเงิน www.themegallery.com Company Logo 1. วัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบ  ตรวจสอบการกำหนดระเบียบและ ข้อกำหนดต่างๆ ของสหกรณ์  ดูการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายเงิน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 2. ระเบียบที่ควร ทราบ - ระเบียบว่าด้วย การรับ จ่ายและ เก็บรักษาเงิน 3. วิธีการตรวจสอบ - การรับ เงิน - การ จ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน จากร้านค้า, ใบเบิกเงิน  ตรวจนับเงินสด  ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จ รับเงิน

5 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ทราบว่าเงินสดในมือ มีอยู่จริง ทราบว่าการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินเป็นไป ตามระเบียบ และที่มติคณะกรรมการฯ กำหนด ตรวจสอบว่ารายจ่ายต่างๆ ถูกต้องและเป็น รายจ่ายเพื่อกิจการของสหกรณ์ ทราบว่ามีการควบคุมเงินสดและเงินฝาก ธนาคารอย่างเหมาะสมรัดกุม เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเสนอ ที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการ พัฒนาสหกรณ์

6 ระเบียบด้านการเงินที่ควรทราบ ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ รักษาเงิน 1. กำหนดเวลาทำการรับจ่ายเงินและกำหนด ผู้รับผิดชอบ 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. การรับเงิน 4. การจ่ายเงิน 5. การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีและการ เทียบยอดบัญชีกับเงินสดคงเหลือจริง

7 วิธีการตรวจสอบด้าน การเงิน 1. ตรวจสอบการกำหนดระเบียบและข้อกำหนด ต่างๆ ของสหกรณ์ 2. ดูการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายเงิน 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - การรับเงิน - การรับเงินเป็นเช็ค - การจ่ายเงิน กรณีผู้รับมี / ไม่มี ใบเสร็จรับเงินออกให้ 4. ตรวจนับเงินสด 5. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ ด้านการเงิน. วัตถุประสงค์  ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านการเงิน  ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบสาระสำคัญ ของระเบียบ  ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google