งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรอง จ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรอง จ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรอง จ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 หลักการและเหตุผล

3 หน่วยคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัด อยู่ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล จัดทำและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุมัติและหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ รับ – จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย บัญชีเงินยืมและลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จัดทำฎีกาเงินรายได้คณะฯ

4 รายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำงวดของเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ รับและส่งเงินรายได้คณะฯ เงินบริจาค และเงินอื่น ๆ รับและจ่ายเงินทุนฉุกเฉินสำหรับ นักศึกษา รับ - จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เงิน อุดหนุนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาโท - เอก เงินอุดหนุนวิจัยที่ได้รับ จากต่างประเทศ รับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับบุคลากร ในคณะฯ รับเงินฎีกาจากกองคลังและจ่ายคืนให้กับ ภาควิชา / หน่วยงาน กองทุนคณะฯ กองทุนวิจัยคณะฯ

5 จากภาระงานประจำดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการ ปฏิบัติงาน ไม่สามารถพัฒนางานด้านอื่น ๆ ได้อย่าง เต็มที่ ดังนั้นจำเป็นต้องหาเครื่องมือเพื่อช่วยใน การปฏิบัติงาน การลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ายด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

6 วัตถุประสงค์

7 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายและบัญชี คุมยอดเงินยืมทดรองจ่ายของภาควิชา / หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการรายงานลูกหนี้เงินยืมทด รองจ่ายและยอดเงินยืมทดรองจ่ายของ ภาควิชา / หน่วยงาน เพื่อใช้ในการ วางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจ

8 เป้าหมาย

9 รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เป็นข้อมูลปัจจุบัน ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายแต่ละราย สามารถตรวจสอบยอดเงินยืมและยอด ค้างชำระได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลผ่านระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการพิจารณา ตัดสินใจ

10 วิธีการดำเนินการ

11 P รวมรวม ประชุมและจัดทำแผนผัง ตค. 51 – ธค. 51 D ดำเนินการออกแบบโปรแกรม มค. – เมย. 52 C ทดสอบ ตรวจสอบ ติดตามและค้นหา ปัญหาพค. 52 A ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมครั้งที่ 1 มิย. – กค. 52 P วางแผนพัฒนาระบบหลังแก้ไข ปรับปรุง สค. 52 D ทดสอบโปรแกรมครั้งที่ 2 กย. – ตค. 52 C ติดตามความเสถียรของโปรแกรม พย. – ธค. 52 A ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวิธีการให้กับ บุคลากรคณะมค. 53

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13 การรายงานลูกหนี้เงินยืมและยอดเงิน ยืมทดรองจ่ายมีประสิทธิภาพ สามารถ ปิดบัญชีและรายงานได้ถูกต้องและ รวดเร็วขึ้น ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายแต่ละราย สามารถทราบยอดเงินที่ค้างชำระได้ โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ การบริหารจัดการด้านเงินยืมทดรอง จ่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลและ พิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็ว

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรอง จ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google