งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก. ท
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บัญญัติหลักการใหม่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 288 สรุปได้ดังนี้  เปลี่ยนจากเรียกพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งให้ เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น (เดิมให้เป็นไปตามความต้องการ ของแต่ละท้องถิ่น)  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ให้เป็นองค์กรกลาง (ให้มี ก.เดียว คือ ก.ถ. ใช้สำหรับทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ซึ่งเดิมมีสาม ก. คือ ก.สำหรับ อบจ. ก.สำหรับเทศบาล และ ก.สำหรับ อบต. ต่อ

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 ให้ ก.ถ. มีองค์ประกอบสี่ฝ่าย (เดิมมีสามฝ่าย) โดยให้เพิ่มฝ่ายผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายที่สี่  ให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5 ทำไมต้องร่างกฎหมายใหม่
การบริหารงานบุคคล จะเป็นเช่นไร โดยรัฐ โดย อปท. ผสมผสาน จะใช้ระบบใด คุณธรรม อุปถัมภ์

6 การบริหารงานบุคคล อิสระ หรือ มีสังกัด อิสระ สังกัด กระทรวง มหาดไทย
องค์กรมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง มหาดไทย

7 ใครคือผู้ใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคล
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนเดียว หรือ จำแนกอำนาจนายกออกเป็น นายก ปลัด ปลัด อปท. เสนอ รองปลัด/บริหาร นายกตั้ง ปลัด อปท. ตำแหน่งอื่น ตรวจสอบอำนาจอย่างไร ก.ถ. อ.ก.ถ.จังหวัด / อ.ก.ถ.ครู (ถ้ามี) คณะกรรมการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 ระบบการควบคุมกำกับการใช้อำนาจ
ระบบปฏิบัติ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กลาง ปฏิบัติตามมติ สภาพบังคับ ก.ถ. สอบสวน ถ้าผิด ให้ถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีอำนาจกำกับ สั่งพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ต้อง สอบสวนอีก

9 ระบบอำนวยความเป็นธรรมเป็นเช่นไร
อุทธรณ์ / ร้องทุกข์ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ของ องค์กรวินิจฉัย ความศักดิ์สิทธิ์ของ กระบวนการพิจารณา OVER RULE กฎ ฐานะเหมือนศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัย ยกเลิก เพิกถอน

10 เงินที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงเช่นไร
จาก 40 % ก.ถ.กำหนดตามสภาพความเป็นจริง สวัสดิการเป็นเช่นไร ให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในทุกเรื่อง ให้มีการรวมตัวเป็นสหภาพ สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยรวม สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตาม อปท. สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตามสาขา / อาชีพ สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตามตำแหน่งงาน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google