งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2

3  บัญญัติหลักการใหม่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 288 สรุปได้ดังนี้  เปลี่ยนจากเรียกพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งให้ เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ( เดิมให้ เป็นไปตามความต้องการ ของแต่ละท้องถิ่น )  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ก. ถ.) ให้เป็นองค์กรกลาง ( ให้มี ก. เดียว คือ ก. ถ. ใช้สำหรับทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ซึ่งเดิมมีสาม ก. คือ ก. สำหรับ อบจ. ก. สำหรับเทศบาล และ ก. สำหรับ อบต. ต่อ

4  ให้ ก. ถ. มีองค์ประกอบสี่ฝ่าย ( เดิมมีสามฝ่าย ) โดยให้เพิ่มฝ่ายผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็น ฝ่ายที่สี่  ให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5 ทำไมต้องร่าง กฎหมายใหม่ การบริหารงาน บุคคล จะเป็นเช่นไร โดยรัฐ โดย อปท. ผสมผส าน คุณธรรม จะใช้ระบบใด อุปถัมภ์

6 อิสระ หรือ มีสังกัด อิสระสังกัด องค์กร มหาชน สำนัก นายกรัฐม นตรี กระทรวง มหาดไท ย การบริหารงาน บุคคล

7 จำแนกอำนาจ นายกออกเป็น นายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นคนเดียว หรือ นายก ปลัด ปลัด อปท. เสนอ รองปลัด / บริหาร นายก ตั้ง ปลัด อปท. ตำแหน่ง อื่น ก. ถ. อ. ก. ถ. จังหวัด / อ. ก. ถ. ครู ( ถ้า มี ) คณะกรรมการในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

8 ระบบ ปฏิบัติ  ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กลาง  ปฏิบัติตามมติ สภาพ บังคับ  ก. ถ. สอบสวน  ถ้าผิด ให้ถือว่าละเลยการปฏิบัติ หน้าที่  ผู้มีอำนาจกำกับ สั่งพ้นจาก ตำแหน่งโดยไม่ต้อง สอบสวนอีก

9 อุทธรณ์ / ร้องทุกข์ คณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ ของ องค์กรวินิจฉัย ความศักดิ์สิทธิ์ ของ กระบวนการ พิจารณา ฐานะเหมือนศาล ปกครองชั้นต้น OVER RULE กฎ วินิจฉัย ยกเลิก เพิกถอน

10 เงินที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล เปลี่ยนแปลงเช่นไร จาก 40 % ก. ถ. กำหนดตาม สภาพความเป็นจริง สวัสดิการเป็นเช่นไร  ให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในทุกเรื่อง  ให้มีการรวมตัวเป็นสหภาพ  สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวม  สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนก ตามประเภท  สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนก ตาม อปท.  สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนก ตามสาขา / อาชีพ  สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนก ตามตำแหน่งงาน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google