งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ
วรเจตน์ ภาคีรัตน์

2 การจัดโครงสร้างรัฐธรรมนูญ (1)
แยกองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการออกจากองค์กรที่ใช้อำนาจทางบริหาร องค์กรใช้อำนาจตุลาการ องค์กรใช้อำนาจทางบริหาร คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง

3 การจัดโครงสร้างรัฐธรรมนูญ (2)
รัฐธรรมนูญประกันความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระ ให้รัฐภาตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระ ผู้เสียหายฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
กกต. มีอำนาจควบคุมการเลือกตั้งระดับชาติเท่านั้น กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง กกต. ต้องประกาศผลรับรองสถานะ ส.ส. ทันที ให้ศาลวินิจฉัยเพิกถอนสถานะ ส.ส. จัดตั้งศาลเลือกตั้งเฉพาะกิจ

5 ที่มาองค์กรอิสระ องค์กรสรรหาต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ถ้าให้วุฒิสภาคัดเลือก ควรให้ลงคะแนนอย่างเปิดเผย เปิดเผยบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ องค์กรคัดเลือกเป็นผู้ริเริ่มถอดถอน วาระผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ไม่ควรพ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน

6 ศาลรัฐธรรมนูญ (1) องค์ประกอบและที่มา 1. ควรมีจำนวน 9 คน
-องค์กรศาล : ศาลฏีกา 2 คน ศาลปกครอง 2 คน -ฝ่ายใช้กฎหมายภาคปฏิบัติ 3 คน -ฝ่ายวิชาการ 2 คน

7 ศาลรัฐธรรมนูญ (2) 2. อำนาจในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งฯ
ถ้าไม่มีวุฒิสภา ให้สภาผู้แทนฯ คณะรัฐมนตรี องค์กรศาล สภาผู้แทนใช้มติเสียงข้างมากพิเศษ

8 ศาลรัฐธรรมนูญ (3) กฎเกณฑ์วิธีพิจารณา รัฐสภาตรากฎหมายวิธีพิจารณา
ยกเลิกระบบคำวินิจฉัยส่วนตน ใช้ระบบตุลาการผู้รับผิดชอบสำนวนแทน


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google