งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาล รัฐธรรมนูญ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาล รัฐธรรมนูญ วรเจตน์ ภาคีรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาล รัฐธรรมนูญ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

2 การจัดโครงสร้างรัฐธรรมนูญ (1)  แยกองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการออกจากองค์กรที่ ใช้อำนาจทางบริหาร องค์กรใช้อำนาจตุลาการองค์กรใช้อำนาจทางบริหาร • คณะกรรมการ การเลือกตั้ง • คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน • คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม ทุจริตแห่งชาติ • ศาลรัฐธรรมนูญ • ศาลปกครอง

3 การจัดโครงสร้างรัฐธรรมนูญ (2)  รัฐธรรมนูญประกันความเป็นสถาบันของ องค์กรอิสระ  ให้รัฐภาตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระ  ผู้เสียหายฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.)  กกต. มีอำนาจควบคุมการเลือกตั้งระดับชาติ เท่านั้น  กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง  กกต. ต้องประกาศผลรับรองสถานะ ส. ส. ทันที  ให้ศาลวินิจฉัยเพิกถอนสถานะ ส. ส.  จัดตั้งศาลเลือกตั้งเฉพาะกิจ

5 ที่มาองค์กรอิสระ  องค์กรสรรหาต้องรับผิดชอบต่อ สาธารณะ  ถ้าให้วุฒิสภาคัดเลือก ควรให้ลงคะแนนอย่าง เปิดเผย  เปิดเผยบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ  องค์กรคัดเลือกเป็นผู้ริเริ่มถอดถอน  วาระผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ  ไม่ควรพ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน

6 ศาลรัฐธรรมนูญ (1)  องค์ประกอบและที่มา 1. ควรมีจำนวน 9 คน - องค์กรศาล : ศาลฏีกา 2 คน ศาลปกครอง 2 คน - ฝ่ายใช้กฎหมายภาคปฏิบัติ 3 คน - ฝ่ายวิชาการ 2 คน

7 ศาลรัฐธรรมนูญ (2) 2. อำนาจในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งฯ - ถ้าไม่มีวุฒิสภา ให้สภาผู้แทนฯ คณะรัฐมนตรี องค์กรศาล - สภาผู้แทนใช้มติเสียงข้างมากพิเศษ

8 ศาลรัฐธรรมนูญ (3)  กฎเกณฑ์วิธีพิจารณา - รัฐสภาตรากฎหมายวิธีพิจารณา - ยกเลิกระบบคำวินิจฉัยส่วนตน ใช้ระบบตุลา การผู้รับผิดชอบสำนวนแทน


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 2 องค์กรอิสระและศาล รัฐธรรมนูญ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google