งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นปัญหาปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นปัญหาปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นปัญหาปัจจุบัน
ก่อน 24 ก.พ. 49 จังหวัด / อปท. สอบ ขอใช้บัญชีได้ทั่วประเทศ การสอบแข่งขัน สละสิทธิต่อท้าย หลัง 24 ก.พ. 49 ภาค ก. สถ. (สอบ) ภาค ข. อปท. (สอบ) สละสิทธิ (ยกเลิกบัญชี) ก่อน 24 ก.พ. 49 ตำแหน่งอะไรก็ได้ที่วุฒิตรง ตำแหน่งที่สอบได้ / เกื้อกูลและวุฒิตรง บรรจุผิดเยียวยา หลัง 24 ก.พ. 49 การบรรจุ ตำแหน่งที่สอบได้ / เกื้อกูลและวุฒิตรง บรรจุผิดให้ออกโดยพลัน หลัง 1 ต.ค 50

2 กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
มาตรา 283 อปท.มีความเป็นอิสระการบริหารงานบุคคลฯ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา ของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา 288 การแต่งตั้ง ให้พ้น ย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ลงโทษ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 33 ให้ ก.ถ. มีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานกลาง มาตรา 17 ให้ ก.กลาง มีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานทั่วไป มาตรา 13 ให้ ก.จังหวัด มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มาตรา 15 ให้นายกฯ มีอำนาจในการออกคำสั่ง พรบ.บุคคลฯ

3 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

4 ม. 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด จะกำหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ม. 44 งบประมาณรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างของ อปท. ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินกู้และเงินอุดหนุน

5 โครงสร้าง อปท.

6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

7 การพิจารณาคุณวุฒิ

8 การทดลองปฏิบัติราชการ

9 ความก้าวหน้า

10 แผนอัตรากำลัง

11 การสรรหา

12 ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

13 พนักงานจ้าง

14 วินัย

15 การถ่ายโอนบุคลากร

16 สวัสดิการ

17 งานนั้นต้องทำอย่างไร ลูกน้องจับกลุ่มคุยกัน
ควรทำอย่างไร ผู้นำ ผู้นำที่ดี ถ้ามีงานด่วน สั่งลูกน้อง พาลูกน้องทำงาน ลูกน้องไม่เชื่อฟัง ใช้อำนาจ ใช้บารมี ลูกน้องมาทำงานสาย สั่งให้มาตรงเวลา ทำให้อยากมาก่อนเวลา จะสั่งงานลูกน้อง ต้องทำอะไร งานนั้นต้องทำอย่างไร ลูกน้องจับกลุ่มคุยกัน ทำงานสิ เราทำงานกันเถอะ

18 พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี 02-2415637 02-241-9000 ต่อ 3331 08-1174-3785
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อ 3331


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นปัญหาปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google