งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นปัญหาปัจจุบัน การ สอบแข่งขัน การบรรจุ ก่อน 24 ก. พ. 49 หลัง 24 ก. พ. 49 จังหวัด / อปท. สอบ ขอใช้บัญชีได้ทั่ว ประเทศ สละสิทธิต่อท้าย ภาค ก. สถ. (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นปัญหาปัจจุบัน การ สอบแข่งขัน การบรรจุ ก่อน 24 ก. พ. 49 หลัง 24 ก. พ. 49 จังหวัด / อปท. สอบ ขอใช้บัญชีได้ทั่ว ประเทศ สละสิทธิต่อท้าย ภาค ก. สถ. ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นปัญหาปัจจุบัน การ สอบแข่งขัน การบรรจุ ก่อน 24 ก. พ. 49 หลัง 24 ก. พ. 49 จังหวัด / อปท. สอบ ขอใช้บัญชีได้ทั่ว ประเทศ สละสิทธิต่อท้าย ภาค ก. สถ. ( สอบ ) ภาค ข. อปท. ( สอบ ) สละสิทธิ ( ยกเลิก บัญชี ) ก่อน 24 ก. พ. 49 หลัง 1 ต. ค 50 หลัง 24 ก. พ. 49 ตำแหน่งอะไรก็ ได้ที่วุฒิตรง ตำแหน่งที่สอบได้ / เกื้อกูลและวุฒิตรง บรรจุผิดเยียวยา ตำแหน่งที่สอบได้ / เกื้อกูลและวุฒิตรง บรรจุผิดให้ออกโดย พลัน

2 กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลท้องถิ่น รัฐธรรม นูญ พรบ. บุคคล ฯ มาตรา 283 อปท. มีความเป็นอิสระการ บริหารงานบุคคลฯ โดยต้องคำนึงถึงความ สอดคล้องกับการพัฒนา ของจังหวัดและประเทศเป็น ส่วนรวมด้วย มาตรา 288 การแต่งตั้ง ให้พ้น ย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ลงโทษ ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ มาตรา 33 ให้ ก. ถ. มีหน้าที่ กำหนด มาตรฐานกลาง มาตรา 17 ให้ ก. กลาง มีหน้าที่ กำหนด มาตรฐานทั่วไป มาตรา 13 ให้ ก. จังหวัด มีหน้าที่ กำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มาตรา 15 ให้นายกฯ มีอำนาจในการออก คำสั่ง

3 การพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น

4 ๏ ม. 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวม เงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด จะ กำหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ๏ ม. 44 งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของ ข้าราชการและลูกจ้างของ อปท. ต้อง ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินรายได้ จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้และเงินอุดหนุน

5 โครงสร้าง อปท.

6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

7 การพิจารณาคุณวุฒิ

8 การทดลองปฏิบัติราชการ

9 ความก้าวหน้า

10 แผนอัตรากำลัง

11 การสรรหา

12 ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

13 พนักงานจ้าง

14 วินัย

15 การถ่ายโอนบุคลากร

16 สวัสดิการ

17 ควรทำอย่างไร สั่งลูกน้อง ใช้อำนาจ สั่งให้มาตรงเวลา ต้องทำอะไร ทำงานสิ ถ้ามีงานด่วน ลูกน้องไม่เชื่อฟัง ลูกน้องมาทำงานสาย จะสั่งงานลูกน้อง ลูกน้องจับกลุ่มคุยกัน พาลูกน้องทำงาน ใช้บารมี ทำให้อยากมาก่อนเวลา งานนั้นต้องทำอย่างไร เราทำงานกันเถอะ ผู้นำ ผู้นำที่ดี

18 พ. จ. อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-2415637 02-241-9000 ต่อ 3331 08-1174-3785 Chanin@thailocalad min.go.th


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นปัญหาปัจจุบัน การ สอบแข่งขัน การบรรจุ ก่อน 24 ก. พ. 49 หลัง 24 ก. พ. 49 จังหวัด / อปท. สอบ ขอใช้บัญชีได้ทั่ว ประเทศ สละสิทธิต่อท้าย ภาค ก. สถ. (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google