งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบัน วิชาชีพครู และองค์กร วิชาชีพครู. แนวคิด 1. สถาบันวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ผู้ ประกอบวิชาชีพครูจัดตั้งขึ้นเพื่อ ประโยชน์แก่สังคมและผู้ประกอบ วิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบัน วิชาชีพครู และองค์กร วิชาชีพครู. แนวคิด 1. สถาบันวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ผู้ ประกอบวิชาชีพครูจัดตั้งขึ้นเพื่อ ประโยชน์แก่สังคมและผู้ประกอบ วิชาชีพครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบัน วิชาชีพครู และองค์กร วิชาชีพครู

2 แนวคิด 1. สถาบันวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ผู้ ประกอบวิชาชีพครูจัดตั้งขึ้นเพื่อ ประโยชน์แก่สังคมและผู้ประกอบ วิชาชีพครู 2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ วิชาชีพครูมี 3 องค์กรได้ แก่ องค์กร ผลิตครู องค์กรใช้ครู และองค์กรวิชา ชำครู 3. องค์กรวิชาชีพครู เป็นองค์กรที่ผู้ ประกอบวิชาชีพครูจัดตั้งขึ้นเพื่อ พัฒนาวิชาชีครูและควบคุมมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพครู

3 ความหมายของสถาบัน สถาบันเป็นสิ่งที่สังคมจัดตั้ง (Established) เพื่อประโยชน์ โดยรวมของสังคม สังคมถือว่า เป็นความจำเป็นที่จะต้องมี และ สังคมก็จะยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น มั่นคง

4 องค์ประกอบความเป็นสถาบัน 1. สังคมจัดตั้งขึ้น โดยสมาชิก ของสังคมยอมรับ 2. มีระบบระเบียบและ วิธีการของสถาบันนั้นๆ 3. มีความมั่นคง และเปลี่ยนแปลง ได้ยาก 4. มีประโยชน์ต่อ สังคมนั้นๆ

5 สถาบันวิชาชีพครูกับ ผู้ประกอบการวิชาชีพครู สถาบัน วิชาชีพครู ส่งเสริมศักดิ์ศรี สร้างความเคารพเชื่อมั่น สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น ศรัทธา สร้างชื่อเสียงให้สังคมยอมรับ ปกป้องสถาบัน ผู้ประกอบ วิชาชีพครู

6 องค์กรวิชาชีพ

7 ลักษณะขององค์กร วิชาชีพ 1. เป็นองค์กรที่ผู้ประกอบ วิชาชีพเดียวกัน มีสภาพ ปัญหาคล้ายกัน ร่วมกันจัดตั้ง ขึ้น 2. วิชาชีพนั้นๆเป็นวิชาชีพที่ จำเป็นต่อสังคมและในการ ประกอบการวิชาชีพมี ผลกระทบต่อมวลชน 3. เป็นนิติบุคคล มีกฎหมาย รองรับในการดำเนินการ

8 ลักษณะขององค์กร วิชาชีพ 4. มีทรัพยากรขององค์กร สถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวย ความสะดวก ตลอดจนทรัพย์สิน ต่างๆ 5. มี พ. ร. บ. ควบคุม เช่น พ. ร. บ. ครูและบุลากรทางการศึกษา 6. มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ เผยแพร่ให้สังคมรับทราบ

9 องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพครูไทย

10 ครู องค์กร ใช้ครู องค์กร วิชาชีพครู องค์กร ผลิตรู

11 องค์กรการผลิตครู หมายถึงหน่วยงานที่รัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต บุคลากรทางการศึกษา องค์กรผลิตครูของ ประเทศไทยเริ่มจัดตั้ง สถานศึกษาเพื่อเรียนวิชา ครูครั้งแรก เมื่อ พ. ศ. 2453 บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก สะพานดำ

12 องค์กรใช้ครู หมายถึง สถานศึกษาใน สังกัดต่างๆ ทั้งที่สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล กรุงเทพมานคร และโรงเรียนเอกชนใน ควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานที่จัดตั้ง เพื่อให้ความรู้ และ การศึกษาในรูปแบบต่างๆใน สังกัดกระทรวง ทบวงอื่นๆ

13 องค์กรวิชาชีพครู หมายถึง องค์กรที่ผู้ ประกอบวิชาชีพครู รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้น ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ เพื่อพัฒนา วิชาชีพครู พัฒนาครู และ จัดกิจกรรมต่างๆที เกี่ยวข้องกับครูกลุ่มนั้นๆ

14 องค์กรวิชาชีพครู องค์กรที่มีกฎหมายรองรับ 1. คุรุสภา ( เดิม ) 2. สกนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 3. สมาคมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น สมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ สมาคมครูสตรีไทย 4. สมาคมวิชาชีพเฉพาะด้านต่างๆ เช่น สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

15 องค์กรวิชาชีพครู องค์กรที่ไม่เป็นทางการ 1. สมาพันธ์ครูประถมศึกษาภาคต่างๆ 2. สมาพันธ์ครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. สมาพันธ์ครูจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ 4. ชมรมครูต่างๆ

16 เป้าหมายองค์กรวิชาชีพ ครู 1. ส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ นั้นๆ ให้มีการกินดีอยู่ดี โดยการจัด สวัสดิการต่างๆ หรือดูแลสิทธิ ประโยชน์ของสมาชิกทุกๆด้าน 2. ส่งเสริมให้สมาชิกผู้ประกอบ วิชาชีพนั้นๆ มีความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพสูงขึ้น เป็นการ ส่งเสริมด้านวิชาการสำหรับ วิชาชีพ

17 บทบาทและหน้าที่ของคุรุสภาที่ พึงประสงค์ ( เดิม ) 1. ต้องเป็นองค์กรอิสระ และมีอำนาจ ที่จะปฏิบัติงานได้โดยเร็ว และ ฉับพลันภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2. ต้องส่งเสริมด้านสวัสดิการและ การบริการให้แก่สมาชิกครูโดย ทั่วถึง 3. สร้างเกณฑ์มาตรฐานทาง จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อ ควบคุมครูให้ประพฤติตนอยู่ใน ขอบเขตอันเหมาะสมของวิชาชีพ

18 4. ต้องมีอำนาจในการดำเนินการ ออกและถอดถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู 5. ต้องส่งเสริมให้สมาชิกครูให้มี ความก้าวหน้าและทันสมัยทาง วิชาการ 6. ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพครู

19 7. วิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนา องค์กรและวิชาชีพครู 8. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง สมาคมที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ ครูอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ


ดาวน์โหลด ppt สถาบัน วิชาชีพครู และองค์กร วิชาชีพครู. แนวคิด 1. สถาบันวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ผู้ ประกอบวิชาชีพครูจัดตั้งขึ้นเพื่อ ประโยชน์แก่สังคมและผู้ประกอบ วิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google