งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet
ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.

2 แผนบริหารและพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ.....
แผนบริหารและพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ..... ส่วนราชการ/กรม กระทรวง จัดทำ/ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่......เดือน พ.ศ......

3 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร กำลังคนของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย โครงสร้างส่วนราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรอบอัตรากำลัง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ) กำลังคนจริง ตำแหน่งว่าง สภาพกำลังคนในปัจจุบัน (ประชากร) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้างและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร กำลังคนของส่วนราชการ

4 ส่วนที่ ๒ การทบทวนบทบาทภารกิจ
ส่วนที่ ๒ การทบทวนบทบาทภารกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมข้าราชการ ใน 5 ปี P E S T วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารราชการ ใน 5 ปี P E S T การเปลี่ยนบทบาทภารกิจในอนาคต 5 ปี หลัก รอง สนับสนุน ทบทวนบทบาทภารกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐ

5 ส่วนที่ ๓ การทบทวนกำลังคน
ภารกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลง 1 ภารกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลง 2 ภารกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลง 3 สรุปอัตรากำลังที่ต้องการ/จำเป็นเพื่อรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน คุณภาพ สรุปอัตรากำลังที่มีอยู่หรือจะมีในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) สรุปกำลังคน พอเพียง ขาด เกิน ระบุภารกิจของส่วนราชการที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงใน ปี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความ ต้องการกำลังคนในอนาคต ของส่วนราชการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกำลังคนที่มี ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ ของส่วนราชการ

6 ส่วนที่ ๔ มาตรการในการบริหารและพัฒนากำลังคน
กำลังคนขาด กำลังคนเกิน กำลังคนที่ต้องการ ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน คุณภาพ การเกลี่ยกำลังคน การเตรียมความพร้อม แผนทดแทนอัตรากำลัง แผนสร้างความต่อเนื่อง/ ทดแทนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาข้าราชการ การเตรียมกำลังคนโดยทุนการศึกษา/อบรม สรุปความต้องการกำลังคนในอนาคต ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร กำลังและพัฒนากำลังคนของส่วนราชการ

7 ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนากำลังคน
มาตรการ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคน การพัฒนาบุคลากร การศึกษาอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การบริหารผู้มีสมรรถนะสูง ฯลฯ

8 ส่วนที่ ๖ แผนการพัฒนากำลังคนโดยการศึกษาและอบรม
ความต้องการกำลังคน ปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาที่ต้องการ การขอรับการจัดสรรทุนฝึกอบรมระยะสั้น ทุนพัฒนาผู้บริหาร ทุนฝึกอบรมระยะสั้น การขอรับการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ เช่น ตามความต้องการของส่วนราชการ ตามความจำเป็นตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ฯลฯ สรุปความต้องการกำลังคนในอนาคตและ ช่วงเวลาที่คาดว่าจะต้องการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ พัฒนากำลังคนของส่วนราชการ

9 ส่วนที่ ๗ แบบแสดงความจำนงขอรับการจัดสรรทุน
แนบแบบแสดงความจำนง ขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google