งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

2 ส่วนราชการ / กรม....................................................................... กระทรวง................................................................................... จัดทำ / ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่...... เดือน................ พ. ศ......

3 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้างและ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ บริหารกำลังคนของส่วน ราชการ  อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย  โครงสร้างส่วน ราชการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กรอบ อัตรากำลัง ( ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน ราชการ )  กำลังคนจริง  ตำแหน่งว่าง  สภาพกำลังคน ในปัจจุบัน ( ประชากร )

4 การเปลี่ยนบทบาทภารกิจในอนาคต 5 ปี ทบทวนบทบาทภารกิจตามแนวทางที่ กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ การบริหารกำลังคนภาครัฐ

5 ระบุภารกิจของส่วน ราชการที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงใน 5- 10 ปี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ความต้องการกำลังคน ในอนาคต ของ ส่วนราชการ  ภารกิจที่มี การ เปลี่ยนแปลง 1  ภารกิจที่มี การ เปลี่ยนแปลง 2  ภารกิจที่มี การ เปลี่ยนแปลง 3 สรุป อัตรากำลังที่ ต้องการ / จำเป็นเพื่อ รองรับ ภารกิจที่ เปลี่ยนแปลง ไป ◦ จำนวน ◦ คุณภาพ สรุป อัตรากำลังที่มี อยู่หรือจะมี ในช่วงที่มีการ เปลี่ยนแปลง ภารกิจ ( ทั้ง ปริมาณและ คุณภาพ ) สรุปกำลังคน พอเพียง ขาด เกิน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ กำลังคนที่มีในช่วงที่มี การเปลี่ยนแปลงภารกิจ ของส่วนราชการ

6 สรุปความต้องการกำลังคน ในอนาคต ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารกำลังและ พัฒนากำลังคนของส่วน ราชการ  กำลังคนขาด  กำลังคนเกิน  กำลังคนที่ ต้องการ ◦ ประเภท / ตำแหน่ง ◦ จำนวน ◦ คุณภาพ  การเกลี่ย กำลังคน  การเตรียมความ พร้อม ◦ แผนทดแทน อัตรากำลัง ◦ แผนสร้างความ ต่อเนื่อง / ทดแทน ตำแหน่ง  การพัฒนา บุคลากร ◦ แผนพัฒนา ข้าราชการ  การเตรียม กำลังคนโดย ทุนการศึกษา / อบรม

7 มาตรการ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การเตรียมความ พร้อมให้กับ กำลังคน การพัฒนา บุคลากร การศึกษาอบรม การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน การบริหารผู้มี สมรรถนะสูง ฯลฯ

8 สรุปความต้องการกำลังคน ในอนาคตและช่วงเวลาที่ คาดว่าจะต้องการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนว ทางการพัฒนากำลังคนของ ส่วนราชการ  ความต้องการ กำลังคน ◦ ปริมาณและ คุณภาพ ◦ ระยะเวลาที่ ต้องการ  การขอรับการ จัดสรรทุน ฝึกอบรมระยะสั้น ◦ ทุนพัฒนาผู้บริหาร ◦ ทุนฝึกอบรมระยะ สั้น  การขอรับการ จัดสรรทุนประเภท ต่างๆ เช่น ◦ ตามความต้องการของ ส่วนราชการ ◦ ตามความจำเป็นตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ◦ ฯลฯ

9 แนบแบบแสดงความจำนง ขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ตามที่ สำนักงาน ก. พ. กำหนด


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google