งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน ทบทวน เมนเดล ยีนและ โครโมโซม. Quiz ยีนคืออะไร โครโมโซมและยีนมี ความสัมพันธ์และ แตกต่างกันอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน ทบทวน เมนเดล ยีนและ โครโมโซม. Quiz ยีนคืออะไร โครโมโซมและยีนมี ความสัมพันธ์และ แตกต่างกันอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน ทบทวน เมนเดล ยีนและ โครโมโซม

2 Quiz ยีนคืออะไร โครโมโซมและยีนมี ความสัมพันธ์และ แตกต่างกันอย่างไร

3 เมนเดลคือใคร มีความสำคัญ อย่างไร

4 เมนเดล บาทหลวงชาวออสเตรีย มี ความสนใจทางด้าน คณิตศาสตร์ ผสมพันธุ์ถั่วลันเตา ดูผลของลักษณะต่างๆ

5 - ลักษณะของเมล็ด ; ผิวเรียบ vs ผิวย่น - สีของ endosperm; เหลือง vs เขียว - สีดอก ; แดง vs ขาว - รูปร่างของฝัก ; พอง vs แฟบ - สีฝัก ; เหลือง vs เขียว - ตำแหน่งดอก ; ออกดอกที่ ซอกใบ vs ออกดอกที่ยอด - ความสูงต้น ; ต้นสูง vs ต้น เตี้ย

6

7

8 เมนเดล Law of segregation ลักษณะที่มาเข้าคู่กัน ไม่ว่าเป็น ลักษณะเด่นหรือด้อยมีโอกาส เท่าๆกันที่จะปรากฏให้เห็นใน ลูกผสม Law of independent assortment เมื่อใดก็ตามเมื่อมีการเข้ามาอยู่ รวมกันของลักษณะมากกว่าหนึ่ง ลักษณะ การแสดงออกของ ลักษณะต่างๆในรุ่นลูก เป็นอิสระต่อ กัน

9 เมนเดล ผสมพันธุ์ลูกรุ่นที่ 1 กลับไปหา ต้นพ่อแม่ที่เป็นลักษณะด้อย ได้ อัตราส่วนของรุ่นที่ทำการผสม กลับ (backcrossing) เป็น 1 : 1 และถึงแม้ว่ามีการผสมกลับ ข้าง (reciprocal crossing) โดยให้ต้นที่เป็นต้นแม่เปลี่ยนมา เป็นต้นพ่อบ้าง ผลที่ได้รับ ก็เป็น เช่นเดียวกัน

10 เมนเดล เมนเดลได้กำหนดลักษณะที่ ปรากฏให้เห็นมีการควบคุม อยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การควบคุมด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A แสดงถึงลักษณะเด่น และตัวพิมพ์เล็ก เช่น แสดง ถึงลักษณะด้อย a allele คืออะไร

11 เมนเดล Allele คือรูปต่างกันของยีนที่ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง คือยีนที่ทำหน้าที่ ควบคุมลักษณะใดลักษณะ หนึ่งที่มีตำแหน่งเดียวกันบน โครโมโซมที่มาเข้าคู่กัน

12 เมนเดล การทำ Punnett Square AaBb ABAbaBab ABAABBAABbAaBBAaBb AbAABbAAbbAaBbAabb aBAaBBAaBbaaBBaaBb abAaBbAabbaaBbaabb

13 เมนเดล ABAbaBab ABAABBAABbAaBBAaBb AbAABbAAbbAaBbAabb aBAaBBAaBbaaBBaaBb abAaBbAabbaaBbaabb ได้ลักษณะ genotype 9 ลักษณะ คือ AABB, AAbb, aaBB, aabb AABb, AaBB, Aabb aaBb AaBb (Additive) Dominance ได้ 4 ลักษณะ คือ A_B_, A_bb, aaB_, aabb

14 เมนเดล สูตรในการคำนวน ลักษณะที่ ควรจะเกิดขึ้น n จำนวนลักษณะที่ ต้องการศึกษา จำนวน gamete ที่นำมาใช้ใน การทำลูกผสม 2 n ลักษณะที่ปรากฎให้เห็นในรุ่น ที่ 2 3 n จำนวนของลูกที่ได้ในรุ่นที่ 2 4 n

15 เมนเดล แบบฝึกหัด ถ้ามีลักษณะที่ต้องการ ศึกษาอยู่ 5 ลักษณะ ด้วยกัน สามารถหา จำนวน gamete ที่ได้ ลักษณะของลูกที่ได้ใน รุ่นที่ 2 และจำนวนลูกที่ ได้เป็นเท่าใด

16 เฉลย ลักษณะที่ต้องการศึกษา อยู่ 5 ลักษณะจำนวน gamete ที่ได้ 2 5 = 32 ลักษณะของลูกที่ได้ในรุ่น ที่ 2 3 5 = 243 จำนวนลูกที่ได้ 4 5 = 1024

17 5 ลักษณะ : A B C D E ABCDEABCDeABCdEABCdeABcDE ABcDeABcdEABcdeAbDDEAbDde AbCdEAbCdeAbcDEAbcDeAbcdE AbcdeaBCDEaBCDeaBCdEaBCde aBcDEaBcDeaBcdEaBcdeabCDE abCDeabCdEabCdeabcDEabcDe abcdEabcde

18 ยีน ยีน คือหน่วยสมมติที่ใช้เป็น ตัวกำหนดในการถ่ายทอด ลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน สิ่งมีชีวิต ยีนคือหน่วยพันธุกรรมซึ่ง ประกอบไปด้วยลำดับเบสของ ดีเอนเอที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด ข้อมูลจากดีเอนเอไปสู่อาร์เอน เอ แล้วมีการเอนไซม์ทำหน้าที่ ควบคุมปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่มี ผลต่อการเจริญเติบโต การ ทำงานและลักษณะจำเพาะ ของสิ่งมีชีวิต

19 ยีน การทำงานของยีน   Intralocus interaction   Interloci interaction

20 ยีน Intralocus interaction   Dominance   Additive   Overdominance

21 dominance

22 additive

23 overdominance

24 Interloci interaction Epistasis การที่ยีนตำแหน่ง หนึ่งมีผลต่อการทำงานของ ยีนอีกตำแหน่งหนึ่ง ตัวอย่าง กล้วยไม้สีขาว 2 ชนิดผสมกันได้ดอกสีชมพู เกิดขึ้นได้อย่างไร

25 epistasis CCrr x ccRR CcRr

26 Transgressive segregation ลูกที่ได้จากการผสมพันธุ์ใน รุ่นที่ มีลักษณะที่ไม่ปรากฎ ในพ่อและหรือแม่มาก่อน

27 ต้นแม่ ต้นพ่อ เปลือกหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม × เปลือก หุ้มเมล็ดสีแดงอ่อน A 1 A 1 A 2 A 2 a 3 a 3 a 1 a 1 a 2 a 2 A 3 A 3 ลูกรุ่นที่ 1 เปลือกหุ้มเมล็ดสีแดงปานกลาง A 1 a 1 A 2 a 2 A 3 a 3 ลูกรุ่นที่ 1 ผสมตัวเอง ลูกรุ่นที่ 2 AAAAAA AAAAAa AAAAaa AAAaaa AAaaaa Aaaaaa aaaaaa

28 โครโมโซม หมายถึง ชิ้นส่วนที่ย้อมสีติด ได้ ในสภาพปกติใน ขณะที่ยังไม่มีการแบ่ง เซลล์นั้น มีเส้นที่เรียกว่า โครมาติน (chromatin ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ DNA เส้นคู่และฮีสโตน (histone) ต่างๆ อยู่ใน นิวเคลียส

29

30

31

32

33 โครโมโซม เมื่อเซลล์พร้อมที่จะ มีการแบ่งเซลล์ โครมาตินมีการหด ตัวให้สั้นเข้าเกิด เป็นส่วนของ โครโมโซม

34

35 โครโมโซม โครโมโซมหนึ่งๆ มี ตำแหน่ง (locus) ของยีน อยู่ได้มากมาย นอกจากนั้นแล้ว บน โครโมโซมยังมี เซนโตร เมีย (centromere) ซึ่ง เป็นตำแหน่งที่ สปินเดิล (spindle) เข้ามาจับเมื่อมี การแยกตัวของ โครโมโซม ในขณะที่มี การแบ่งเซลล์

36 โครโมโซม เซนโตรเมีย โครโมโซม ต ำ แหน่งของยีนบนแท่งโครโมโซม B A


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน ทบทวน เมนเดล ยีนและ โครโมโซม. Quiz ยีนคืออะไร โครโมโซมและยีนมี ความสัมพันธ์และ แตกต่างกันอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google