งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบัน บนโลกเรานี้มีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมกันแล้วประมาณ 30-50 ล้านชนิด แม้แต่ทุกวันนี้ยังมีการค้นพบ ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ถูก ค้นพบใหม่ทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบัน บนโลกเรานี้มีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมกันแล้วประมาณ 30-50 ล้านชนิด แม้แต่ทุกวันนี้ยังมีการค้นพบ ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ถูก ค้นพบใหม่ทั่วโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจุบัน บนโลกเรานี้มีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมกันแล้วประมาณ 30-50 ล้านชนิด แม้แต่ทุกวันนี้ยังมีการค้นพบ ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ถูก ค้นพบใหม่ทั่วโลก 1. ความหลากหลายของพืช ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 300000 ชนิด ซึ่งสามารถ จำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1.1 พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง พืชที่ไม่มีท่อลำเลียงเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มไบรโอไฟต์ เป็นพืชสี เขียวขนาดเล็กชอบขึ้นบริเวรที่ชื้นและในที่ร่ม ได้แก่ พืชจำพวกมอส ลิ เวอร์เวิร์ต และฮอร์นเวิร์ต

3 1.2 พืชที่มีท่อลำเลียง พืชที่มีท่อลำเลียงเป็นกลุ่มพืชที่สามารถปรับตัวและสามารถ อาศัยอยู่บนบก ได้ดีพืชในกลุ่มนี้จะมีการสร้างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและ เกลือแร่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพวกเฟิน เป็นพืชไร้ดอกมีประมาณ 11000 ชนิด พบได้ทั่วไปใน เขตร้อนและอยู่ในที่ชุ่มชื้น ได้แก่ ย่านลิเภา เฟิน ใบมะขาม หญ้าถอดปล้อง หวายทะนอย เป็นต้น 2) กลุ่มพวกเมล็ดไม่มีเปลือกหุ้ม หรือเรียกว่า เมล็ดเปลือย เป็นพืชในกลุ่มแรกๆ ที่สืบพันธ์โดยใช้เมล็ด มีทั้งลักษณะ เป็นไม้พุ่ม ไม้เลื่อย และไม้ยืนต้น ปัจจุบันมีถึง 1000 ชนิด ตัวอย่าง พืชในกลุ่มนี้ ได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ สนฉัตร สนแขวง พืช จำพวกปลงชนิดต่างๆ แปะก๊วย เป็นต้น 3) กลุ่มพืชดอก เป็นกลุ่มพืชที่มีมากที่สุดประมาณ 275000 ชนิด มีลักษณะสำคัญคือ สามารถปรับตัวได้ดีในทุกๆ สภาพแวดล้อม และมีวิวัฒนาการสูงสุด ส่วนใหญ่มีราก ลำต้น และใบที่ แท้จริง ( ยกเว้น ผำไขในน้ำ ) มีระบบท่อลำเลียงเจริญดีมาก มีดอกเป็น อวัยวะสืบพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงมาจากลำต้นและใบ มีการสืบพันธ์ที่เรียกว่า ปฏิสนธิซ้อน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

4 - พืชใบเลี้ยงคู่ เมล็ดของพืชชนิดนี้จะมีใบเลี้ยงสองใบ ทำ หน้าที่สะสมอาหาร - พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชในกลุ่มนี้มีเส้นใบขนานเป็นพืชไม้เนื้ออ่อน หรือไม่มีเนื้อไม้ 2. ความหลากหลายของสัตว์ ในโลกเรามีสัตว์อาศัยอยู่หลายล้านชนิด สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 2.1 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ที่มีแกนค้ำจุนลำตัวที่ เรียกว่า แกนสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลก 2.2 สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีแกนสันหลังซึ่งเป็นโครงร่างที่ค่อนข้าง แข็ง มีลักษณะเป็นท่อยาวขนานกับความยาวของตัว จะเปลี่ยนเป็น กระดูกสันหลังก็ต่อเมื่อโตสมวัย

5 1. ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ประมาณกี่ชนิด ตอบ................................................................................................................................................................................ 2. เกณฑ์ในการจำแนกประเภทของพืชจะสามารถจำแนกได้กี่ ประเภท อะไรบ้าง ตอบ................................................................................................................................................................................ 3. พืชที่มีท่อลำเลียงเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มใด ตอบ...................................................................................................... 4. พืชที่มีท่อลำเลียงชอบขึ้นบริเวรใด ได้แก่พืชอะไรบ้าง ตอบ....................................................................................................... 5. พืชที่มีท่อลำเลียงมักจะสร้างอะไร ตอบ........................................................................................................

6 6. เนื้อเยื่อท่อลำเลียงอาหารแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง ตอบ....................................................................................................................... 7. กลุ่มพืชดอกแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง ตอบ....................................................................................................................... 8. กลุ่มพวกเมล็ดไม่มีเปลือกหุ้ม อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไร ตอบ....................................................................................................................... 9. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหมายถึงอะไร ตอบ...................................................................................................................... 10. สัตว์มีกระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นอย่างไร ตอบ....................................................................................................................... ไม่ยากอย่างที่คิด เลยน่ะ

7 1. 300000 ชนิด 2. 2 ประเภท คือ พืชที่มีท่อลำเลียง และ พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 3. กลุ่มไบรโอไฟต์ 4. ในที่ชื้นและที่ร่ม ได้แก่ มอส ลิเวร์อ เวิร์ต ฮอร์นเวิร์ต 5. สร้างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำ และเกลือแร่ 6. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพวกเฟิน กลุ่มพวก เมล็ดไม่มีเปลือกหุ้ม กลุ่มพืชดอก 7. 2 ประเภท คือ พืชใบเลี้ยงคู่ และ พืช ใบเลี้ยงเดียว 8. เมล็ดเปลือย 9. สัตว์ที่ไม่มีแกนค้ำจุนลำตัว 10. มีลักษณะเป็นท่อขนานกับความยาว ของลำตัว


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบัน บนโลกเรานี้มีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมกันแล้วประมาณ 30-50 ล้านชนิด แม้แต่ทุกวันนี้ยังมีการค้นพบ ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ถูก ค้นพบใหม่ทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google