งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุ สัตว์. ข้อจำกัด ผู้ประกอบการ – รายบุคคล – กลุ่มบุคคล ระบบสนับสนุน – ทุน – ตลาด – ระบบภาษี – การแข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุ สัตว์. ข้อจำกัด ผู้ประกอบการ – รายบุคคล – กลุ่มบุคคล ระบบสนับสนุน – ทุน – ตลาด – ระบบภาษี – การแข่งขัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุ สัตว์

2 ข้อจำกัด ผู้ประกอบการ – รายบุคคล – กลุ่มบุคคล ระบบสนับสนุน – ทุน – ตลาด – ระบบภาษี – การแข่งขัน

3 Issues Affecting the Animal Industries ประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ - Animal Welfare เทคโนโลยีชีวภาพ - Biotechnology ประเด็นผู้บริโภค - Consumer issues ประเด็นสภาพแวดล้อม - Environment Issues นโยบายของรัฐ - Government Policy ประเด็นการตลาด - Marketing Issues ประเด็นที่สาธารณะ - Public Land Issues ประเด็น และ โอกาส - Issues and Oportunities

4 สถานภาพ ปัจจุบัน จำนวนผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มีไม่ มาก เทียบกับอาชีพอื่น การสื่อสารระหว่างอาชีพ มีจำกัด ความสับสนของข้อมูล ความเสี่ยงใน การบริโภคอาหารจากสัตว์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ บทบาทของสื่อ

5 มุมมอง สวัสดิภาพสัตว์ กลุ่มมุมมอง ผู้เอาเปรียบสัตว์สัตว์เกิดมาสำหรับ มนุษย์ใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ประโยชน์จากสัตว์ เลี้ยงสัตว์ใช้ ประโยชน์อย่างเมตตา ตามเหมาะสม ผู้รักษากฎหมายบังคับให้เป็นไปตาม กฎหมาย นักสวัสดิภาพสัตว์วิจารณ์ให้ข้อคิด ออก กฏหมายคุ้มครองสัตว์ นักพิทักษ์สิทธิสัตว์เชื่อว่า ควรมีหลักประกัน ในสิทธิการมีชีวิตที่ไม่ถูกรังแก เหมือนสิทธิ มนุษยชน นักปลดแอกสัตว์เลี้ยงเชื่อว่า สัตว์ไม่ควรถูก นำมาบังคับใช้งาน หรือให้ผลผลิตเพื่อ ประโยชน์ของมนุษย์

6 BIOTECHNOLOGY Bovine Somatotropin (BST) ความเสี่ยงต่อการดัดแปลงพันธุ์กรรม – โอกาสเป็นโทษต่อผู้ปริโภค – ควรหรือที่เราจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิชีวิต การ ลงทุนระยะสั้น กับปัญหาที่อาจจะเกิดในวัน ข้างหน้า – ความสำเร็จของบริษัทที่ลงทุน กับชะตากรรม ของเกษตรกรรายย่อย – สัตว์จะเกิดสูญเสียเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตน หรือเปล่า – ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอย่าง ฉับพลันต่อส่วนอื่นๆ

7

8

9 ผู้บริโภค อาหารและสุขภาพ อาหารปลอดภัย จุลินทรีย์ / โรค จากผลิตภัณฑ์สัตว์ สารตกค้าง ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น อคติ เนื้อแพะแกะ การประกันคุณภาพ

10 สภาพแวดล้อม คุณภาพอากาศ – กลิ่น แมลงวัน การกำจัด ของเสียจากฟาร์ม สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ – การขยายฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กระทบถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ –The Desert Tortoise –Cows Kill Salmon (Sock-eye Salmon) ความร้อนในโลก Global Warming (Greenhouse effect) – Ruminnants emit methane into the atmosphere –The loss of rain forests for cattle production

11 สภาพแวดล้อม ( ต่อ ) ปริมาณและคุณภาพน้ำ – ปริมาณ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากปุ๋ย และมูล จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจากมูล กระทบคุณภาพน้ำ – สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ – ยาฆ่าแมลง ปนเปื้อน – การทำลายตลิ่ง พืชริมตลิ่ง สัตว์ป่า – การแทะเล็มของโคกระบือ แหล่งวางไข่ของ นก – การแก่งแย่งพื้นที่แทะเล็มกับสัตว์ป่า

12 นโยบายรัฐบาล นมโรงเรียน การจัดเขตเลี้ยงสัตว์

13 การตลาด เกษตรกรรายย่อย เขตการค้าเสรี การค้าโลก


ดาวน์โหลด ppt 6. ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุ สัตว์. ข้อจำกัด ผู้ประกอบการ – รายบุคคล – กลุ่มบุคคล ระบบสนับสนุน – ทุน – ตลาด – ระบบภาษี – การแข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google