งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุสัตว์

2 ข้อจำกัด ผู้ประกอบการ ระบบสนับสนุน รายบุคคล กลุ่มบุคคล ทุน ตลาด
ระบบภาษี การแข่งขัน

3 สวัสดิภาพสัตว์ - Animal Welfare เทคโนโลยีชีวภาพ - Biotechnology
Issues Affecting the Animal Industries ประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ - Animal Welfare เทคโนโลยีชีวภาพ - Biotechnology ประเด็นผู้บริโภค - Consumer issues ประเด็นสภาพแวดล้อม - Environment Issues นโยบายของรัฐ- Government Policy ประเด็นการตลาด - Marketing Issues ประเด็นที่สาธารณะ - Public Land Issues ประเด็น และ โอกาส - Issues and Oportunities

4 สถานภาพ ปัจจุบัน จำนวนผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มีไม่มาก เทียบกับอาชีพอื่น การสื่อสารระหว่างอาชีพ มีจำกัด ความสับสนของข้อมูล ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารจากสัตว์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ บทบาทของสื่อ

5 มุมมอง สวัสดิภาพสัตว์
กลุ่ม มุมมอง ผู้เอาเปรียบสัตว์ สัตว์เกิดมาสำหรับมนุษย์ใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ประโยชน์จากสัตว์ เลี้ยงสัตว์ใช้ประโยชน์อย่างเมตตา ตามเหมาะสม ผู้รักษากฎหมาย บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย นักสวัสดิภาพสัตว์ วิจารณ์ให้ข้อคิด ออกกฏหมายคุ้มครองสัตว์ นักพิทักษ์สิทธิสัตว์ เชื่อว่า ควรมีหลักประกันในสิทธิการมีชีวิตที่ไม่ถูกรังแก เหมือนสิทธิมนุษยชน นักปลดแอกสัตว์เลี้ยง เชื่อว่า สัตว์ไม่ควรถูกนำมาบังคับใช้งาน หรือให้ผลผลิตเพื่อประโยชน์ของมนุษย์

6 BIOTECHNOLOGY Bovine Somatotropin (BST)
ความเสี่ยงต่อการดัดแปลงพันธุ์กรรม โอกาสเป็นโทษต่อผู้ปริโภค ควรหรือที่เราจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิชีวิต การลงทุนระยะสั้น กับปัญหาที่อาจจะเกิดในวันข้างหน้า ความสำเร็จของบริษัทที่ลงทุน กับชะตากรรมของเกษตรกรรายย่อย สัตว์จะเกิดสูญเสียเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตนหรือเปล่า ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอย่างฉับพลันต่อส่วนอื่นๆ

7

8

9 ผู้บริโภค อาหารและสุขภาพ อาหารปลอดภัย
จุลินทรีย์ / โรค จากผลิตภัณฑ์สัตว์ สารตกค้าง ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น อคติ เนื้อแพะแกะ การประกันคุณภาพ

10 สภาพแวดล้อม คุณภาพอากาศ – กลิ่น แมลงวัน การกำจัดของเสียจากฟาร์ม
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ – การขยายฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กระทบถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ The Desert Tortoise Cows Kill Salmon (Sock-eye Salmon) ความร้อนในโลก Global Warming (Greenhouse effect) Ruminnants emit methane into the atmosphere The loss of rain forests for cattle production

11 สภาพแวดล้อม (ต่อ) ปริมาณและคุณภาพน้ำ สัตว์ป่า
ปริมาณ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากปุ๋ยและมูล จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจากมูล กระทบคุณภาพน้ำ สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ ยาฆ่าแมลง ปนเปื้อน การทำลายตลิ่ง พืชริมตลิ่ง สัตว์ป่า การแทะเล็มของโคกระบือ แหล่งวางไข่ของ นก การแก่งแย่งพื้นที่แทะเล็มกับสัตว์ป่า

12 นโยบายรัฐบาล นมโรงเรียน การจัดเขตเลี้ยงสัตว์

13 การตลาด เกษตรกรรายย่อย เขตการค้าเสรี การค้าโลก


ดาวน์โหลด ppt 6.ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google