งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

3 การเกิดภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิด ก่อให้เกิด ภาวะ โลกร้อนและการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Climate change) 123 4 ที่มา : ONEP, 2006

4 ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : การเผาไหม้เชื้อเพลิง จากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซมีเทน : การหมักหรือเน่าเปื่อยของขยะ น้ำเสีย ปศุสัตว์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ : การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนใน การเกษตร การเผาไหม้ เชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซโอโซน : เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสารบางชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ สารฮาโลคาร์บอน ได้แก่ CFCs, HFCs และ PFCs: จากกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม การเกิดภาวะโลก ร้อน

5 กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในวงจรคาร์บอนของ โลก ป่าไม้ ทั้งเป็น แหล่งดูดซับ และปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออ กไซด์ ไฟป่าและการ เผาป่าปล่อย ก๊าซ CO 2 กิจกรรมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การ ผลิตและการใช้ พลังงาน การ อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง นับเป็นสาเหตุสำคัญ ของการปล่อยก๊าซ CO 2 Source: IPCC (2005), ONEP

6 ประเทศพัฒนาแล้วมีการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสะสมต่อเนื่องมาจาก การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ สังคม ประเทศกำลังพัฒนามีการปล่อยเพื่อการ พัฒนาประเทศ และเพื่อความอยู่รอด ของประชากรในประเทศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7 การปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จาก ประเทศต่างๆ ที่มา : ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ

8

9 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของประเทศไทย ในปี 2546 Sources of emission by sector Emission (1000 tons) 5.4% 24.1% 6.6% 7.8% 56.1%

10 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของประเทศไทย ที่มา : National Clean Development Mechanism Study for the Kingdom of Thailand, 2002

11 การคาดการณ์การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

12 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจาก การใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรม IPCC (2005) ประเทศ เศรษฐกิจ กำลัง เปลี่ยนแปลง ( กลุ่มยุโรป ตะวันออก ) ประเทศกำลัง พัฒนาใน ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค ประเทศ อุตสาหกรรม

13 ผลกระทบวิกฤติโลกร้อน การเกษตร ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศ สุขภาพของมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์

14 ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม การ รุกของน้ำเค็ม เกิดโรคระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืช การ แพร่กระจายของวัชพืช การเปลี่ยนแปลงสภาพฝน จะมีผลต่อความชุ่มชื้น ในดิน อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ พืช ผลผลิตตกต่ำหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผลกระทบวิกฤติโลกร้อนต่อภาค การเกษตร

15 จะมีฝนตกมากขึ้นบางพื้นที่ และลดลงในบาง พื้นที่ ส่งผลต่อ ปริมาณน้ำ ระบบนิเวศน้ำจืด และน้ำใต้ดินใน ระยะยาว ปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลง จะกระทบต่อการ กักเก็บน้ำใน อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง นำไปสู่ ความขัดแย้งของการจัดสรรน้ำ ผลกระทบวิกฤติโลกร้อนต่อ ทรัพยากรน้ำ

16 หากอุณหภูมิเฉลี่ยโลก เพิ่มขึ้นเพียง 1 o C อาจ มีผลกระทบต่อองค์ประกอบพันธุ์ไม้ในป่า ป่า บางชนิดอาจสูญสลาย ศัตรูพืชคุกคาม และ เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ระบบนิเวศธรรมชาติ จะ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ และการกระจายตัว พื้นที่ชุ่มน้ำ อาจลดลงเนื่องจากอัตราการระเหย ที่เร็วขึ้น จะส่งผลต่อแหล่งอาศัย และ ขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ ผลกระทบวิกฤติโลกร้อนต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

17 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง สามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานหรือส่งผล เสียหายต่อการผลิต การเพิ่มของระดับน้ำทะเล พายุ และน้ำท่วม ทำให้ประชาชนต้องอพยพ ส่งผลต่อเนื่องต่อ โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ลึกเข้าไป ผลกระทบวิกฤติโลกร้อนต่อ โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐาน

18 Source: IPCC, 2005 25332543 ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ สภาพอากาศรุนแรง เช่น น้ำท่วม พายุ ระหว่างปี 2493 - 2541 Source: IPCC, 2005

19 อุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ฝนตกมากขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยที่ เหมาะสมสำหรับยุงหรือแมลงที่เป็นพาหะนำ โรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย และไข้สมองอักเสบ ระบาดมากขึ้น อากาศที่ร้อนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและทาง น้ำสูงขึ้น ทำให้อาหารเน่าเสียง่ายขึ้น ส่งผลให้มี ผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินอาหารมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทำให้โอกาสที่ จะเกิดคลื่นความร้อนมีสูงขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดการเสียชีวิตอย่างฉับพลันโดยเฉพาะกับ ประชากรในประเทศเขตหนาว ผลกระทบวิกฤติโลกร้อนต่อ สุขภาพอนามัย

20 การใช้พลังงานของบ้านเรือน … สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน กิจกรรมใน ครัวเรือนและ ชีวิตประจำวันที่ ปล่อยก๊าซเรือน กระจก ที่มา : Australian Greenhouse Office (www.greenhouse.gov.au)

21 ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG (kg./cap/km) ที่มา : Australian Greenhouse Office (www.greenhouse.gov.au) การเดินทางด้วยวิธีต่างๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่าไร การใช้พลังงานของบ้านเรือน … สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google