งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ การตัดไม้ทำลาย ป่า และการสูญเสีย พื้นที่ป่าไม้ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ การตัดไม้ทำลาย ป่า และการสูญเสีย พื้นที่ป่าไม้ โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ การตัดไม้ทำลาย ป่า และการสูญเสีย พื้นที่ป่าไม้ โชคชัย บุตรครุธ

2 4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการ ตัดไม้ทำลายป่า และการ สูญเสียพื้นที่ป่าไม้  4.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของ โลก ในปัจจุบัน มีการสำรวจพบว่ามี การทำลายป่าไม้ในภูมิภาค ต่าง ๆ ของโลกเฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ป่าไม้ในเขตร้อนและเกิดในประเทศ กำลังพัฒนา พื้นที่ป่าไม้ของโลก ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีประมาณ ร้อยละ 40 ของพื้นที่โลกทั้งหมดที่ เป็นพื้นดิน แต่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เรื่อย ๆ  4.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของ โลก ในปัจจุบัน มีการสำรวจพบว่ามี การทำลายป่าไม้ในภูมิภาค ต่าง ๆ ของโลกเฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ป่าไม้ในเขตร้อนและเกิดในประเทศ กำลังพัฒนา พื้นที่ป่าไม้ของโลก ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีประมาณ ร้อยละ 40 ของพื้นที่โลกทั้งหมดที่ เป็นพื้นดิน แต่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เรื่อย ๆ

3 4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการ ตัดไม้ทำลายป่า และการ สูญเสียพื้นที่ป่าไม้  4.2 สาเหตุของวิกฤตการณ์การตัด ไม้ทำลายป่าในภูมิภาคต่าง ๆ ของ โลก มีดังนี้  ความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม  ความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม  ความต้องการใช้ไม้เพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ  ความต้องการใช้ไม้เพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ  การพัฒนาความเจริญ

4 4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการ ตัดไม้ทำลายป่า และการ สูญเสียพื้นที่ป่าไม้  4.3 ผลกระทบของวิกฤตการณ์การ ตัดไม้ทำลายป่า การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทางธรรมชาติ เช่น ทำลายแหล่งต้น น้ำลำธาร เกิดการชะล้างพังทลาย ของหน้าดิน น้ำป่าจากภูเขาไหลลง มาท่วมที่ราบได้ง่าย ฝนไม่ตกต้อง ตามฤดูกาล และสูบเสียแหล่งที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่า เป็นต้น

5 5. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน  5.1 ความเสื่อมโทรมของดิน หมายถึง สภาพดินขาดความอุดม สมบูรณ์ (1) การขุดตักหน้าดินในพื้นที่ เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไปถม พื้นที่ (2) การใช้ที่ดินผิดประเภท โดยขยาย ชุมชนเมือและแหล่งอุตสาหกรรมไป ยังพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นแหล่ง เกษตรกรรมที่มีดินอุดมสมบูรณ์

6 5. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน  5.2 การชะล้างและการพังทลายของ ทรัพยากรดิน เป็นปัญหาใหญ่ของ ประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจขาดงบประมาณ และเทคโนโลยีในการป้องกันและ แก้ไข (1) สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการชะ ล้างและพังทลายของดิน (1) สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการชะ ล้างและพังทลายของดิน - ตัวกระทำทางธรรมชาติ - การกระทำของมนุษย์

7 5. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน  5.2 การชะล้างและการพังทลายของ ทรัพยากรดิน เป็นปัญหาใหญ่ของ ประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจขาดงบประมาณ และเทคโนโลยีในการป้องกันและ แก้ไข (2) ผลกระทบของปัญหา การชะล้าง และการพังทลายของดิน ทำให้พื้นที่ เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตลดปริมาณลง เกษตรกรต้อง เสียค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยบำรุงดินมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ การตัดไม้ทำลาย ป่า และการสูญเสีย พื้นที่ป่าไม้ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google