งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
โชคชัย บุตรครุธ

2 5.วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
5.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จำนวนมาก มีการบุกรุกทำลายป่า (1) พื้นที่ป่าในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ มีประมาณ 225 ล้านไร่ หรือร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ (2) พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน พ.ศ มีเหลือประมาณ 81.0 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ

3 5.วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
(1) การบุกรุกพื้นที่ป่าของราษฎร (2) การเกิดไฟไหม้ป่า (3) การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าของนายทุน (4) การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

4 5.วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
5.3 ผลกระทบของปัญหาวิกฤติทรัพยากรป่าไม้ (1) ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม - การพังทลายของหน้าดิน จากการกระทำของฝนและน้ำจากภูเขา ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ - เกิดน้ำท่วมฉับพลัน -พื้นที่ขาดความชุ่มชื้น (2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

5 6. การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย
6.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนอย่างรวดเร็ว 6.2 ผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจและระบบนิเวศ ดังนี้ ทำลายแหล่งแพร่พันธุ เกิดการพังทลายของหน้าดิน

6 7. วิกฤตการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในประเทศไทย
7.1 สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าลดจำนวนลง ได้แก่ (1) การทำลายป่า (2) การล่าสัตว์เพื่อการค้า (3) ได้รับพิษจากสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืช

7 7. วิกฤตการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในประเทศไทย
7.2 การจำแนกประเภทของสัตว์ป่า (1) สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธ์ มี 15 ชนิด (2) สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

8 7. วิกฤตการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในประเทศไทย
7.3 ข้อห้ามตามกฎหมาย (1) ข้อห้ามที่เหมือนกันทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง (2)ข้อยกเว้นเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครอง ทางราชการจะอนุญาตให้มีไว้ครอบครองได้

9 7. วิกฤตการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในประเทศไทย
7.4 สัตว์ป่าในประเทศไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้ว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วตามธรรมชาติ (2) กลุ่มสูญพันธุ์ไปแล้วยังเหลือการเพาะเลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google