งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ

2 5. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย 5.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ จำนวนมาก มีการบุกรุกทำลายป่า (1) พื้นที่ป่าในสมัยรัชกาลที่ 5 พ. ศ. 2453 มีประมาณ 225 ล้านไร่ หรือร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ (2) พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน พ. ศ. 2541 มีเหลือประมาณ 81.0 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ

3 (1) การบุกรุกพื้นที่ป่าของ ราษฎร (2) การเกิดไฟไหม้ป่า (3) การลักลอบตัดไม้ทำลาย ป่าของนายทุน (4) การพัฒนาและความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 5. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย

4 5.3 ผลกระทบของปัญหาวิกฤติ ทรัพยากรป่าไม้ (1) ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม - การพังทลายของหน้าดิน จากการ กระทำของฝนและน้ำจากภูเขา ทำ ให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ - เกิดน้ำท่วมฉับพลัน - พื้นที่ขาดความชุ่มชื้น (2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 5. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย

5 6.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าชาย เลนอย่างรวดเร็ว 6.2 ผลกระทบจากการ สูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนเกิด ผลเสียต่อเศรษฐกิจและระบบ นิเวศ ดังนี้ (1) ทำลายแหล่งแพร่พันธุ (2) เกิดการพังทลายของหน้าดิน 6. การสูญเสียพื้นที่ป่า ชายเลนในประเทศ ไทย

6 7.1 สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่า ลดจำนวนลง ได้แก่ (1) การทำลายป่า (2) การล่าสัตว์เพื่อการค้า (3) ได้รับพิษจากสารเคมีที่ใช้ กำจัดศัตรูพืช 7. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าใน ประเทศไทย

7 7.2 การจำแนกประเภท ของสัตว์ป่า (1) สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้จะ สูญพันธ์ มี 15 ชนิด (2) สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 7. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าใน ประเทศไทย

8 7.3 ข้อห้ามตามกฎหมาย (1) ข้อห้ามที่เหมือนกันทั้ง สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า คุ้มครอง (2) ข้อยกเว้นเฉพาะสัตว์ป่า คุ้มครอง ทางราชการจะ อนุญาตให้มีไว้ครอบครองได้ 7. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าใน ประเทศไทย

9 7.4 สัตว์ป่าในประเทศไทย ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ตามธรรมชาติ (2) กลุ่มสูญพันธุ์ไปแล้วยัง เหลือการเพาะเลี้ยง 7. วิกฤตการณ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าใน ประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google