งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำบัดน้ำเสีย อ. วีระศักดิ์ สืบเสาะ. การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater management) พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (2535) “ ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำบัดน้ำเสีย อ. วีระศักดิ์ สืบเสาะ. การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater management) พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (2535) “ ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบำบัดน้ำเสีย อ. วีระศักดิ์ สืบเสาะ

2 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater management) พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (2535) “ ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็น ของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ”

3 พ. ร. บ. การสาธารณสุข 2535 “ สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระ หรือปัสสาวะและหมายรวมถึงสิ่งอื่น ใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่น เหม็น ”

4 น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่าน การใช้มาแล้วและมีคุณสมบัติ สมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีมล สารหรือสิ่งปฏิกูลที่ละลายน้ำและ ไม่ละลายน้ำเจือปนอยู่ สรุป

5 ประเภทของน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. น้ำเสียจากชุมชน (Domestic Sewage) 2. น้ำเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) 3. น้ำเสียจากการเกษตร (Agricultural Wastewater) 4. น้ำเสียจากน้ำฝน (Storm Sewage)

6 น้ำเสียกับปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และสัตว์นำโรค 2. เป็นแหล่งเพาะจุลินทรีย์ทั้งที่ทำ ให้เกิดโรคและ ไม่เกิดโรคในมนุษย์ 3. ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจาก กลิ่นเหม็นและทำให้ ชุมชนสกปรก 4. เป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทาง น้ำ ดิน อากาศ

7 คุณลักษณะของน้ำเสีย (Characteristics of Sewage) 1. คุณลักษณะทางกายภาพ 2. คุณลักษณะทางเคมี 3. คุณลักษณะทางชีวภาพ

8 คุณลักษณะทางกายภาพ 1. สารแขวนลอย (Suspended solid) 2. อุณหภูมิ (Temperature) 3. สี (Color) 4. กลิ่น (Odor)

9 คุณลักษณะทางเคมี 1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 2. สารอินทรีย์ (Organic matters) 3. สารอนินทรีย์ (Inorganic matters) 4. สารเคมีต่างๆ (Chemical substance)

10 คุณลักษณะทางเคมี 5.DO 6.BOD 7.COD

11 คุณลักษณะทางชีวภาพ 1. โปรโตซัว 2. แบคทีเรีย 3. พืชชั้นต่ำ 4. สาหร่าย 5. สัตว์น้ำขนาดเล็ก

12 คุณลักษณะทางชีวภาพ

13 “ กระบวนการที่ทำให้ของแข็งที่ เจือปนอยู่ในน้ำเสียถูกขจัดหรือ เปลี่ยนแปลงสภาพจากสารอินทรีย์ที่ ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย กลายเป็นสารอินทรีย์ค่อนข้างคง สภาพทำให้ความสกปรกในน้ำลดลง ” การบำบัดน้ำ เสีย

14 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment) แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ 1. การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการ ทางกายภาพ 2. การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการ ทางเคมี 3. การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการ ทางชีววิทยา

15 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment) หรือ แบบผสมผสาน กระบวนการทางฟิสิคัล เคมี (Physical Chemical Process)

16 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย 1. การบำบัดขั้นต้น 2. การบำบัดขั้นปฐมภูมิ 3. การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 4. การบำบัดขั้นตติยภูมิ 5. การบำบัดและการกำจัดตะกอน 6. การกำจัดส่วนที่เป็นน้ำทิ้ง

17 การบำบัดขั้นต้น 1. ตะแกรง 2. เครื่องบด สับ ตัด 3. รางตกตะกอนหนัก 4. การแยกไขมันออกจากน้ำ

18 การบำบัดขั้นปฐมภูมิ ทำการแยกของแข็งทั้งอินทรีย์ และอนินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ ออกจาก น้ำเสีย เช่น การตกตะกอน

19 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 1. ระบบลานกรอง (Tricking filter) 2. ระบบเลี้ยงตะกอน (Activated sludge) 3. ระบบสระผันสภาพ (Oxidation pond) 4. ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon)

20 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 5. ระบบคลองวนเวียน (Oxidation ditch) 6. ระบบอาร์บีซี (RBC : Rotating Biological Contactor) 7. ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter)

21 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 1. ระบบลานกรอง (Tricking filter)

22 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 2. ระบบเลี้ยงตะกอน (Activated sludge)

23 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 3. ระบบสระผันสภาพ (Oxidation pond)

24 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 4. ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon)

25 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 5. ระบบคลองวนเวียน (Oxidation ditch)

26 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 6. ระบบอาร์บีซี (RBC : Rotating Biological Contactor)

27 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 7. ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter)

28 การบำบัดขั้นตติยภูมิ การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง (Effluent) ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วมา บำบัดให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด 1. การทำให้ตกตะกอน (Sedimentation) 2. การทำลายเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection)

29 การกำจัดและบำบัดกาก ตะกอน การบำบัดกาก ตะกอน 1. การทำให้เข้มข้น 2. การหมักโดยใช้หรือไม่ใช้ความร้อน 3. การทำให้แห้งบนลานทราย 4. การใส่สารเคมี

30 การกำจัดและบำบัดกาก ตะกอน การบำบัดกาก ตะกอน 5. การล้างตะกอน 6. การกรองสูญญากาศ 7. การทำให้แห้งโดยใช้ความร้อน 8. การเผา

31 การกำจัดกากตะกอน 1. การทิ้งในน้ำ (Dumping into water) 2. การถมหรือฝังบนดิน (Dumping on land)

32 การกำจัดส่วนที่เป็นน้ำทิ้ง (Effluent Disposal) 1. การกำจัดบนพื้นดิน (Land treatment method) เช่น การระบาย น้ำ การซึมผ่านชั้นดิน ปล่อยให้ไหล ผ่านตามผิวดิน 2. การกำจัดโดยปล่อยลงน้ำ (Disposal into water) 3. การกำจัดโดยปล่อยให้ซึมใต้ ดิน (Disposal into the ground)


ดาวน์โหลด ppt การบำบัดน้ำเสีย อ. วีระศักดิ์ สืบเสาะ. การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater management) พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (2535) “ ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google