งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำบัดน้ำเสีย อ.วีระศักดิ์ สืบเสาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำบัดน้ำเสีย อ.วีระศักดิ์ สืบเสาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบำบัดน้ำเสีย อ.วีระศักดิ์ สืบเสาะ

2 การบำบัดน้ำเสีย(Wastewater management)
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ(2535) “ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น”

3 พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 “สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น”

4 สรุป น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการใช้มาแล้วและมีคุณสมบัติสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีมลสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำเจือปนอยู่

5 ประเภทของน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.น้ำเสียจากชุมชน(Domestic Sewage) 2. น้ำเสียจากอุตสาหกรรม(Industrial Wastewater) 3. น้ำเสียจากการเกษตร(Agricultural Wastewater) 4. น้ำเสียจากน้ำฝน (Storm Sewage)

6 น้ำเสียกับปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค 2.เป็นแหล่งเพาะจุลินทรีย์ทั้งที่ทำให้เกิดโรคและ ไม่เกิดโรคในมนุษย์ 3.ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจากกลิ่นเหม็นและทำให้ ชุมชนสกปรก 4.เป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ

7 คุณลักษณะของน้ำเสีย (Characteristics of Sewage)
1.คุณลักษณะทางกายภาพ 2.คุณลักษณะทางเคมี 3.คุณลักษณะทางชีวภาพ

8 คุณลักษณะทางกายภาพ 1.สารแขวนลอย(Suspended solid)
2.อุณหภูมิ(Temperature) 3.สี (Color) 4.กลิ่น (Odor)

9 คุณลักษณะทางเคมี 1.ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2.สารอินทรีย์ (Organic matters) 3.สารอนินทรีย์ (Inorganic matters) 4.สารเคมีต่างๆ (Chemical substance)

10 คุณลักษณะทางเคมี 5.DO 6.BOD 7.COD

11 1.โปรโตซัว 2.แบคทีเรีย 3.พืชชั้นต่ำ 4.สาหร่าย 5.สัตว์น้ำขนาดเล็ก
คุณลักษณะทางชีวภาพ 1.โปรโตซัว 2.แบคทีเรีย 3.พืชชั้นต่ำ 4.สาหร่าย 5.สัตว์น้ำขนาดเล็ก

12 คุณลักษณะทางชีวภาพ

13 การบำบัดน้ำเสีย “ กระบวนการที่ทำให้ของแข็งที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียถูกขจัดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายกลายเป็นสารอินทรีย์ค่อนข้างคงสภาพทำให้ความสกปรกในน้ำลดลง”

14 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment)
แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ 1.การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการทางกายภาพ 2.การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการทางเคมี 3.การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการทางชีววิทยา

15 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment)
หรือ แบบผสมผสาน กระบวนการทางฟิสิคัลเคมี (Physical Chemical Process)

16 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย
1.การบำบัดขั้นต้น 2.การบำบัดขั้นปฐมภูมิ 3.การบำบัดขั้นทุติยภูมิ 4.การบำบัดขั้นตติยภูมิ 5.การบำบัดและการกำจัดตะกอน 6.การกำจัดส่วนที่เป็นน้ำทิ้ง

17 1.ตะแกรง 2.เครื่องบด สับ ตัด 3.รางตกตะกอนหนัก 4.การแยกไขมันออกจากน้ำ
การบำบัดขั้นต้น 1.ตะแกรง 2.เครื่องบด สับ ตัด 3.รางตกตะกอนหนัก 4.การแยกไขมันออกจากน้ำ

18 การบำบัดขั้นปฐมภูมิ ทำการแยกของแข็งทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ ออกจากน้ำเสีย เช่น การตกตะกอน

19 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
1.ระบบลานกรอง(Tricking filter) 2.ระบบเลี้ยงตะกอน(Activated sludge) 3.ระบบสระผันสภาพ(Oxidation pond) 4.ระบบบ่อเติมอากาศ(Aerated lagoon)

20 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
5.ระบบคลองวนเวียน(Oxidation ditch) 6.ระบบอาร์บีซี (RBC : Rotating Biological Contactor) 7.ระบบกรองไร้อากาศ(Anaerobic filter)

21 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
1. ระบบลานกรอง(Tricking filter)

22 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
2. ระบบเลี้ยงตะกอน(Activated sludge)

23 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
3. ระบบสระผันสภาพ(Oxidation pond)

24 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
4. ระบบบ่อเติมอากาศ(Aerated lagoon)

25 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
5. ระบบคลองวนเวียน(Oxidation ditch)

26 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
6. ระบบอาร์บีซี (RBC : Rotating Biological Contactor)

27 การบำบัดขั้นทุติยภูมิ
7.ระบบกรองไร้อากาศ(Anaerobic filter)

28 การบำบัดขั้นตติยภูมิ
การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง(Effluent) ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วมาบำบัดให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.การทำให้ตกตะกอน(Sedimentation) 2.การทำลายเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection)

29 การกำจัดและบำบัดกากตะกอน
การบำบัดกากตะกอน 1.การทำให้เข้มข้น 2.การหมักโดยใช้หรือไม่ใช้ความร้อน 3.การทำให้แห้งบนลานทราย 4.การใส่สารเคมี

30 การกำจัดและบำบัดกากตะกอน
การบำบัดกากตะกอน 5.การล้างตะกอน 6.การกรองสูญญากาศ 7.การทำให้แห้งโดยใช้ความร้อน 8.การเผา

31 การกำจัดกากตะกอน 1.การทิ้งในน้ำ(Dumping into water)
2.การถมหรือฝังบนดิน(Dumping on land)

32 การกำจัดส่วนที่เป็นน้ำทิ้ง (Effluent Disposal)
1.การกำจัดบนพื้นดิน(Land treatment method) เช่น การระบายน้ำ การซึมผ่านชั้นดิน ปล่อยให้ไหลผ่านตามผิวดิน 2. การกำจัดโดยปล่อยลงน้ำ (Disposal into water) 3. การกำจัดโดยปล่อยให้ซึมใต้ดิน(Disposal into the ground)


ดาวน์โหลด ppt การบำบัดน้ำเสีย อ.วีระศักดิ์ สืบเสาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google