งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวลักษ์ สาร รัมย์ เทคโนโลยีชีวภ าพ. พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) การโคลน (cloning) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวลักษ์ สาร รัมย์ เทคโนโลยีชีวภ าพ. พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) การโคลน (cloning) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาวลักษ์ สาร รัมย์ เทคโนโลยีชีวภ าพ

2 พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) การโคลน (cloning) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA finger printing) เทคโนโลยีชีวภา พ

3 พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หมายถึง กระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ การตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้ากับยีนของ สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้ยีนที่มีสมบัติตามที่ ต้องการ และขยายยีนให้มีปริมาณมากพอที่จะนำไป ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น และได้ปริมาณการ ผลิตสูงขึ้น ตามต้องการ สิ่งมีชีวิตที่ได้จาก กระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเรียกว่า สิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOs (genetically modified organisms) พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering)

4

5 ปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทาง พันธุกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การผลิตข้าวที่มี ส่วนผสมของวิตามินต่างๆเพิ่มเข้าไปในข้าว หรือ การนำพืชพวกฝ้ายหรือข้าวโพดมาดัดแปลง เพื่อให้ สามารถต้านแมลงและมีผลผลิตได้มากขึ้น

6 การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ เป็นกระบวนการ สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูก โคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมี ลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตต้นแบบที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ วิธีการโคลนนิ่ง คือ การนำนิวเคลียสของเซลล์ ร่างกายของตัวต้นแบบนำไปใส่แทนเซลล์เก่าที่เอา ออกไปก่อนแล้ว และปล่อยให้เซลล์นี้พัฒนาไปเป็น สิ่งมีชีวิตตัวใหม่ ที่มีลักษณะข้อมูลทางพันธุกรรม เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบทุกประการ การโคลน (cloning)

7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) เป็นวิธีการโคลนอย่างหนึ่งทำได้โดยนำ เฉพาะบางส่วนของพืชมาเลี้ยงเช่น ตา ยอด ของ พืชมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ แล้ว นำพืชไปเก็บ รักษาในห้องในสภาพปลอดเชื้อ มีการควบคุม แสง สว่าง อุณหภูมิ และความชื้น ทำให้มีขยายพันธุ์ให้ ได้จำนวนมาก ซึ่งทำให้มีประโยชน์ในด้านการขาย พันธุ์พืชเศรษฐกิจหรือพืชหายากที่ปัจจุบันแทบจะ ไม่มีแล้ว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)

8

9 DNA เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งที่มีชีวิต ( มนุษย์ พืช สัตว์ ) ที่ลูกได้รับการถ่ายทอดมาจาก พ่อหนึ่งส่วน และจากแม่อีกหนึ่งส่วน DNA มีอยู่ใน นิวเคลียสของเชลล์ต่าง ๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือด โลหิตแดง โลหิตขาว เซลล์ผิวหนัง เป็นต้น ซึ่ง ลายพิมพ์ DNA จะมีความแตกต่างกันแต่ละบุคคล ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้นำมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจพิสูจน์ เพื่อระบุยืนยันตัวบุคคลในทาง คดีและยังใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์ของพ่อ - แม่ - ลูกได้ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA finger printing)

10

11 ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพมีหลายด้าน ดังนี้  ด้านการเกษตร คือ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ และเซลล์พืช การตัดแต่งการพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้า  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร คือ การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดง การทำให้โคและสุกรเพิ่มปริมาณเนื้อ ประโยชน์ของ เทคโนโลยีชีวภาพ

12  ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดการใช้สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปทำปุ๋ย หรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะหรือน้ำเสีย  ด้านเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น การผลิตวัคซีนป้องกันโรค การผลิตยาจากผลิตภัณฑ์ จากสิ่งมีชีวิต


ดาวน์โหลด ppt เสาวลักษ์ สาร รัมย์ เทคโนโลยีชีวภ าพ. พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) การโคลน (cloning) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google