งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลนาตง วัฒนา อำเภอโพนนา แก้ว จังหวัดสกลนคร. จ. นครพนม อ. เมือง สกลนคร ตำบลบ้านแป้น ตำบลนา ตงวัฒนา ตำบลบ้านโพน ตำบลเชียงสือ หนองกระบอก ม.5 กระบือ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลนาตง วัฒนา อำเภอโพนนา แก้ว จังหวัดสกลนคร. จ. นครพนม อ. เมือง สกลนคร ตำบลบ้านแป้น ตำบลนา ตงวัฒนา ตำบลบ้านโพน ตำบลเชียงสือ หนองกระบอก ม.5 กระบือ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลนาตง วัฒนา อำเภอโพนนา แก้ว จังหวัดสกลนคร

2 จ. นครพนม อ. เมือง สกลนคร ตำบลบ้านแป้น ตำบลนา ตงวัฒนา ตำบลบ้านโพน ตำบลเชียงสือ หนองกระบอก ม.5 กระบือ 19 ตัว ม.12 ใหม่หนองกระบอก กระบือ 19 ตัว ม.6 โคกแก้ว กระบือ 26 ตัว ม.7 เทพนิมิต กระบือ 54 ตัว ม.8 ใหม่หนองผือ กระบือ 51 ตัว ม.4 หนองผือ กระบือ 55 ตัว ม.11 นาเดื่อน้อย กระบือ 14 ตัว ม.2 นาเดื่อ กระบือ 21 ตัว ที่ว่าการ อำเภอ ม.3 กลาง กระบือ 17 ตัว ม.1 นาแก้ว กระบือ 21 ตัว ม.10 บ้านแป้นใหม่ กระบือ 18 ตัว ม.5 บ้านแป้น กระบือ 10 ตัว โค 3 ตัว ม.8 บึงประชาราษฎร์ กระบือ 12 ตัว โค 34 ตัว จอมแจ้ง ม.7 กระบือ 15 ตัว โค 32 ตัว ม.1 นาตงใหญ่ โค 52 ตัว ม.2 โพน แคใหญ่ โค 18 ตัว ม.3 ดอนดู่ โค 46 ตัว ม.2 โพนน้อย โค 40 ตัว ม.5 วังปลาเซือม กระบือ 33 ตัว โค 18 ตัว ม.6 นาจาน กระบือ 10 ตัว โค 5 ตัว ม.2 เชียงสือน้อย โค 3 ตัว โนนกุง ม.3 โค 18 ตัว ม.7 โนนประดู่ โค 18 ตัว ม.9 นาจานใหม่ กระบือ 29 ตัว โค 7 ตัว ม.13 นาแก้ว เหนือ โค 3 ตัว กระบือ 2 ตัว N ม.14 นาแก้วสามัคคี โค 102 ตัวกระบือ 1 ตัว ม.10 กลางใหม่ กระบือ 14 ตัว ตำบลนาแก้ว ม.9 นาแก้วน้อย กระบือ 18 ตัว

3 ตำบลนาตงวัฒนามีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ทำกิจกรรมการเกษตรและพื้นที่อื่นๆจำนวน 43,750 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 1. ทำนา 16,366 ไร่ 2. ทำไร่ 6,746 ไร่ 3. ป่าไม้ 2905 ไร่ 4. ที่สาธารณะประโยชน์ 325 ไร่

4 ตำบลนาตงวัฒนา แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรสัตว์ โค - กระบือและพื้นที่แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ใน เขตตำบลนาตงวัฒนา หมู่ ที่ บ้าน จำนวนสัตว์แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ โคกระบือ พื้นที่ สาธารณะ แปลงหญ้า ส่วนตัว 1 นาตงใหญ่ 53427 501 2 โพนแคใหญ่ 119 36 30 3 ดอนดู่ 143 0 00 4 ปุ่งน้อย 29773 63 5 ปุ่งใหญ่ 448 112 255 6 นาตงน้อย 233 25 00 7 ป่าผาง 283 10 87 0 8 บึงศาลา 234 47 00 9 โพนแคน้อย 451 27 00 10 ปุ่งวัฒนา 243 109 08 11 โพนแคกลาง 87 22 00

5 1. จำนวนสัตว์มาก = 5

6 แปลงหญ้าส่วนตัว 2. มีแหล่งอาหารสัตว์มาก = 5

7 3. บริการด้านปศุสัตว์มี ประสิทธิภาพ = 5

8 4. ภูมิประเทศมีความ เหมาะสม =5

9 5. ภูมิอากาศมีความ เหมาะสม = 5

10 6. การขนส่งสะดวก = 4

11 7. กำหนดการส่งเสริมโคเนื้อเป็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด = 5

12 8. มีความปลอดภัยด้านอาหาร = 3

13 9. เป็นสินค้าคุณภาพพิเศษและมี มูลค่าเพิ่ม = 5

14 10. เป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น มี ชื่อเสียง = 5

15 11. มีจำนวนผู้บริโภคใน ท้องถิ่นมาก = 5

16 12. มีโรงงานแปรรูปโรงฆ่าสัตว์ อุตสาหกรรม รองรับ = 5

17 13. มีตลาดในประเทศหรือตลาดท้องถิ่น รองรับผลผลิต = 5

18 14. มีตลาดต่างประเทศหรือช่องทางส่งออก = 5

19 15. มีการผลิตแบบพันธสัญญา = 5

20 16. มีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ต่ำ = 5

21 17. มีความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎ ระเบียบต่ำ = 5

22 18. มีต้นทุนการผลิตต่ำ = 5

23 19. มีการแข่งขันด้านแรงงานต่ำ = 5

24 20. มีการแข่งขันด้านพื้นที่และทรัพยากรต่ำ = 5

25 21. มีการแข่งขันกับสินค้าอื่นต่ำ = 5

26 22. ไม่เป็นแหล่งมลภาวะ = 5

27 23. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม = 5

28 24. โอกาสถูกปฏิเสธสินค้าต่ำ = 5

29 25. อยู่ในพื้นที่ปลอดโรค = 5


ดาวน์โหลด ppt ตำบลนาตง วัฒนา อำเภอโพนนา แก้ว จังหวัดสกลนคร. จ. นครพนม อ. เมือง สกลนคร ตำบลบ้านแป้น ตำบลนา ตงวัฒนา ตำบลบ้านโพน ตำบลเชียงสือ หนองกระบอก ม.5 กระบือ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google