งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง ปลานิลเพื่อการส่งออก ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง ปลานิลเพื่อการส่งออก ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง ปลานิลเพื่อการส่งออก ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช

2 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ  ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกร ( ราย เดี่ยว & กลุ่ม )  ปัญหาด้านการตลาด  ปัญหาการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่โครงการ  ปัญหาอื่นๆ

3  ช่วงเวลาในการนัดพบ  เกษตรกรขาดความรู้ด้านการเลี้ยง ปลานิล  การใช้ยาและการักษาโรคแบบผิด วิธี ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกร ( ราย เดี่ยว & กลุ่ม )

4  การกดราคาของตัวแทนผู้รับซื้อ ( กลุ่มบริษัท )  สัดส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยง ต่อ ผู้รับ ซื้อ  ผลผลิตต่างพื้นที่มีผลกระทบด้าน ราคา ปัญหาด้านการตลาด / ราคา

5  ความเชื่อมั่นในตัวผู้ปฏิบัติงาน  การรับ - ส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน  การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ช่วงเวลาการให้ข้อมูลของ เกษตรกร ปัญหาการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่โครงการ

6  ภัยธรรมชาติ ( น้ำท่วม / น้ำหลาก )  คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง และแหล่งน้ำ สาธารณะ  ลูกพันธุ์ปลานิล ( ขาดคุณภาพ )  การเกิดโรค ( ปรสิตภายนอก / ลำตัว และกระดูกบิดงอ / เป็นหนองใน ช่องท้องและเนื้อ )  การดูดทรายในแหล่งน้ำ ปัญหาอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง ปลานิลเพื่อการส่งออก ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google