งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก
กลุ่มภาคใต้ โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

2 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ
ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกร (รายเดี่ยว & กลุ่ม) ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ปัญหาอื่นๆ

3 ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกร (รายเดี่ยว & กลุ่ม)
ช่วงเวลาในการนัดพบ เกษตรกรขาดความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิล การใช้ยาและการักษาโรคแบบผิดวิธี

4 ปัญหาด้านการตลาด/ราคา
การกดราคาของตัวแทนผู้รับซื้อ (กลุ่มบริษัท) สัดส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยง ต่อ ผู้รับซื้อ ผลผลิตต่างพื้นที่มีผลกระทบด้านราคา

5 ปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
ความเชื่อมั่นในตัวผู้ปฏิบัติงาน การรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ช่วงเวลาการให้ข้อมูลของเกษตรกร

6 ปัญหาอื่นๆ ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม / น้ำหลาก)
คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง และแหล่งน้ำสาธารณะ ลูกพันธุ์ปลานิล (ขาดคุณภาพ) การเกิดโรค (ปรสิตภายนอก / ลำตัวและกระดูกบิดงอ / เป็นหนองในช่องท้องและเนื้อ) การดูดทรายในแหล่งน้ำ


ดาวน์โหลด ppt โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google