งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ โลก โชคชัย บุตรครุธ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ โลก โชคชัย บุตรครุธ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ โลก โชคชัย บุตรครุธ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ ’ ระบุตำแหน่งแฟ้ม สัญลักษณ์ของคุณ คลิก ‘ ตกลง ’ เพื่อที่จะเปลี่ยนขนาดของ สัญลักษณ์ คลิกที่สัญลักษณ์ กล่อง ที่ล้อมรอบสัญลักษณ์คือ ‘ จุดจับปรับขนาด ’ ใช้จุดจับเหล่านี้ในการ ปรับขนาดวัตถุ ถ้าคุณกดแป้น shift ค้างไว้ก่อนที่จะใช้จุดจับ ปรับขนาด จะเป็นการ รักษาสัดส่วนของวัตถุใน ขณะที่คุณปรับขนาด

2 1. ปัญหาวิกฤตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของโลก 1.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ลดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในด้าน ปริมาณและ คุณภาพ ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า ไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุต่าง ๆ

3 1. ปัญหาวิกฤตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของโลก 1.2 ปัญหาการเกิดมลภาวะหรือ มลพิษต่าง ๆ ของ สิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเน่า เสีย อากาศเป็นพิษ มลพิษของ เสียง และมลพิษจากขยะมูล ฝอย เป็นต้น

4 1. ปัญหาวิกฤตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของโลก 1.3 ปัญหาที่เกิดจากการทำลาย ระบบนิเวศทาง ธรรมชาติ เช่น ฝนทิ้งช่วง ภัย จากความแห้งแล้ง อุทกภัย วาต ภัย และภาวะโลกร้อนมีอุณหภูมิ สูง เป็นต้น

5  2.1 การเพิ่มของจำนวน ประชากรโลก (1) อัตราการเพิ่มของประชากร ประเทศที่พัฒนาแล่วมีอัตราการ เพิ่มของประชากรค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี ส่วน ประเทศที่กำลังพัฒนามีอัตราการ เพิ่มของประชากรอยู่ในเกณฑ์สูง เฉลี่ยร้อนละ 1.5 ต่อปี 2. สาเหตุที่ทำให้โลกเกิด วิกฤตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

6  2.1 การเพิ่มของจำนวน ประชากรโลก (2) การเพิ่มของจำนวนประชากร ในชนบท ทำให้ผู้คนในชนบท อพยพเข้ามาหางานทำในเมือง เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง อย่างรวดเร็ว และยิ่งมีการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ยิ่ง ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษของ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา

7 2. สาเหตุที่ทำให้โลกเกิด วิกฤตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  2.1 การเพิ่มของจำนวน ประชากรโลก (3) การเพิ่มของจำนวน ประชากรส่งผลให้เกิดการแปร รูปทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ นำมาใช้ประโยชน์สนองความ ต้องการของประชาชนมาก ยิ่งขึ้น มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม เช่น พื้นที่ป่าลุ่ม แม่น้ำอะเมซอน (Amazon) ใน ทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งทำให้ทั่ว โลกหวั่นวิตกว่าจะเป็นการ สูญเสียพื้นที่ปอดของโลก

8  2.2 ผลกระทบจากการใช้ วิทยาการและเทคโนโลยี (1) การสำรวจ ขุดเจาะ หรือขนส่ง น้ำทันดิบจากแหล่งขุดเจาะใน ทะเลโดยทางเรือบรรทุกน้ำทัน อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้น้ำมัน รั่วไหลมีคราบน้ำมันปนเปื้อน บริเวณพื้นผิวน้ำ เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล และทำให้ ระบบนิเวศของท้องทะเลต้อง เสียความสมดุลไป 2. สาเหตุที่ทำให้โลกเกิด วิกฤตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

9  2.2 ผลกระทบจากการใช้ วิทยาการและเทคโนโลยี (2) การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ทำให้สูญเสียพื้นที่ ป่าไม้จำนวนมาก (3) การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อย่างหนาแน่น ทำให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ เสียง และแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ เป็นต้น

10  3.1 วิกฤตการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติของโลก มี ดังนี้ (1) การตัดไม้ทำลายป่า และการ สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ (2) ความเสื่อมโทรมของ ดิน และการชะล้างพังทลายของ ดิน (3) การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ จืด 3. สรุปวิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของโลก

11  3.2 วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมของโลก (1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ ( ภาวะโลกร้อน และ ชั้นโอโซนถูกทำลาย ) (2) มลพิษทางอากาศ (3) หมอกควัน และฝนกรด 3. สรุปวิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของโลก

12  3.2 วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมของโลก (4) ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect) (5) ปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino) (6) การละลายของธารน้ำแข็ง และภาวะน้ำท่วม (7) การเพิ่มขึ้นของขยะ เทคโนโลยี 3. สรุปวิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของโลก


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ โลก โชคชัย บุตรครุธ เพื่อที่จะแทรกสัญลักษณ์ ของบริษัท ลงบน ภาพนิ่งนี้ จากเมนู ‘ แทรก ’ ให้เลือก ‘ รูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google