งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต Environment Technology and Life.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต Environment Technology and Life."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต Environment Technology and Life

2 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ ขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น กลิ่น เหม็น แมลงรบกวน โรคท้องร่วง มลพิษทางน้ำ ขยะมูลฝอย คืออะไร ชนิดของขยะมูลฝอย : เน่าเปื่อยง่าย - ยาก ขี้เถ้า ซากสัตว์ โรงงาน การก่อสร้าง การรื้อถอน สิ่งก่อสร้าง มูลฝอยทำลายยาก

3 แหล่งที่มาของขยะ : ครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน - ลดการนำขยะเข้าบ้าน - นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ - การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม หลีกเลี่ยงการใช้ โฟม พลาสติก - แยกขยะ แปรสภาพขยะให้เป็นปุ๋ย - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อย

4 มลพิษทางน้ำ น้ำเสีย คืออะไร สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ : น้ำทิ้งจาก แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทำฟาร์มปศุสัตว์ การทำเหมืองแร่ การอนุรักษ์น้ำ : ใช้น้ำอย่างประหยัด นำน้ำทิ้งมา ใช้ประโยชน์ คัดแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำทิ้ง ติดตั้งเครื่องกรองหรือดักไขมัน ไม่ทิ้งขยะลงใน แหล่งน้ำ ทำการเกษตรอย่างถูกวิธี ขับถ่ายอย่าง ถูกสุขลักษณะ สอดส่องดูแลป้องกันการก่อ ปัญหามลพิษ


ดาวน์โหลด ppt 999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต Environment Technology and Life.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google