งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547

2 บทบาทของนักศึกษาในการ ประกันคุณภาพการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

3 ทำไมจึงต้องมีการคุณภาพการศึกษา ขององค์กร ?

4 นักศึกษาเป็นสมาชิกของคณะฯที่ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร

5 วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร คุณภาพ บัณฑิต และความ เป็น เลิศทาง วิชาการ ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทรัพยากรสนับสนุน การศึกษา สื่อการสอน อุปกรณ์ การศึกษาและวิจัย ห้องสมุดและระบบ สารสนเทศ สภาพแวดล้อมของการเรียน งบประมาณ ระบบการจัดการและ กระบวนการผลิต ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ สัมฤทธิ์ผล การวิจัย งานบริการวิชาการ แก่ชุมชน งานพัฒนานักศึกษา งาน ทำนุบำรุงศิลปฯ

6 หลักการดำเนินงาน : วงจร PDCA PDCA Plan-Do- Check-Act เป็น วงจรการบริหารจัดการเพื่อให้ เกิด การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) P C D A P C D A การปรับปรุง

7 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนปฏิบัติ จัดทำระบบข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง ตรวจสอบ / วิเคราะห์ พัฒนา / ปรับปรุง ทำต่อเนื่อง มีส่วนร่วม

8 คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยทาง วิทยาศาสตร์เกษตร และ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน และธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง ในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และ ระดับ นานาชาติ วิสัยทัศน์ของ คณะเกษตรศาสตร์

9 พันธกิจ 1. ด้านการเรียนการสอน - ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน การแข่งขันระดับนานาชาติ - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ 2. ด้านการวิจัย - สร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรมและการกำหนดนโยบายเพื่อการ พัฒนาการเกษตร การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน - สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา

10 พันธกิจ 3. ด้านบริการวิชาการ - ขยายการบริการวิชาการที่สามารถ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง - ปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดวิชาการที่ สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของท้องถิ่นทุก ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - เสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนัก ถึงความสำคัญของ ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ ความเป็นท้องถิ่นและ ประเทศชาติ

11 บทบาทนักศึกษาด้านการเรียนการสอน 1. คุณภาพบัณฑิต - การได้งานทำ / การศึกษาต่อ - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต / สังคม 2. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด สื่อการสอนแบบออนไลน์ ระบบ สารสนเทศอื่นๆ ฯลฯ

12 บทบาทนักศึกษาด้านการเรียนการสอน 3. การประเมินการสอนของ อาจารย์โดยนักศึกษา 4. มีความตั้งใจและความ รับผิดชอบต่อการเรียนและ กิจกรรมทางการพัฒนาด้าน ทักษะการเรียนรู้ที่องค์กรจัดให้

13 บทบาทนักศึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 1. พัฒนาตนเองครบทั้ง 4 ด้าน คือ สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และ สังคม 2. เพิ่มคุณค่าตนเองทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เข้าร่วมและช่วยเหลือใน กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับการร้องขอ 4. เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรม ของชมรมต่างๆ

14 บทบาทนักศึกษาด้านการวิจัยและวิจัยสร้างสรรค์ 1. ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย และนักวิจัยสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็น ผู้นำทางวิชาการ 2. ฝึกฝนประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และงานวิจัยสร้างสรรค์

15 บทบาทนักศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1. เข้าร่วมกิจกรรมการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ ชุมชน

16 บทบาทนักศึกษาด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม 1. ร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมด้านด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google