งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

2 คุณภาพการศึกษาคืออะไร
ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิต 4 อย่าง ได้แก่ บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กำหนด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธาน และภารกิจของการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการ อุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจ เฉพาะ ในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน

3 ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง การศึกษา และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ให้สังคมมั่นใจเกี่ยวกับผลผลิต/บริการ ของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องและเหมาะสม ให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง ผู้จ้าง รัฐบาล เกี่ยวกับกลไกในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา ให้เกิดความโปร่งใส ในกระบวนการจัดการศึกษา แก่ประชาชน โดยเฉพาะการนำเงินภาษีอากรของประชาชนมาใช้

4 บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation)

5 ระบบและหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพการศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI)

6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บทบาทของอาจารย์ สอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7 บทบาทของนักศึกษา ตั้งใจศึกษาให้จบการศึกษาตามกำหนดเวลา
ประเมินการสอนอาจารย์ทุกท่านที่เข้าสอนในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องถูกประเมินโดยนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา ประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Access online ที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบคำถามเมื่อมี การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา

8 ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพ
รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร โทร. 8318, 8009 ดร.วันดี อุดมอักษร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯ โทร. 8185, 8015 คุณเจนวดี หิรัญรัตน์ นักวิชาการการศึกษา โทร. 8011 สำนักงานอยู่ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี Web site: เลือก QA


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google