งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์. คุณภาพการศึกษาคืออะไรคุณภาพการศึกษาคืออะไร • ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิต 4 อย่าง ได้แก่ บัณฑิต งานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์. คุณภาพการศึกษาคืออะไรคุณภาพการศึกษาคืออะไร • ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิต 4 อย่าง ได้แก่ บัณฑิต งานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

2 คุณภาพการศึกษาคืออะไรคุณภาพการศึกษาคืออะไร • ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิต 4 อย่าง ได้แก่ บัณฑิต งานวิจัย การ บริการวิชาการ และการ อย่าง ได้แก่ บัณฑิต งานวิจัย การ บริการวิชาการ และการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ กำหนด กำหนด • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธาน และภารกิจของการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม นโยบายการพัฒนาการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม นโยบายการพัฒนาการ อุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน ปณิธานและภารกิจ อุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน ปณิธานและภารกิจ เฉพาะ ในการจัดการศึกษาของแต่ละ สถาบัน เฉพาะ ในการจัดการศึกษาของแต่ละ สถาบัน

3 • ให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้พัฒนา คุณภาพของผลผลิตทาง การศึกษา และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง การศึกษา และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง • ให้สังคมมั่นใจเกี่ยวกับผลผลิต / บริการ ของ หน่วยงานทางการศึกษา • ให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณได้ ถูกต้องและเหมาะสม • ให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพของบัณฑิต • ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง ผู้จ้าง รัฐบาล เกี่ยวกับกลไกในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา • ให้เกิดความโปร่งใส ในกระบวนการจัด การศึกษา แก่ประชาชน โดยเฉพาะการนำเงินภาษีอากรของ ประชาชนมาใช้ โดยเฉพาะการนำเงินภาษีอากรของ ประชาชนมาใช้ ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

4 บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation)

5 ระบบและหลักเกณฑ์การควบคุม คุณภาพการศึกษา • สำนักงานรับรองมาตรฐาน การศึกษา ( สมศ ) • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ ) • สำนักคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน ( กพร ) • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI)

6 บทบาทของอาจารย์ สอนสอน วิจัยวิจัย บริการวิชาการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7 บทบาทของนักศึกษา • ตั้งใจศึกษาให้จบการศึกษาตามกำหนดเวลา • ประเมินการสอนอาจารย์ทุกท่านที่เข้าสอนในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องถูกประเมินโดยนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องถูกประเมินโดยนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา • ประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน • Access online ที่ http://www.sc.psu.ac.th • เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย • ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบคำถามเมื่อมี การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก • แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา

8 ติดต่อหน่วยประกัน คุณภาพ • สำนักงานอยู่ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี http://www.sc.psu.ac.th http://www.sc.psu.ac.th เลือก QA •Web site: http://www.sc.psu.ac.th เลือก QA http://www.sc.psu.ac.th รศ. ดร. นงเยาว์ สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่าย บริหาร โทร. 8318, 8009 ดร. วันดี อุดม อักษร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย ประกันฯ โทร. 8185, 8015 คุณเจนวดี หิรัญรัตน์ นักวิชาการ การศึกษา โทร. 8011


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์. คุณภาพการศึกษาคืออะไรคุณภาพการศึกษาคืออะไร • ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิต 4 อย่าง ได้แก่ บัณฑิต งานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google