งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความ เป็นมา 1 มิถุนายน 2553 ได้มีการก่อตั้งภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ให้จัดตั้งภาควิชาเพิ่ม โดย แบ่งจากภาควิชาจักษุ โสต ศอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความ เป็นมา 1 มิถุนายน 2553 ได้มีการก่อตั้งภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ให้จัดตั้งภาควิชาเพิ่ม โดย แบ่งจากภาควิชาจักษุ โสต ศอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความ เป็นมา 1 มิถุนายน 2553 ได้มีการก่อตั้งภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ให้จัดตั้งภาควิชาเพิ่ม โดย แบ่งจากภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาได้ให้บริการการตรวจรักษา ผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิกทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมถึงการ ผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

3 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต และบริการด้านสุขภาพได้ มาตรฐานระดับประเทศ วิสัยทั ศน์ มุ่งเน้นการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการทาง สุขภาพที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคม ปรัชญ า

4 พันธกิจ 1 2 3 ให้ความรู้ด้านโสต ศอ นาสิก เพื่อผลิต บัณฑิตแพทย์ ที่มี คุณภาพ ควบคู่กับ ความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นศูนย์กลางการ บริการทาง การแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก ที่มี คุณภาพ มีการบริหารจัดการ ภายในภาควิชา อย่างเป็นธรรม โปร่งใส่ สามารถ ตรวจสอบได้ 4 พันธกิจ

5 วัตถุประสงค์ มี 4 ด้าน 123 4

6 ด้านการเรียนการ สอน 1. เพื่อมีส่วนร่วมในการผลิต บัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา 2. เพื่อจัดการเรียนการสอน ด้านโสต ศอ นาสิก ให้ ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ 3. สร้างเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ต่อยอด ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

7 ด้านการวิจัย วิจัย 1. เพื่อสร้างงานวิจัย ที่มีคุณภาพ สามารถ นำมาพัฒนาการเรียน และก่อให้เกิด ประโยชน์แก่สังคม 2. เพื่อเพิ่มสัดส่วน อาจารย์และบุคลากรที่ ทำการวิจัย ด้าน โสต ศอ นาสิก

8 ด้านการบริการทางวิ ขาการและวิชาชีพ 1. เพื่อให้บริการ ด้านวิชาการ ที่ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของสังคม เพื่อชี้แนะ สังคมในการ ส่งเสริมและ ป้องกันโรค ทางโสต ศอ นาสิก 2.2.

9 ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร ในภาควิชา สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรม ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรม

10 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ภาควิชามีอาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 คน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีอาจารย์ประจำ จำนวน 4 ท่าน (รวมลาศึกษาต่อ) ไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง รศ. และ ศ

11 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการดำเนินการเรื่องระบบกลไก การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติทั้งในและ นอกห้องเรียน

12 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย เนื่องจากเป็นภาควิชาที่ตั้งใหม่ จึงยังไม่มีงานวิจัยใน ภาควิชาและยังไม่มีแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ผลการประเมิน 0 คะแนน

13 องค์ประกอบที่ 5 การบริการและวิชาการ แก่สังคม 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา มีการ กำหนดนโยบายการให้บริการวิชาการ แก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ด้านโสต ศอ นาสิก

14 องค์ประกอบที่ 5 การบริการและวิชาการแก่ สังคม 5.2 กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีกระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดอบรมทางวิชาการโดยจัดเป็น โครงการร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้ความรู้เรื่อง เวียนศีรษะกับการ ทำกายภาพบำบัด และเข้าร่วมโครงการ18เรื่องสุขภาพดี 18ปีคณะ แพทยศาสตร์ โดยให้ความรู้เรื่องนอนกรน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ผลการประเมิน 3.50 คะแนน

15 โครงการ 18เรื่องสุขภาพดี 18ปีคณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องนอนกรน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก

16 โครงการร่วมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาและ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้ความรู้เรื่อง “เวียนศีรษะกับการทำกายภาพบำบัด” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ จ. พิษณุโลก

17 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา และมีการประชุม คณะทำงานฯ

18 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญโดยดำเนินการตาม แนวทางของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มีการวางแผนและนำผลประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูล สำคัญในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 5.00 คะแนน

19 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบ (4 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด) คะแนนเฉลี่ย ปี 2554 ปีต่อไป องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.003.33 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 01.00 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.504.00 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.005.00 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.003.43

20 เป้าหมายการดำเนินการ ระยะสั้น กลาง ยาว 1. มีการจัดประชุมภาควิชาเดือนละ 1 ครั้งเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและ แผนปฏิบัติการเป็นระยะๆ 2. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน, เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา อย่างสม่ำเสมอ

21 เป้าหมายการดำเนินการ ระยะสั้น กลาง ยาว 4. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ แผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5. ส่งเสริมการพัฒนางานการเรียนการสอน โดยเน้นการศึกษาของ อาจารย์ นิสิตและบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย

22


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความ เป็นมา 1 มิถุนายน 2553 ได้มีการก่อตั้งภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ให้จัดตั้งภาควิชาเพิ่ม โดย แบ่งจากภาควิชาจักษุ โสต ศอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google