งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รายละเอียด กิจกรรมโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รายละเอียด กิจกรรมโครงการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รายละเอียด กิจกรรมโครงการฯ

3 เป็นศูนย์กลางการศึกษา พระพุทธศาสนาในล้านนา และบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานที่มีคุณภาพตามหลักธรร มาภิบาล พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน วิสัยทั ศน์

4 พันธกิจ ผลิตบัณฑิต : เป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ( ๙ ประการ ) พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง พระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ แก่สังคม พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5 กลุ่มวิทยาเขต ภาคเหนือ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ปรัช ญา วิสัยทัศ น์ พันธกิจ กลยุทธ์

6 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบการบริการและระบบ สวัสดิการนิสิต

7 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย ส่งเสริมการผลิตงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงรุก

8 ร้อยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการและ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับ การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินโครงการฯ

9 พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการทำนุ บำรุงและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10 พัฒนาโครงสร้างการบริหารและระบบการบริหารงาน ภายในให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และ พัสดุที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รายละเอียด กิจกรรมโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google