งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงาน ผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงาน ผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงาน ผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2553

2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 องค์ประกอบปี2551ปี2552ปี2553 1) ปรัชญา ปณิธาน4.33 4.00 2) การเรียนการสอนฯ3.533.544.38 3) กิจกรรมนักศึกษาฯ4.673.754.00 4) วิจัย3.223.144.33 5) บริการวิชาการ5.004.674.00 6) ศิลปวัฒนธรรม5.00 7) การบริหาร3.713.564.50 8) การเงิน5.00 9) ประกันคุณภาพ5.004.505.00 ค่าน้ำหนัก 9 องค์ประกอบ 4.093.914.39 ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ

3 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จุดเด่น – อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก (88.24%) - อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (58.82%) - ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน - ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม คุณลักษณะของบัณฑิต  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม การเรียนรู้

4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา จุดเด่น ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้าน ข้อมูลข่าวสาร

5 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จุดเด่น - เงินสนับสนุนต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ประมาณ 160,000  ประมาณ 173,600) -ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย -ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากการวิจัย

6 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม จุดเด่น - กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

7 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 7 องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จุดเด่น – ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จุดเด่น – ภาวะผู้นำของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ หน่วยงาน -การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ -ระบบบริหารความเสี่ยง  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

9 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 9 ตัวบ่งชี้พื้นฐานผลการดำเนินงานคะแนน คุณภาพบัณฑิต บัณฑิต ป.ตรีที่มีงานทำภายใน 1 ปี64.29 3.21 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานฯ3.91 ผลงานมหาบัณฑิตที่ตีพิมพ์25.00 5.00 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์33.82 5.00 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์35.29 5.00 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ17.65 5.00 การบริการวิชาการ นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน28.57 4.76 การบริหารและพัฒนาสถาบัน การพัฒนาคณาจารย์6.53 5.00 ตัวบ่งชี้ สมศ.ปีการศึกษา2553

10 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 10 - บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (64.29%) ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา - ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่มีการ ตีพิมพ์ (25.00%) เท่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและ ระดับชาติใกล้เคียงกัน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน คุณภาพบัณฑิต

11 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 11 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (33.82%) มากกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ (10.00 %) ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ - งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (35.29%) มากกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ (20.00 %) - ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (17.65 %) มากกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ (10.00 %) ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านสังคมศาสตร์

12 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 -ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ การวิจัย (28.57%) น้อยกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ (30.00 %) มีเพียง 2 โครงการ จากทั้งหมด 7 โครงการ ที่นำมาใช้ในการ พัฒนาเฉพาะในด้านการเรียนการสอนเท่านั้น ตัวบ่งชี้พื้นฐาน การบริการวิชาการแก่สังคม

13 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 13 -การพัฒนาคณาจารย์ (6.53) มากกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ (6.00) คณาจารย์บางส่วน ประมาณ 1 ใน 3 (อาจารย์ใหม่) ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน การบริหารและพัฒนาสถาบัน

14 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 14 ภาพรวมของการประเมินภาควิชา ปี 2553 1.ผลกระทบจากการเกษียณอายุของอาจารย์ ในภาคอย่างต่อเนื่องและการรับอาจารย์ใหม่ ที่ไม่สอดคล้องในด้านเวลา 2.อาจารย์ของภาคฯ ส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา คุณวุฒิเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แต่ เนื่องจากต้องรับภาระงานหลายด้าน ทำให้ยังไม่ สามารถเสนอขอตำแหน่งเพื่อทดแทนกับ คณาจารย์ที่เกษียณอายุได้ทัน

15 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 15 3. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประกอบกับ คุณภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการที่อ่อนลง ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนการสอน มากขึ้น 4. ต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาการเรียนการ สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (ผู้เรียนพอใจ ผลการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย) ภาพรวมของการประเมินภาควิชา ปี 2553

16 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 16 5. จำนวนบุคลากรของภาคฯ มีน้อย และเป็นบุคลากร ใหม่ ต้องการเวลาในการสะสมประสบการณ์ (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ทำให้ต้อง ใช้เวลาในการจัดการมากขึ้น 6. ภาระงานในบางด้านมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพัฒนา งานด้านอื่นน้อยลง ภาพรวมของการประเมินภาควิชา ปี 2553

17 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 17 7. คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีความต้องการในการทำ วิจัยมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ ชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา หน่วยงานและบุคลากร 8. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ทั้งในแผน ก และแผน ข ภาพรวมของการประเมินภาควิชา ปี 2553

18 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงาน ผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google