งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาพลศึกษา โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย. พลศึกษา Physical Education หมายถึงเป็นการศึกษาแขนง หนึ่งในขบวนการศึกษา ทั้งหมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ เกิดการพัฒนาการทางกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาพลศึกษา โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย. พลศึกษา Physical Education หมายถึงเป็นการศึกษาแขนง หนึ่งในขบวนการศึกษา ทั้งหมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ เกิดการพัฒนาการทางกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญาพลศึกษา โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย

2 พลศึกษา Physical Education หมายถึงเป็นการศึกษาแขนง หนึ่งในขบวนการศึกษา ทั้งหมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ เกิดการพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อการเป็นพลเมืองดี การ ใช้กิจกรรมต่างๆ ที่เลือกเฟ้น แล้ว เพื่อไปสื่อให้บรรลุผลที่ วางไว้ข้างต้น (Bucher,1969:31)

3 พลศึกษา Physical Education กระบวนการทางการศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วย เพิ่มพูนและพัฒนาร่างกายของ มนุษย์ให้ดีขึ้น หรือกล่าวได้ว่า พล ศึกษา คือ วิชาที่มุ่งส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ ทักษะ โดยใช้กิจกรรมการออก กำลังกายหรือกีฬาต่างๆเป็นสื่อ ของการเรียน ( วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ 2539 : 23)

4 จุดมุ่งหมาย “ จงบำรุงรักษาร่างกายให้มีความ แข็งแรง อดทน และปราดเปรียว เพื่อที่จะให้ร่างกายสามารถเชื่อ และปฏิบัติตามคำสั่งของจิตใจได้ จิตใจที่ผ่องใสอยู่ในเรือนร่างที่ สมบูรณ์ ”( John Locke 1632-1704)

5 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) จัง จาค รุสโซ “ มีความจำเป็นที่ร่างกายจะต้องมี ความแข็งแรง เพื่อที่จะสามารถ ปฏิบัติตามคำสั่งของวิญญาณได้ ผู้รับใช้ที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย แข็งแรงยิ่งถ้าร่างกายมีความ อ่อนแอเท่าใด ร่างกายก็จะเป็นนาย เรามากเพียงนั้น และกลับตรงกัน ข้าม ถ้าร่างกายของเรายิ่งมีความ แข็งแรงมากเพียงใด มันก็ยิ่งจะ ปฏิบัติตามเราและรับใช้เราได้ดี มากเพียงนั้นด้วย

6 Christian Woff “ หน้าที่ต่อ ร่างกาย ” โดยบรรยายไว้ว่า การที่มนุษย์ ดำเนินชีวิตให้เป็นสุขได้นั้น จะ เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมี สติปัญญาที่มีประสิทธิภาพที่ แข็งแรงเท่านั้น แต่สติปัญญาที่ แข็งแรงก็ต้องอยู่ในร่างกายที่มี สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง โดยความสุขภาพสมบูรณ์ของ ร่างกายจะได้มาจากแบบฝึกหัด ของพลศึกษาเท่านั้น

7 ปรัชญาการพลศึกษา คือ ค่านิยม หลักการ วิธีการและ ทฤษฎีต่างๆ ทางการพลศึกษาที่ได้ ผ่านการวิเคราะห์ การทดลอง การ พิสูจน์และการกลั่นกรอง พิจารณา ด้วยเหตุด้วยผลอย่างละเอียดลออ ถี่ถ้วนเป็นอย่างดีและถูกต้อง ได้ เป็นที่ยอมรับของวิชาชีพพลศึกษา แล้วว่า สามารถนำมาใช้เป็น แนวทางในการจัดและดำเนินการ ตลอดการจัดการเรียนการสอนวิชา พลศึกษาในโรงเรียนได้ผลดีและมี ประสิทธิภาพ คือ ค่านิยม หลักการ วิธีการและ ทฤษฎีต่างๆ ทางการพลศึกษาที่ได้ ผ่านการวิเคราะห์ การทดลอง การ พิสูจน์และการกลั่นกรอง พิจารณา ด้วยเหตุด้วยผลอย่างละเอียดลออ ถี่ถ้วนเป็นอย่างดีและถูกต้อง ได้ เป็นที่ยอมรับของวิชาชีพพลศึกษา แล้วว่า สามารถนำมาใช้เป็น แนวทางในการจัดและดำเนินการ ตลอดการจัดการเรียนการสอนวิชา พลศึกษาในโรงเรียนได้ผลดีและมี ประสิทธิภาพ ( วรศักดิ์ เพียรชอบ 7:2548)

8 บทบาทและความสำคัญ 1. ช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง มี สมรรถภาพทางกายที่ดี และมีสุขภาพ ดี 1. ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อ โลหิต 2. ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อ กล้ามเนื้อ 3. ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อ หัวใจ 4. ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อ ปริมาณของโลหิตที่หัวใจบีบตัว 5. ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อ อัตราการเต้นของชีพจร

9 9. แพทยสภาแห่งประเทศไทยได้ สรุปความสำคัญของการออกกำลัง กายไว้ดังนี้ ช่วยให้อวัยวะต่างๆแข็งแรงขึ้น เช่น หัวใจ ปอด ไต กระดูก ช่วยลด การเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรค แผลในกระเพราะอาหาร และไขมัน ในเส้นเลือดสูง ช่วยให้อวัยวะต่างๆแข็งแรงขึ้น เช่น หัวใจ ปอด ไต กระดูก ช่วยลด การเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรค แผลในกระเพราะอาหาร และไขมัน ในเส้นเลือดสูง ผู้ที่ทำงานเบาไม่ค่อยออกกำลัง กาย อาจเป็นโรคเหนื่อยง่ายและ เวียนศีรษะ ผู้ที่ทำงานเบาไม่ค่อยออกกำลัง กาย อาจเป็นโรคเหนื่อยง่ายและ เวียนศีรษะ บุรุษไปรษณีย์เป็นโรคหัวใจน้อย กว่าพนักงานรับโทรศัพท์ กระเป๋า รถเมล์ บุรุษไปรษณีย์เป็นโรคหัวใจน้อย กว่าพนักงานรับโทรศัพท์ กระเป๋า รถเมล์

10 6. ผลของการออกกำลังกายที่ มีต่อเส้นโลหิต 7. ผลของการออกกำลังกายที่ มีต่อความดันของโลหิต 8. ผลของการออกกำลังกายที่ มีต่อระบบการหายใจ

11 ผู้ที่มีอาชีพงานเบา และจำเจ อาจ เจ็บป่วยบ่อย ควรหาเวลาออกกำลัง กายทุกวัน เช่น พระภิกษุ นักเรียน แม่บ้าน ช่างเย็บผ้า นักธุรกิจฯ ผู้ที่มีอาชีพงานเบา และจำเจ อาจ เจ็บป่วยบ่อย ควรหาเวลาออกกำลัง กายทุกวัน เช่น พระภิกษุ นักเรียน แม่บ้าน ช่างเย็บผ้า นักธุรกิจฯ คนถีบจักรยานเป็นโรคหัวใจน้อยกว่า คนขับรถหรือคนนั่งรถ คนถีบจักรยานเป็นโรคหัวใจน้อยกว่า คนขับรถหรือคนนั่งรถ การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้คน เป็นโรคติดเชื้อน้อยลง เช่น เป็นหวัด คัดจมูก เจ็บคอ การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้คน เป็นโรคติดเชื้อน้อยลง เช่น เป็นหวัด คัดจมูก เจ็บคอ การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้มี อายุยืนนาน การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้มี อายุยืนนาน ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส ถ้า ไม่อยากให้หัวใจวายออกกำลังกายทุก วัน ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส ถ้า ไม่อยากให้หัวใจวายออกกำลังกายทุก วัน

12 2. ช่วยให้มีทักษะการเคลื่อนไหวของ ร่างกาย และการเล่นกีฬาดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า ทักษะการ เคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ จากการศึกษาพบว่า ทักษะการ เคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ กำลังความแข็งแรงความ รวดเร็ว กำลังความแข็งแรงความ รวดเร็ว การเปลี่ยนทิศทางความ อ่อนตัว การเปลี่ยนทิศทางความ อ่อนตัว ความสามารถของสายตา ความสามารถของสายตา ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ ของทักษะนั้นๆ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ ของทักษะนั้นๆ

13 3. ช่วยให้มีคุณธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสังคมดีขึ้น มีระเบียบวินัย มีระเบียบวินัย มีความกล้าในการแสดงออก มีความกล้าในการแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทน มีความอดทน มีความยับยั้งชั่งใจ มีความยับยั้งชั่งใจ มีศีลธรรมจรรยา มีศีลธรรมจรรยา

14 4. ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยการปฏิบัติจริง หลักการทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ที่จะทำให้การเรียนรู้ได้ผลดีที่ สำคัญก็คือ การเรียนรู้นั้น คือ การ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) หลักการทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ที่จะทำให้การเรียนรู้ได้ผลดีที่ สำคัญก็คือ การเรียนรู้นั้น คือ การ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing)


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาพลศึกษา โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย. พลศึกษา Physical Education หมายถึงเป็นการศึกษาแขนง หนึ่งในขบวนการศึกษา ทั้งหมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ เกิดการพัฒนาการทางกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google