งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาอารมณ์ และจิตใจของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. จุรีรัตน์ พรมแสน เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาอารมณ์ และจิตใจของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. จุรีรัตน์ พรมแสน เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาอารมณ์ และจิตใจของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. จุรีรัตน์ พรมแสน เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศาประถม ศึกษาสระแก้วเขต 1

2 อิทธิบาท 4 ฉันทะ คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐาน แห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมี คุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จ ตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จ ในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ ด้วย สิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้ เป็น ๔ คือ ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็น สิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุก

3 วิริยะ วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จน ประสบ ความสำเร็จ คำนี้ มี ความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง

4 จิต ตะ จิตตะ หมายถึงความ ไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไป จากความรู้สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้ เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ อยู่ ด้วยอย่างเต็มที่

5 วิมัง สา วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องใน เหตุและผล แห่ง ความสำเร็จ เกี่ยวกับ เรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้ง ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้ อย่างเต็มที่

6 อารมณ์และ ความเครียด ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่งทุกเวลาอาจจะเกิด จากสาเหตุภายนอกเช่น การย้ายบ้าน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บ ป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกิดจาก ภายในผู้ป่วยเอง เช่นความต้องการ เรียนดี ความ ต้องการเป็นหนึ่งหรือ ความเจ็บป่วย ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของ ร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใด สิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่ เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็น สิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัว ใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วน ดีเช่น ความตื่นเต้น ความท้าทายและความสนุก สรุป แล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชีวิตซึ่งมี่ทั้งผลดีและผลเสีย

7 สรุ ป เมื่อเรานำหลักธรรม อิทธิบาท 4 มาใช้ เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จแล้ว เรา ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน การส่งเสริมสุขภาพ เป็นมิติหนึ่งทาง สุขภาพที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้ เราดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ในการ ส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของมิติ สุขภาพ เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติในการ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติใน การส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

8 คำ คม อกหักแค่สองครั้ง ครั้งแล้ว กับครั้งเล่า อย่าได้แคร์จะได้ไม่เสีย สุขภาพนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาอารมณ์ และจิตใจของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. จุรีรัตน์ พรมแสน เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google