งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดความวิตกกังวล. อาการของการวิตกกังวล - ใจสั่น - กินไม่ได้ - กระสับกระส่าย - นอนไม่หลับ - เหงื่อออกมาก - นั่งไม่ติด - ตกใจง่าย - ชาตามตัว - ปวดศรีษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดความวิตกกังวล. อาการของการวิตกกังวล - ใจสั่น - กินไม่ได้ - กระสับกระส่าย - นอนไม่หลับ - เหงื่อออกมาก - นั่งไม่ติด - ตกใจง่าย - ชาตามตัว - ปวดศรีษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดความวิตกกังวล

2 อาการของการวิตกกังวล - ใจสั่น - กินไม่ได้ - กระสับกระส่าย - นอนไม่หลับ - เหงื่อออกมาก - นั่งไม่ติด - ตกใจง่าย - ชาตามตัว - ปวดศรีษะ - ฯลฯ - ฯลฯ

3 สาเหตุ  ปัจจัยทางร่างกาย ก้านสมองมีความไวเกิน ประสาทอัตโนมัติเร็วเกินไป ผลจากยาและ สารอาหารบางชนิด เช่น กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มี คาเฟอีน โสม ยาแก้หวัด ยาลดน้ำหนัก  ทางจิตใจ จากกิจวัตรประจำวัน บุคลิกภาพจาก ปัจจัยแวดล้อม  ทางสังคม ความเร่งรีบ ความด่วน

4 ระดับความรุนแรงของความวิตกกังวล  โรควิตกกังวล Generalized Anxiety disorder  โรคกลัว Phobia  โรคย้ำคิดย้ำทำ Obssessive compulsive  โรคจิต Psychotic disorders

5 คนมีหลายประเภท  คน Proactive ไม่ค่อยวิตกกังวล มองปัญหา พยายามหาทางแก้ไขและมีเวลาในการแก้ไขได้ นาน  คน Reactive มักจะไม่ค่อยเตรียมการแก้ไข ปัญหาพยายามหาข้ออ้างต่างๆ

6 ส่วนผสมของความรักใน จิตมนุษย์ 1. 1. การอดทนต่อการกระทำไม่ถูกต้องของ ผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขแห่งตน 2. 2. การอดกลั้นต่อการกระทำไม่ถูกต้อง ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น 3. 3. การให้อภัยต่อการกระทำไม่ถูกต้อง ของผู้อื่น เพื่อตอบแทนพระคุณผู้เป็นครู สอนพฤติกรรมด้านลบนั้นให้ตนเองได้ เรียนรู้ 4. 4. การห่วงใย ด้วยอยากเห็นผู้อื่นเขาเป็นสุข 5. 5. การเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ด้วยอยากเห็นผู้อื่น เขาพ้นทุกข์

7 ความมั่นคงในจิตใจ 1. 1. ทัศนคติ 2. 2. ความเชื่อมั่น 3. 3. ความมุ่งมั่น 4. 4. ความศรัทธา

8 หลักการสร้างคนดีและมี คุณภาพ 1. 1. ต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ แบบยั่งยืนเท่านั้น 2. 2. ห้ามขู่บังคับฝืนใจคนให้เป็นคนดี 3. 3. ห้ามใช้สิ่งยั่วยุล่อใจคนให้อยากได้ เพื่อแลกกับการทำดี 4. 4. จงให้รางวัลตอบแทนคนดีหลัง พบว่าเขาทำดีแล้วเท่านั้น 5. 5. ไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไว้เป็น แบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น 6. 6. จงให้โอกาสคนชั่วได้แก้ตัวบ้าง เพราะคนทุกคนอยากเป็นคนดี

9 คุณค่าของคน 1. 1. คุณสมบัติ 2. 2. คุณธรรม 3. 3. คุณประโยชน์

10 คุณสมบัติ 1. 1. ความฉลาดทางปัญญา 2. 2. ความฉลาดทางอารมณ์ 3. 3. ความรอบรู้ 4. 4. ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ 5. 5. ประสบการณ์ชีวิต 6. 6. พรสวรรค์

11 คุณธรรม 1. 1. จิตบริสุทธิ์ 2. 2. ธรรมชาติ บริสุทธิ์ 3. 3. กายบริสุทธิ์

12 ลักษณะผู้มีจิตบริสุทธิ์ 1. 1. มีความปิติสุขเป็น อารมณ์ 2. 2. มีความสงบเป็น อาจิณ 3. 3. มีความรักและ เมตตาเป็นพลัง

13 การเป็นผู้มีธรรมชาติ บริสุทธิ์ 1. 1. มีความฉลาดในการเป็นมนุษย์ มากน้อยเพียงใด 2. 2. เป็นมนุษย์เป็นหรือไม่ 3. 3. มีวิสัยทัศน์และค่านิยมการ ดำเนินชีวิตที่พ้องกับกฎแห่ง การเป็นหนึ่งเดียวกันของ สรรพสิ่ง ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ ข้อใหญ่ที่เป็นสากลหรือเปล่า

14 ผู้มีวิสัยทัศน์และค่านิยมการ ดำเนินชีวิตตามกฎของ ธรรมชาติ 1. 1. รู้จักรักผู้อื่น 2. 2. รู้จักรักตนเอง ด้วยการทำตนให้ ผู้อื่นรัก 3. 3. รู้จักเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ด้วยการ กระทำที่ตนเอง 4. 4. รู้จักเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับผู้อื่น ด้วยการประพฤติชอบ 5. 5. รู้จักพึ่งพา ด้วยการมองเห็น คุณค่าของผู้อื่น 6. 6. รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีสติ

15 พฤติกรรมความสัมพันธ์   พฤติกรรมการสร้างมิตร 1. มีความกระตือรือร้นสูง 2. เคลื่อนไหวตนเองเข้าหาผู้อื่น 3. แสดงออกซึ่งความเป็นมิตร - ยิ้มง่าย - ทักทายก่อน - อ่อนหวาน - อ่อนโยน - ไม่อ่อนแอ

16 พฤติกรรมขยะของ มนุษย์ 1. 1. ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย หรือเจ้า อารมณ์ 2. 2. ขี้ใจน้อย เอาแต่ใจตัว 3. 3. ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก 4. 4. ขี้ขลาด ไม่กล้าเผชิญหน้า ไม่ กล้าตัดสินใจ ไม่กล้า รับผิดชอบ 5. 5. ขี้โม้ ชอบคุยโอ้อวด ชอบพูด เกินจริง 6. 6. ขี้เกียจ ชอบอู้ ไม่สู้งานหนัก

17 พฤติกรรมการสร้างมิตร 4. เปิดเผยตนเอง - ต้องเปิดเผยแต่สิ่งที่ดีงามของ ตนเอง - ต้องมองหาแต่สิ่งดีงามของ ผู้อื่น - ต้องลดละเลิกพฤติกรรมขยะ ของตนให้ได้ - ต้องไม่ใส่ใจในพฤติกรรมขยะ ของผู้อื่น

18 พฤติกรรมการสร้างมิตร 5. ช่างสังเกต - ต้องใช้ให้เป็น - ต้องใช้ให้ถูกต้อง - ต้องใช้ให้เกิด ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การลดความวิตกกังวล. อาการของการวิตกกังวล - ใจสั่น - กินไม่ได้ - กระสับกระส่าย - นอนไม่หลับ - เหงื่อออกมาก - นั่งไม่ติด - ตกใจง่าย - ชาตามตัว - ปวดศรีษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google