งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุวัยต้น ( อายุ 60-74 ปี ) เป็นผู้ที่ยังแข็งแรง สุขภาพดี อยู่ได้ตามลำพัง เป็นอิสระ ช่วยเหลือตนเองได้ ควรมีการจรรโลง สุขภาพที่ดีไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุวัยต้น ( อายุ 60-74 ปี ) เป็นผู้ที่ยังแข็งแรง สุขภาพดี อยู่ได้ตามลำพัง เป็นอิสระ ช่วยเหลือตนเองได้ ควรมีการจรรโลง สุขภาพที่ดีไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุวัยต้น ( อายุ 60-74 ปี ) เป็นผู้ที่ยังแข็งแรง สุขภาพดี อยู่ได้ตามลำพัง เป็นอิสระ ช่วยเหลือตนเองได้ ควรมีการจรรโลง สุขภาพที่ดีไว้ กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุตอนปลาย ( อายุ 75-80 ปี ) ถ้าไม่มีโรคประจำตัวและดูแล สุขภาพดีก็ยังแข็งแรง แต่ต้องพึ่งพิง ควรได้รับ การช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน และการเฝ้าระวัง ทางสุขภาพ กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุสูงสุด ( อายุ 80 ปี ขึ้นไป ) ต้องการผู้ดูแลช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวันต้องการดูแลด้านการแพทย์และ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุตามสาเหตุ ซึ่งอาจจะเป็น การดูแลที่บ้านหรือสถานพยาบาลที่ต้องการ ความต่อเนื่องของบริการที่มีลักษณะแบบบูรณา การ

4 สุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 4 หลักการ พึ่งตนเอง อยู่เพื่อดูแลตนเองได้ให้ยืนยาว ที่สุด ครอบครัวเกื้อหนุน อยู่เพื่อความอบอุ่นใน ครอบครัวให้นานที่สุด ชุมชนช่วยเหลือ อยู่เพื่อสานสัมพันธ์กับ เพื่อนให้นานที่สุด สังคม รัฐเกื้อหนุน อยู่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตใน สังคมได้ดีที่สุด

5 สิทธิและความมั่นคงด้าน สุขภาพ สถานะสุขภาพ การดูแล การส่งเสริม การป้องกัน ไม่ป่วย สมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มปัจจัยเสริม ลดปัจจัยเสี่ยง ป่วย เข้าถึงบริการ คุณภาพบริการ ไม่ป่วยซ้ำ พิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ คุณภาพชีวิตใน สังคม ไม่พิการซ้ำ

6 สภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพา ในผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุทุก 1 ใน 4 คน เจ็บป่วยทุพพล ภาพ  ผู้สูงอายุทุก 1 ใน 5 คนทุพพลภาพระยะ ยาว ( มากกว่า 6 เดือน )  7% พึ่งพาผู้อื่น เมื่อปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัว  11.5% พึ่งพาผู้อื่น ยามออกนอกเคหะ สถาน  45% พึ่งพาผู้อื่น เมื่อใช้การขนส่ง สาธารณะ  28% ของเตียงผู้ป่วย คือผู้สูงอายุ

7 มาตรฐานผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัย ที่พึงประสงค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ กำหนดมาตรฐานผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัย ที่พึงประสงค์ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 2. มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ 3. มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ได้ตามอัตภาพ

8 การย ศาสตร์ ergonomics

9 สาเหตุของปัญหา 1. ท่าทาง ตำแหน่งร่างกายไม่ ถูกต้อง ผิดแบบแผน 2. นิสัยความเคยชินในการทำงาน ที่ผิด 3. ความเป็นอยู่ที่เคร่งเครียด รีบเร่ง 4. ความยืดหยุ่น / ความแข็งแรง 5. สมรรถภาพร่างกายถดถอย เนื่องจากวัย 6. สภาวะการบริโภคอาหาร 7. สภาพสิ่งแวดล้อม

10 ปัญหาสุขภาพจากท่าทางการ เคลื่อนไหวที่ผิด ยืนนาน ท่าเดิม เท้า น่อง ขา บวม เส้น เลือดขอด ที่นั่งไม่มีพนักพิงหลัง ปวดกล้ามเนื้อหลัง ที่นั่งสูงเกินไป ปวดเท้า น่อง เข่า ต้น ขาด้านหลัง ที่นั่งต่ำเกินไป ปวด คอ ไหล่ หลัง นั่งหรือยืน ลำตัวก้มมา ด้านหน้า ปวดเอว ใช้แขนในท่ายื่นมาด้านหน้า และด้านข้าง ปวดแขน ปวดไหล่ ศีรษะก้ม เงยมากเกินไป ปวดคอ การหยิบจับผิดท่าทาง ปวดแขน ข้อมือ เอ็น กล้ามเนื้อมือ

11 บัญญัติ 10 ประการ 1. ทำงานในท่าทางที่ถูกต้อง 2. ลดการใช้แรงที่มากเกินไป 3. จัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ให้สามารถ เอื้อมจับได้ง่าย 4. ทำงานในระดับความสูงที่ เหมาะสม 5. ลดการขยับ บิดหมุนและการ ทำงานในท่าทางที่ซ้ำๆ

12 6. เลี่ยงการทำงานจนเกิดการอ่อนล้า และแรงกระทำ ต่อเนื่องขณะทำงาน 7. ลดการเกิดแรงกระทำต่อร่างกาย เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง 8. จัดพื้นที่การทำงานให้เหมาะสม ไม่ เป็นอุปสรรคต่อ การทำงาน 9. มีการขยับ ออกกำลังกาย ยืด กล้ามเนื้อเป็นระยะ ระหว่างทำงาน 10. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ การทำงาน อย่าง สม่ำเสมอ

13 แนวทางการปฎิบัติ 1. ท่ายืน 2. ท่านั่ง 3. ท่านั่งขับรถ 4. ท่าหิ้วของ / ยกของ 5. ท่าเดิน 6. ท่านอน 7. การปรับพื้นที่ทำงาน / สุขนิสัยใน การทำงาน 8. ออกกำลังกาย / ลดความเครียด

14

15 ท่าทางที่ถูกต้อง : คอ

16

17 ท่าทางที่ถูกต้อง : ไหล่

18 ท่าทางที่ถูกต้อง : ข้อมือ

19 ท่าทางที่ถูกต้อง : หลัง

20

21 Hemispheric swing space Anthropometric parameters (Anthropology = มานุษยวิทยา)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ดูแล รักษา ตนเอง อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบ ซ่อมแซม เสริมสร้าง ร่างกายและสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยง การล้าและความเครียดทาง กายและใจ หาโอกาสพักผ่อนสบายกายสบายใจ สังสรรค์ สันทนาการ

42


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุวัยต้น ( อายุ 60-74 ปี ) เป็นผู้ที่ยังแข็งแรง สุขภาพดี อยู่ได้ตามลำพัง เป็นอิสระ ช่วยเหลือตนเองได้ ควรมีการจรรโลง สุขภาพที่ดีไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google