งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย รูปแบบการสอนการสอนโมเดลซิปปา เป็น การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็น ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ( construction of knowledge ) ซึ่ง นอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย รูปแบบการสอนการสอนโมเดลซิปปา เป็น การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็น ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ( construction of knowledge ) ซึ่ง นอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย รูปแบบการสอนการสอนโมเดลซิปปา เป็น การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็น ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ( construction of knowledge ) ซึ่ง นอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและ พึ่งตนเองแล้วยังพึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ ( interaction) กับเพื่อนๆ บุคคลอื่นๆ และ สิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมทั้งอาศัยทักษะ กระบวนการ ( process skills) ต่างๆ จำนวน มากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ โดยให้ ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ อย่างตื่นตัว

3 ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางกาย ( physical participation) อย่างเหมาะสม และจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนได้ดี เข้าใจ ลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้น หากผู้เรียนมี โอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (application) ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ( ทิศนา แขมมณี 2545:280)

4 ทฤษฏี / แนวคิด ทิศนา แขมมณี (2542) ได้เสนอ แนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ กิจกรรมของโมเดลซิปปา ดังนี้ 1. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้าน ร่างกาย 2. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาง สติปัญญา 3. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 4. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาง อารมณ์

5 หลักการของรูปแบบการสอน โมเดลซิปปา หลักการของรูปแบบโมเดลซิปปา สรุปได้ ดังนี้ ( ทิศนา แขมมณี,2542) C มาจากคำว่า Construct I มาจากคำว่า Interaction P มาจากคำว่า Physical participation P มาจากคำว่า Process learning A มาจากคำว่า Application

6 แนวทางการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนของโมเดลซิปปา ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ( ทิศนา แขมมณี, 2545: 281-282) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการแสวงหาความรู้ เดิม ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการแสวงหา ความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาทำความ เข้าใจ ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยง ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

7 ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบ ความรู้ ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้

8 ข้อค้นพบจากการ วิจัย จากการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ โมเดลซิปปา มีข้อค้นพบจากการวิจัยดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อดิศร ศิริ (2543) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กาลางโดย ใช้โมเดลซิปปา สำหรับวิชาชีววิทยาในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า กิจกรรมการเรียน การสอนที่ได้พัฒนาขั้นดังกล่าวทำให้นักเรียน มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน การมีส่วน ร่วมในการเรียนทำให้นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนานและนักเรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการในการเรียนรู้ นอกจากนั้นแล้ว นักเรียนได้นำความรู้เดิมมาผสมผสานกับ ความรู้ใหม่เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัว ของนักเรียนเอง

9 2. ความสนใจต่อการเรียน ดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา (2544) ได้ทำ การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบซิปปาในวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนทุกคนให้ ความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น มีความ สนุกสนานและให้ความร่วมมือในการเรียนและ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า เกณฑ์ที่กำหนด 3. ความสุขในการเรียน วารยาณีย์ เพชรมณี (2546) วิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา พบว่า การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาโดย ใช้รูปแบบซิปปาทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น

10 นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมี ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กล้าแสดงออก สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนใน ชั้นเรียนในขณะทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 88.37 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้คือ ร้อยละ 60 ของ คะแนนเต็ม

11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย รูปแบบการสอนการสอนโมเดลซิปปา เป็น การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็น ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ( construction of knowledge ) ซึ่ง นอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google