งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ. พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาฯ นายกสมาคมฝังเข็มเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ. พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาฯ นายกสมาคมฝังเข็มเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ. พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาฯ นายกสมาคมฝังเข็มเพื่อสุขภาพ ประธานกรรมการบ้านสวนสหคลินิก เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ดุลยภาพ บำบัด เป็นการรักษาที่ยึดหลักการความ สมดุลทางธรรมชาติของมนุษย์ โดย พิจารณาถึงโครงสร้างร่างกาย หน้าที่ ของอวัยวะและระบบต่าง ๆ สภาพ จิตใจ อาชีพ อริยาบถประจำวัน ตลอดจนอาหาร ภูมิอากาศ และ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับการฝังเข็มแบบ ประยุกต์ เพื่อปรับสมดุลโครงสร้าง ร่างกาย ส่วนที่ไม่สามารถปรับสมดุล ด้วยตนเองได้ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บน พื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์

15 ธรรมชาติ มนุษย์ ต้องมองเป็นภาพรวม ในเวลาเดียวกัน พร้อม ๆ กับ จิต กาย สังคม ที่มีความสัมพันธ์ กันอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน หนึ่งออกจากกันหรือพยายามบำบัดรักษา อาการใด โรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น หลักการเป็น เชิงรุก เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันก่อนจะ เกิดโรค แม้นว่าเมื่อเกิดแล้วการบำบัดรักษาไม่ มองเฉพาะอวัยวะที่เกิดอาการเท่านั้น เน้นที่การ เสียสมดุลของโครงสร้างร่างกาย และหน้าที่ที่ เปลี่ยนไปตามอาชีพ สังคม ที่สำคัญการเสีย สมดุลตั้งแต่ก่อนเกิด ( ครรภ์มารดา ) ในอดีตจะมี ความสัมพันธ์ถึงปัจจุบันที่บ่งชี้อาการตาม อวัยวะต่าง ๆ สุดท้ายทุกคนในครอบครัว สามารถเสริมสร้างสุขภาพ และประคับประคอง การฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง เป็นการตั้งรับได้ในทุก สถานการณ์

16 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 1. การเรียนรู้ (Education) รู้ระบบโครงสร้างร่างกาย หน้าที่ของมนุษย์เป็นระบบ

17 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 2. ความสมดุล (Equilibrium) ของจิต กาย สังคม ที่มีความสัมพันธ์กับ โครงสร้าง หน้าที่ และตำแหน่ง ของร่างกายมนุษย์ทั้งระบบ

18 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 3. การบริหารร่างกาย (Exercise) จิต กาย ให้เข้ากับ สังคม การหายใจ ไม่ได้มอง เฉพาะระบบการหายใจอย่าง เดียว

19 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 4. การรับประทานอาหาร (Eating) มนุษย์ทุกคนต้องการ อาหารเพื่อความอยู่รอด การรับ ของเข้าร่างกายมนุษย์ทางปาก ย่อมมีบทบาทสำคัญพื้นฐาน หนึ่งของการดำรงชีวิตให้มี สุขภาพดี

20 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 5. อารมณ์ (Emotion) มี อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ เพียงแต่ว่าจะฝึกอารมพัฒนา ตนได้มากน้อยเพียงใด เริ่มต้น ด้วยการนำจิตให้มีสมาธิเมื่อ เกิดปัญญา

21 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 6. การขับถ่าย (Excretion) เซลล์ที่เล็กที่สุด ได้รับอาหารแล้วก็ต้องมีทางที่ จะระบายออก ปฏิบัติอย่างไร เพื่อที่จะให้ระบบขับถ่ายทุก ระบบในร่างกายมีความสมดุล

22 หลักการดุลยภาพบำบัดเป็นข้อ เรียนรู้และปฏิบัติ 7. สิ่งแวดล้อม (Environment) ความ ตระหนักถึงบทบาทการสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดี และเวลา เดียวกันกับมุมมองที่ สิ่งแวดล้อมกระทบถึงตัวเรา เพื่อให้ได้อาหาร อากาศ สังคมที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อ โครงสร้างมนุษย์อย่างชัดเจน ก็ คงจะสะท้อนถึงสุขภาพที่ดีได้


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ. พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาฯ นายกสมาคมฝังเข็มเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google