งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3 สมรรถภาพทางกายสามารถจัดออกเป็น สองกลุ่ม ( ลักษณะ ) ดังนี้ 1. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หรือสุข สมรรถนะ 2. สมรรถภาพทางกลไก หรือสมรรถภาพเชิง ปฏิบัติ

4 หลักสำคัญของการฝึกสมรรถภาพ ทางกาย •ห•หลักสำคัญของการฝึกสมรรถภาพทางกาย คือ หลักของการเพิ่มงานมากกว่าปกติ หมายถึง การออกแรงทำงานหรือออกกำลังกายให้ มากกว่ายามปกติ และมากขึ้นเรื่อย แต่ร่างกายต้องรับได้ โดยอาจเพิ่มทั้งน้ำหนักของงาน ( การออกแรง ) และเพิ่มระยะเวลาหรือเพิ่มจำนวน ชุด ของการฝึก ปฏิบัติ

5 FITT คือ หลักการออกกำลังกายเพื่อให้ หัวใจแข็งแรง มีรายละเอียด ดังนี้

6 F = Frequency ความบ่อยในการออกกำลังกาย •ก•การออกกำลังกายที่สามารถรักษาหรือเพิ่ม สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ •ต•ต้องปฏิบัติอย่างน้อย 3 – 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์

7 I = Intensity ความหนักหรือความเหนื่อยในการ ออกกำลังกาย •ก•การออกกำลังกายที่สามารถรักษาหรือเพิ่ม สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ต้องควบคุม ความหนักหรือความเหนื่อย ให้อยู่ในช่วง 58 – 85 % ของอัตราการเต้น สูงสุดของหัวใจ อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจหาได้ จาก 220 - อายุ ( ปี ) = จำนวนครั้ง / นาที ( 100 % )

8 T =Time ความนานในการออกกำลังกาย • การออกกำลังกายที่สามารถรักษาหรือ เพิ่มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ต้องออกกำลังกายนาน ติดต่อกัน อย่างน้อย 15 - 30 นาที

9 T = Type ชนิดหรือประเภทของกิจกรรมการ ออกกำลังกาย •ก•กิจกรรมการออกกำลังกายที่ช่วยสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย และหัวใจต้องเป็นกิจกรรม ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ออกแรงเช่น วิง เดิน ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก ว่ายน้ำ เป็นต้น

10 สรุป •F•F = ความบ่อยในการออกกำลังกาย ควร ออก กำลังกาย 3-5 ครั้ง / สัปดาห์ •I•I = ให้ความหนักหรือเหนื่อยอยู่ในช่วง 55 – 85 % ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ •T•T = ควรออกกำลังกายอย่าวงน้อยนานประมาณ 15 -30 นาที / ครั้ง •T•T = เลือกชนิดและประเภทของกิจกรรมที่ เหมาะสม

11

12 แบบฝึกหัด •ใ•ให้นักเรียนออกแบบวิธีการสร้าง เสริมสมรรถภาพทางกาย ของ นักเรียนว่าจะออกกำลังกาย อย่างไร โดยใช้หลักของ FITT


ดาวน์โหลด ppt สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google