งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ. เด็กปฐมวัย แรกเกิด ถึง 3 ปี3 ปี ถึง 6 ปี คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาล ครอบครัว ศิริกุล อิศรานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ. เด็กปฐมวัย แรกเกิด ถึง 3 ปี3 ปี ถึง 6 ปี คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาล ครอบครัว ศิริกุล อิศรานุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ

2 เด็กปฐมวัย แรกเกิด ถึง 3 ปี3 ปี ถึง 6 ปี คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาล ครอบครัว ศิริกุล อิศรานุรักษ์

3 ทำไมต้องมีคลินิก เด็กสุขภาพดีคุณภาพ

4 เป้าหมายการพัฒนาเด็ก แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข สิทธิเด็ก อยู่รอด พัฒนา คุ้มครอง มีส่วนร่วม ศิริกุล อิศรานุรักษ์ เด็กไทย IQ ลดลง

5 เด็ก 200 ล้านคนทั่วโลกขาดการพัฒนาด้านปัญญาและสังคมเต็มตามศักยภาพ ด้อยพัฒนาการ ล้มเหลวในการเรียน ยากจนเมื่อเป็นผู้ใหญ่ มีลูกตั้งแต่อายุน้อย ดูแลลูกไม่ถูกต้อง ความยากจนและความด้อยพัฒนาข้ามรุ่น (ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก) ศิริกุล อิศรานุรักษ์

6 ข้อความจริง เมื่อแรกเกิด ทารกมีเชลล์ สมองถึง ล้านล้านเซลล์ ในช่วง 10 ปีแรกของชีวิต สมองสามารถสร้าง จุดเชื่อมต่อถึง ล้านล้าน ล้านจุด เซลล์สมองแต่ละเซลล์ สามารถเชื่อมต่อกับเซลล์ สมองอื่นได้มากถึง 15000 เซลล์ sources: Bright future 2007, Family issues facts bulletin No. 4356 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

7 ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ สมองพัฒนาสูงสุด การกระตุ้นความเชื่อมโยง ของใยเซลล์สมองตั้งแต่ เริ่มแรกของชีวิตเป็นสิ่ง สำคัญยิ่ง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมี อิทธิพลมากมายต่อความ เชื่อมโยงของเซลล์สมอง โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่-ลูก ข้อความจริง sources: Bright future 2007, Family issues facts bulletin No. 4356 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

8 ข้อความจริง ปฏิสัมพันธ์ด้วยความรักและการ ดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ กระตุ้นการเจริญของสมอง ทำให้ การเชื่อมต่อของเซลล์สมอง เกิดขึ้นอย่างมากมาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูก มี ผลต่อพัฒนาการรอบด้านและ ความสามารถในการควบคุม ตนเองของเด็ก ภาวะเครียดทำให้สารคอติซอล หลั่งออกมามาก ซึ่งทำลาย เซลล์สมอง และลดการเชื่อมต่อ ของเซลล์สมอง sources: Bright future 2007, Family issues facts bulletin No. 4356 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

9 ประสบการณ์ที่เด็กได้รับตั้งแต่ เล็ก เป็นรากฐานของชีวิตในช่วง ต่อมาเพราะมีผลต่อการเรียนรู้ ความสำเร็จในการเรียน ความ ภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การดำรงตนใน สังคม และสุขภาพ ข้อความจริง ศิริกุล อิศรานุรักษ์ ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ยืนยันว่า การลงทุนเกี่ยวกับ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และให้ผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นหลายเท่าของ ราคาที่ลงทุนไป (1:6.4-17.6) (Engle PL, Lancet 2011; 378:1339-53)

10 หน้าต่างแห่งโอกาส(เวลาทอง)ในการพัฒนาสมอง ใน ครร ภ์ แรก เกิด 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7-10 ปี 11- 23 ปี กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเล็ก การมองเห็น ภาษา การควบคุมอารมณ์ พัฒนาการด้าน สังคม ภาษาที่สอง คณิตศาสตร์และความคิดเชิงเหตุผล ดนตรี

11 คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ

12 อายุเด็ก คลินิกวัคซีน คลินิกเด็กสุขภาพดี 1,2,4, ชั่งน.น วัดยาว/สูง ชั่งน้ำหนัก วัดยาว/สูง 6,9,12 วัดรอบหัว วัดรอบหัว 18 ด ให้วัคซีน ให้วัคซีน ตรวจฟัน 2,3 ฟันซักประวัติ 4 ปีตรวจร่างกาย ประเมินพัฒนาการ การคัดกรองพิเศษตามวัย การให้คำแนะนำล่วงหน้า โรงเรียนพ่อแม่ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

13 หลักการของคลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ เป้าหมาย คือ เด็ก แข็งแรง การตรวจร่างกายทั่วไป การได้รับวัคซีนป้องกันโรค การตรวจฟัน การตรวจ ความดัน ปัสสาวะ การประเมินภาวะโภชนาการ เก่ง การตรวจภาวะซีด การตรวจตา หู การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ การคัดกรองออทิสติก ดี การคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ โรงเรียนพ่อแม่ มีความสุข การซักประวัติต่างๆ การให้คำแนะนำล่วงหน้า ศิริกุล อิศรานุรักษ์

14 Bright Future USA for Child Health Supervision มีจุดมุ่งหมาย คือ การคัดกรองและเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

15 Bright Future USA ช่วงอายุเด็กที่นัด ครั้งที่ 1: 1 สัปดาห์ ครั้งที่ 2: 1 เดือน ครั้งที่ 3: 2 เดือน ครั้งที่ 4: 4 เดือน ครั้งที่ 5: 6 เดือน ครั้งที่ 6: 9 เดือน ครั้งที่ 7: 12 เดือน ครั้งที่ 8: 15 เดือน ครั้งที่ 9: 18 เดือน ครั้งที่ 10: 2 ปี ครั้งที่ 11: 2 ปีครึ่ง ครั้งที่ 12: 3 ปี ครั้งที่ 13: 4 ปี ศิริกุล อิศรานุรักษ์

16 กิจกรรมที่พึงทำของ Bright Future 1)การซักประวัติ เช่น ปัญหาการเลี้ยงดู พฤติกรรมเด็ก สุขภาพเด็ก การปรับตัวของสมาชิกครอบครัว สุขภาพของแม่ ฯลฯ 2) การสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็ก 3) การประเมินพัฒนาการ ที่พบเด็ก และคัดกรอง ด้วยเครื่องมือมาตรฐานเมื่ออายุ 9, 18 เดือน และ 2 ปีครึ่ง 4) การตรวจร่างกาย การถูกกระทำรุนแรง ทำทุกครั้ง ศิริกุล อิศรานุรักษ์

17 5) การประเมินภาวะโภชนาการ BMI เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป 6) การตรวจหรือคัดกรองพิเศษ เช่น Metabolic disease แรกเกิดถึง 2 เดือน ภาวะซีด อายุ 12 เดือน Autism อายุ 18 และ 24 เดือน ความดันโลหิต อายุ 3 และ 4 ปี สายตา อายุ 3 และ 4 ปี หู อายุ 4 ปี ตะกั่ว อายุ 1 และ 2 ปี ทำทุกครั้ง กิจกรรมที่พึงทำของ Bright Future ศิริกุล อิศรานุรักษ์

18 7) การให้วัคซีน 8) การให้คำแนะนำล่วงหน้า -การปรับตัวของครอบครัว บทบาทของพ่อและแม่ ความรุนแรงในครอบครัว แหล่งสนับสนุนครอบครัว -สุขภาพกายจิตของพ่อแม่ -การปรับตัวของเด็ก พฤติกรรมของเด็ก พัฒนาการ ของเด็ก -การให้อาหาร -ความปลอดภัย -สุขภาพช่องปาก ทำทุกครั้ง กิจกรรมที่พึงทำของ Bright Future

19 การประเมินพัฒนาการตามช่วงอายุ ด้านสังคม-อารมณ์ ด้านการสื่อสาร ด้านความสามารถ (สติปัญญา) ด้านร่างกาย ศิริกุล อิศรานุรักษ์

20 การตรวจร่างกาย ลักษณะทั่วไป – ร่าเริง ซีด เขียว เหลือง ความพิการ ศีรษะ – กระหม่อม ขนาดศีรษะ ตา – ขุ่นขาว red reflex ตาเหล่ หู – ใบหู ช่องหู จมูก – ช่องจมูก ปาก – ความพิการ ลิ้นติด ศิริกุล อิศรานุรักษ์

21 การตรวจร่างกาย หัวใจ – murmur, femoral pulse ปอด – การหายใจ ท้อง – สะดือ ก้อน อวัยวะเพศและทวารหนัก กล้ามเนื้อและกรดูก – ความผิดปกติของกระดูกสัน หลัง แขนขา ระบบประสาท – การเคลื่อนไหว muscle tone reflex ศิริกุล อิศรานุรักษ์

22 คำแนะนำ รักลูกให้กอด เข้าใจพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก ไม่ต้องกลัวเด็กติดมือ หากรู้สึกเครียด ให้วางเด็กลงในที่ ปลอดภัยและให้ คนอื่นดูแลแทน จนรู้สึกผ่อนคลาย สังเกตอาการซึมเศร้าของแม่ (baby blue) มีเวลาครอบครัว เล่นด้วยกัน อ่าน หนังสือด้วยกัน เล่านิทาน ศิริกุล อิศรานุรักษ์

23 ล้างมือก่อนจับตัวเด็ก ไม่นำเด็กไปในที่แออัด ผื่นผ้าอ้อม ป้องกันด้วย good cleaning และ air drying ดีที่สุด แป้งฝุ่นไม่ควรใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ทุกครั้งที่อาบน้ำเด็ก เด็กกินนมพอ สังเกตได้จากฉี่ 6-8 ครั้งต่อวัน อึ 3-4 ครั้งต่อวัน และน้ำหนักขึ้น ฝึกการควบคุมการขับถ่ายเมื่อเด็กสามารถกลั้น ปัสสาวะได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง คำแนะนำ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

24 คำแนะนำ ส่งเริมพัฒนาการด้านภาษาและ ปัญญาของเด็ก โดยการอ่าน หนังสือกับเด็ก เล่านิทาน ร้อง เพลง พูดคุย สม่ำเสมอ เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรดู TV หรือ VDO เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ดูไม่เกิน ชั่วโมงต่อวันสำหรับรายการ ส่งเสริมความรู้ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

25 คำแนะนำ ชมเมื่อมีพฤติกรรมดี มีความคิดริเริ่ม ทำงานสำเร็จ ไม่อนุญาตให้เด็ก กัด ตี ต่อย กับใคร ยุติการกระทำทันทีโดยแยกเด็กออกไป และอธิบายผลของการกระทำต่อผู้อื่น แนะนำให้ขอโทษ ไม่ลงโทษด้วยการตี ใช้วิธี time-out หรือ set limit กำหนดกติกาครอบครัว (ไม่มาก เกินไป) ฝึกวินัยในตนเอง ศิริกุล อิศรานุรักษ์

26 โครงการ WCC คุณภาพ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

27 โครงการ WCC คุณภาพ โครงการนำร่อง 5 จังหวัด: กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครศรีธรรมราช ลพบุรี เชียงราย 2550-2553 จัดทำมาตรฐานคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ประสานความร่วมมือจังหวัดนำร่อง สัมมนา MCH Board จังหวัดนำร่อง สนับสนุนงบประมาณ คู่มือปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพิ่มเติม ดำเนินงานคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ติดตามประเมินผล สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปและขยายผล ศิริกุล อิศรานุรักษ์

28 กรอบแนวคิดการประเมินผล โครงการ WCC คุณภาพ กระบวนการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข การมีส่วนร่วม ของอาสาสมัคร สาธารณสุข ผลผลิต ความพึงพอใจ ของผู้ให้บริการ ความครบถ้วน ของบริการ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ การได้รับนมแม่ เพียงอย่างเดียว ภาวะโภชนาการ เด็ก พัฒนาการ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

29 จำนวนเฉลี่ย อัตราส่วนผู้ให้ต่อ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการต่อครั้ง ผู้รับบริการ สอ 3.0 (1-6)35.0 (6-120) 1:12 รพช 6.0 (4-8)30.0 (20-45) 1:5 รพท/ศ 10.0 (5-20) 80.0 (30-100) 1:8 ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (การประเมินครั้งที่ 3) หากเกิน 1:10 เอาไม่อยู่

30 กิจกรรม บริการ ในคลินิก WCC คุณภาพ ** การประเมิน ภาวะโภชนาการ ** การประเมินเส้น รอบศรีษะ ** รับวัคซีน การประเมิน พัฒนาการ การซักประวัติ (นมแม่ วัคซีน) การจ่ายยาวิตามิน เสริมธาตุเหล็ก การตรวจร่างกาย (ช่องปาก ฟัน) การให้คำแนะนำ ล่วงหน้า การตรวจพิเศษโรงเรียนพ่อแม่ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

31 การตรวจพิเศษ 6-12 เดือนตรวจภาวะโลหิตจาง 12 และ 18 เดือน คัดกรอง Autism 3 ปี ประเมิน EQ 4 ปี วัดความดัน ตรวจสายตา ตรวจปัสสาวะ โรงเรียนพ่อแม่ เมื่ออายุ 6 เดือน, 1 ปี ศิริกุล อิศรานุรักษ์

32 1, 3 ปี พบทันตบุคลากร 1, 4 ปี พบแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 12 เดือน ฉีดวัคซีน JE เข็มที่ 1 13 เดือน ฉีดวัคซีน JE เข็มที่ 2 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

33 ความครบถ้วนของบริการที่ได้รับ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

34 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินงานคลินิก WCC คุณภาพ 5M2P บุคลากร/เจ้าหน้าที่ (MAN) นโยบาย (POLICY) ผู้บริหาร (MASTER) เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ (MATERIAL) งบประมาณ (MONEY) การจัดการ (MANAGEMENT) การมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) ศิริกุล อิศรานุรักษ์

35 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินงานคลินิก WCC คุณภาพ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ (MAN) ผู้บริหาร (MASTER) ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ใจของเจ้าหน้าที่ รักต่องานที่ทำ ชอบทำงานด้านเด็ก องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ การทำงานเป็นทีม การมีที่ปรึกษาที่ดี การทำงานเป็นทีมสหสาขา วิชาชีพ เห็นความสำคัญและให้ การสนับสนุนเต็มที่ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

36 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน คลินิก WCC คุณภาพ การจัดการ (MANAGEMENT) งบประมาณ (MONEY) เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ (MATERIAL) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาระบบบริการให้ได้ คุณภาพดีขึ้น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมปรึกษาหารือ จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆให้ เพียงพอ ความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ต่างๆ พร้อม ศิริกุล อิศรานุรักษ์

37 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินงานคลินิก WCC คุณภาพ นโยบาย (POLICY) การมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) นโยบายการทำงานที่ชัดเจนจาก ส่วนกลาง สื่อสารประชาสัมพันธ์งานคลินิก WCC คุณภาพผ่านสื่อ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย การทำงานในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายสถานบริการในพื้นที่ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

38 นวัตกรรม ศิริกุล อิศรานุรักษ์ ระบบการนัดเด็กตามอายุ ระบบการให้บริการ ระบบการส่งต่อ จัดโรงเรียนพ่อแม่ขณะรอดูอาการหลังรับวัคซีน สื่อสิ่งพิมพ์ทำความเข้าใจกิจกรรมบริการแต่ละช่วงอายุ พัฒนาแบบฟอร์มการให้ปริการตามช่วงอายุ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ นิเทศ ประชุมแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนความรู้โดยกุมาร แพทย์และสสจ. ภาคีเครือข่าย เช่น อสม. อาสานมแม่ ท้องถิ่น(กองทุน สุขภาพตำบล) ศูนย์พัฒนาเด็ก

39 แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข สมรรถนะ กาย รับรู้ เรียนรู้ ภาษา อารมณ์ สังคม แนวแนะผู้ดูแล เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พื้นฐานอารมณ์ การตอบสนอง แหล่งสนับสนุน สิ่งแวดล้อม ในครอบครัว เป็น ตัวอย่าง ให้เวลา สอน ฝึก ให้โอกาส มีหลักการ กิน กอด เล่น เล่า แสดงให้เห็น สนใจฟัง เล่นด้วย วินัยในตนเอง ช่วยเหลือตนเอง ควบคุมอารมณ์ ไม่ก้าวร้าว ริเริ่ม เรียนรู้ ชยเชย ไม่เปรียบเทียบ ไม่ซ้ำเติม ไม่เลือกข้าง ไม่ใช้อารมณ์ ภาพสรุปรวบยอด การพัฒนาสมรรถนะเด็ก ศิริกุล อิศรานุรักษ์

40 หนูชื่อ “วันนี้” HIS NAME IS “TODAY” เราเสียใจกับความผิดพลาดหลายอย่าง แต่อย่าสร้างความผิดครั้งยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ ละเลยเด็กวัยสดใส ทอดทิ้งให้เติบโตตามยถากรรม หลายสิ่งที่เราอยากนั้นรอได้ แต่ไม่ใช่ปล่อยเด็กน้อยให้ชอกช้ำ ทอดทิ้งให้เด็กๆ ตกระกำ ถูกกระทำเพราะผู้ใหญ่ไม่นำพา เพราะแต่ละนาทีของชีวิต ผลิต เลือด กระดูก และมังสา อวัยวะเร่งสร้างตลอดเวลา พัฒนา เติบโต เต็มตามวัย สำหรับเด็กน้อยๆอย่ารอช้า ชีวิตเขามีคุณค่าเพื่อเติบใหญ่ หนูไม่อาจรอ วันพรุ่งนี้ได้ เพราะชื่อหนูนั้นไซร้ คือ “วันนี้” ศิริกุล อิศรานุรักษ์ ร้อยเรียง 16 มิถุนายน 2552

41 HIS NAME IS ‘TODAY’ We are guilty of many errors and many faults, but our worse crime is abandoning the children, neglecting the fountain of life. Many things we need can wait. The child cannot. Right now is the time his bones are being formed, his blood is being made, and his senses are being developed. To him we cannot answer ‘Tomorrow’, His name is ‘TODAY’. Gabriela Mistral 1945

42


ดาวน์โหลด ppt คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ. เด็กปฐมวัย แรกเกิด ถึง 3 ปี3 ปี ถึง 6 ปี คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาล ครอบครัว ศิริกุล อิศรานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google