งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเสริมพลังใจ บุคลากรสาธารณสุข. ประเมินสภาวะ สุขภาพจิต จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความ เข้มแข็ง ให้คำปรึกษา / ส่ง ต่อ Need รายบุค คล ? ร่วมกันวางแผนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเสริมพลังใจ บุคลากรสาธารณสุข. ประเมินสภาวะ สุขภาพจิต จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความ เข้มแข็ง ให้คำปรึกษา / ส่ง ต่อ Need รายบุค คล ? ร่วมกันวางแผนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเสริมพลังใจ บุคลากรสาธารณสุข

2 ประเมินสภาวะ สุขภาพจิต จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความ เข้มแข็ง ให้คำปรึกษา / ส่ง ต่อ Need รายบุค คล ? ร่วมกันวางแผนใน อนาคต สรุปผลการ ดำเนินงาน แนวทางการเสริมพลังใจบุคลากร สาธารณสุข (Helper)

3 ขั้นตอนกิจกรรม / วิธีปฏิบัติผู้ปฏิบัติ กลุ่ม เป้าหมาย แหล่ง ข้อมูล / เอกสาร 1.ประเมินภาวะ จิตใจของสมาชิก ในองค์กร 1.สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรสำคัญที่รู้ ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดประสบภัยน้ำท่วมและมี ใครบ้างที่มีความเหนื่อยล้า เครียด กังวล ท้อแท้ สิ้นหวัง ฯลฯ จากวิกฤติครั้งนี้ 2.ขอให้หัวหน้าหน่วยงานจัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพลังใจ โดยใช้เวลาตามที่ เห็นสมควร(ประมาณ 2 ชั่วโมง) ทีม สุขภาพจิต หัวหน้า หน่วยงาน และ บุคลากร สำคัญใน หน่วยงาน - 2.จัดกิจกรรม กลุ่มเสริมพลังใจ 1.จัดให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม ถ้ามีสมาชิกมากว่า 15 คน ควรจัดเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลม 2 ชั้น 2.ดำเนินกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน ใช้เวลาขั้นตอนละ ประมาณ 30 นาทีในกลุ่มขนาดไม่เกิน 15 คน ดังนี้ ขั้นที่ 1 : แนะนำตัว / เล่าความภูมิใจของตนเอง ในการผ่านวิกฤติครั้งนี้ ขั้นที่ 2 : แต่ละคนเล่าอุปสรรคและวิธีการที่ ตนเองเอาชนะ / ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ ขั้นที่ 3 : ร่วมกันคิดและวางแผนการดูแลและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในองค์กร ถ้าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ประมาณ 15-30 คน ในแต่ ละขั้นตอนจะต้องแบ่งกลุ่มย่อย 3-4 คน คุยกันตาม ประเด็นที่กำหนด แล้วค่อยมาสรุปให้กลุ่มใหญ่ฟัง โดยมีทีมสุขภาพจิตเป็นคุณอำนวย (facilitator) ทีม สุขภาพจิต บุคลากร ในสสจ./ รพช./ รพ สต. -

4 ขั้นตอนกิจกรรม / วิธีปฏิบัติผู้ปฏิบัติ กลุ่ม เป้าหมาย แหล่ง ข้อมูล / เอกสาร 3.ประเมิน สุขภาพจิต 1.หลังกิจกรรมกลุ่มเสริมพลังใจ ขอให้ทุกคนคัด กรองปัญหาสุขภาพจิตด้วย ST 5 และ DS 8 หรือ 9Q/8Q ตามที่จังหวัดเลือก 2.ให้คำปรึกษากลุ่มที่ประเมินว่ามีปัญหาหรือกลุ่ม ที่แจ้งความประสงค์ขอรับคำปรึกษา รวมทั้ง กลุ่มที่มีผู้ส่งต่อหรือแนะนำให้ได้รับคำปรึกษา ตามเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 3.ในกลุ่มที่มีปัญหารุนแรงควรนัดติดตามและส่ง ต่อตามความเหมาะสม ทีม สุขภาพจิต บุคลากรใน สสจ./ รพช./ รพ สต. แบบประเมิน ST 5, 9Q/8Q หรือ DS 8 (เอกสาร 3.1) 4.ร่วมกัน วาง แผนการ ดำเนินงาน ในพื้นที่ 1.นำเสนอแนวทางการดำเนินงานซ่อม/สร้าง สุขภาพจิตผู้ประสบภัยให้กับบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข 2.ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.หน่วยงานจัดทำหรือปรับแผนการดำเนินงานใน พื้นที่ ทีม สุขภาพจิต บุคลากร ทาง การแพทย์ และ สาธารณสุ ขในรพช./ สสจ./รพ สต. เอกสาร บทที่ 4 5.สรุปผล การ ดำเนินงาน 1.เขียนสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึก 2.นำส่งบันทึกสรุปผลการดำเนินงานตามที่ กำหนด ทีม สุขภาพจิต -บันทึกสรุป ผลการ ดำเนินงาน (เอกสาร 3.2)

5 หลักก าร เสริมพลัง ใช้ศักยภาพของสมาชิกมากกว่า ผู้นำกลุ่ม ไม่เน้นการระบาย ( เล่าปัญหา ) สมดุลระหว่าง อารมณ์กับการ ปรับตัว เสริมพลัง ใช้ศักยภาพของสมาชิกมากกว่า ผู้นำกลุ่ม ไม่เน้นการระบาย ( เล่าปัญหา ) สมดุลระหว่าง อารมณ์กับการ ปรับตัว

6 กระบวนการกลุ่ม 3 ขั้นตอน หลัก สิ่งดีๆ ที่ได้พบท่ามกลางวิกฤต 20 นาที เอาชนะอุปสรรคมาได้อย่างไร 20 นาที มีอะไรที่มาช่วยกันได้ 20 นาที สิ่งดีๆ ที่ได้พบท่ามกลางวิกฤต 20 นาที เอาชนะอุปสรรคมาได้อย่างไร 20 นาที มีอะไรที่มาช่วยกันได้ 20 นาที แนะนำวัตถุประสงค์และแต่ละคนเล่าสถานการณ์ที่ ประสบคนละ 1 นาที 10 นาที มีใครบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านจิตใจสรุป และปิดคนละ 1 นาที 10 นาที

7 Group Setting ขนาดกลุ่มประมาณ 8 -12 คน ถ้ามากกว่า นั้นควรแบ่งกลุ่มเพิ่ม ประกอบด้วยสมาชิกในองค์กรที่ประสบ เหตุการณ์ จัดกลุ่มเป็นวงกลม ใช้แต่เก้าอี้ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ขนาดกลุ่มประมาณ 8 -12 คน ถ้ามากกว่า นั้นควรแบ่งกลุ่มเพิ่ม ประกอบด้วยสมาชิกในองค์กรที่ประสบ เหตุการณ์ จัดกลุ่มเป็นวงกลม ใช้แต่เก้าอี้ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง

8 ตัวอย่าง ( จริง )

9 ขั้นตอนที่ 1 ( สรุปเหตุการณ์โดย ย่อ ) 6 5 4 3 2 7 1 L 8 9 1010 1 แม่อยู่กับเพื่อนบ้าน เปลี่ยนที่อยู่ 3 ครั้ง หนีน้ำพร้อมลูกและ กลับมาขนย้ายสุนัข 6 ตัว ปิดบ้านไว้ ข้าวของเสียหาย หนัก - ทำความรู้จัก - เห็นภาพรวมของกลุ่ม - ทำความรู้จัก - เห็นภาพรวมของกลุ่ม น้ำท่วม ทางออก จึงมาอยู่กรมแต่ น้ำท่วม เข้าบ้านด้วย 8 9 5 2 1

10 สิ่งดีๆ ที่ได้พบ 6 4 1 ได้เตรียมตัวล่วงหน้า ดูแลญาติพี่น้อง พึ่งตนเอง มีคนที่แย่กว่าตน ได้เพื่อนใหม่ ห่วงใย และติดต่อกัน มองเห็นด้าน + ของเหตุการณ์ 6 4 1

11 เอาชนะ อุปสรรค ได้อย่างไร 5 7 8 9 กลับไปดูบ้าน 2 ครั้ง เป็นบ้านที่เพิ่ง ปรับปรุงใหม่ คิดว่า “ เป็นของนอกตัว ” เตรียมตัว ใหม่ สรุป เรียนรู้วิธีคิด / วิธี แก้ปัญหา อารมณ์ขัน บาดเจ็บจาก การตกเรือ ดี ใจที่ไม่รุนแรง 7 5 แม่ที่อยู่กับ เพื่อนบ้านมี โรคประจำตัว พยายามไป เยี่ยมดูแล ไม่ให้ขาดยา 8 รถจมน้ำ ควรมีสติ ช่วยกันในครอบครัว 9

12 มีอะไรที่ ช่วยกันได้ แบ่งหน้าที่ทำงาน แบ่งปันอาหาร ไปดูบ้าน / พาเพื่อนออกจากบ้าน เตรียมจิตอาสาไปทำความสะอาด โดยไม่ เป็นภาระของเจ้าของบ้าน ( อาหาร / อุปกรณ์ ) สิ่งที่ต้องการจากองค์กร : รถ ข้อเสนอแนะอื่นๆ : บทบาทสหกรณ์ ตั้งคณะทำงาน แบ่งหน้าที่ทำงาน แบ่งปันอาหาร ไปดูบ้าน / พาเพื่อนออกจากบ้าน เตรียมจิตอาสาไปทำความสะอาด โดยไม่ เป็นภาระของเจ้าของบ้าน ( อาหาร / อุปกรณ์ ) สิ่งที่ต้องการจากองค์กร : รถ ข้อเสนอแนะอื่นๆ : บทบาทสหกรณ์ ตั้งคณะทำงาน

13 ใครบ้างที่ต้องการความ ช่วยเหลือเฉพาะ อาการบอกเหตุ : เศร้ากังวลจนทำอะไร ไม่ถูก ลองทำ แบบทดสอบ ใครบ้างในกลุ่ม / นอกกลุ่ม สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่จะทำต่อไป


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเสริมพลังใจ บุคลากรสาธารณสุข. ประเมินสภาวะ สุขภาพจิต จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความ เข้มแข็ง ให้คำปรึกษา / ส่ง ต่อ Need รายบุค คล ? ร่วมกันวางแผนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google