งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551

2 สถานะทางสุขภาพ อัตราส่วนการตายของมารดา อัตราส่วนการตายของทารก อัตราตายปริกำเนิด ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม การติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย กลุ่มแม่ และเด็ก

3 อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 18 : 100,000 การเกิดมีชีพ ปี 49 ปี 50 อัตราส่วนการตายของมารดา เขต 1

4 อัตราตายทารกปริกำเนิด เขต 1 อัตราไม่เกิน 9 : 1,000 การเกิดมีชีพ ปี 49 ปี 50

5 อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน เขต 1 ต่อพันการเกิดมีชีพ เป้าหมายไม่เกิน 30: ต่อพันการเกิดมีชีพ ปี 49 ปี 50

6 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ ปี 49 ปี 50 เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 7

7 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ เป้าหมายไม่ต่ำ 90: ต่อพันการเกิดมีชีพ ปี 49 ปี 50 ระดับประ เทศ 67.7

8 อัตราเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก ปี 50 เป้าหมายเกิน ร้อยละ 6

9 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551

10 1. บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการ อนามัยแม่ และเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวม (Integrated Care) 2. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่ และเด็กที่มีมาตรฐาน และอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care) วัตถุประสงค์

11 เป้าหมาย 1.โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว 2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทองอย่างน้อยจังหวัดละ 2แห่ง

12 ยุทธศาสตร์งานอนามัยแม่และเด็ก การพัฒนา อนามัยแม่ และเด็ก 5. การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร และพัฒนาองค์ ความรู้ 2. การลงทุนเพื่อ การพัฒนาระบบ บริการ MCH ที่ได้ มาตรฐาน 3. มาตรการทาง กฎหมายเพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ 4. การชี้นำสังคม โดย การสร้างกระแส และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 1. สร้างความเข้มแข็ง ภาคีเครือข่าย ชมรม / แกนนำ / อาสาสมัคร 6. การควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนามัยแม่และเด็ก 2551 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือ ชมรม/แกนนำ/อาสาสมัคร สายใย รักแห่งครอบครัว 1.1 ประกวดสุดยอดคุณแม่ 1.2 เสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 1.3 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กโรงเรียนพ่อ แม่ใน คลินิกWCC 1.4 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็กฯ 1.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง โรงเรียนตชด. อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี 1.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยเขา แม่ฟ้าหลวง

14 2.การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้ มาตรฐาน 2.1 พัฒนาโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ผ่าน เกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว 2.2 ระบบบริการส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย 2.3 ระบบบริการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก 2.4 ระบบการป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากพร่องธัยรอยด์ 2.5 ระบบติดตามมารดาหลังคลอดเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ 6 เดือนทางโทรศัพท์ 2.การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้ มาตรฐาน 2.1 พัฒนาโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ผ่าน เกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว 2.2 ระบบบริการส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย 2.3 ระบบบริการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก 2.4 ระบบการป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากพร่องธัยรอยด์ 2.5 ระบบติดตามมารดาหลังคลอดเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ 6 เดือนทางโทรศัพท์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

15 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ 4.ชี้นำโดยสร้างกระแสสังคม และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - รวมพลคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสัปดาห์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประมาณ 10,000 คนเพื่อลง Guinness - ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ การแถลงข่าว จัดนิทรรศการ - Call center การติดตาม ให้ความรู้ การปรึกษา ภาวะพร่องธัยรอยด์ - Press Conference ผู้สื่อข่าว 4 ครั้ง - เอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติ แบบประเมินสายใยรัก - พิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพ - ชุดนิทรรศการ สารคดีโทรทัศน์ วิทยุ เอกสารเผยแพร่ ซีดี งานแม่และ เด็ก

16 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบบริการระดับนโยบาย และวิชาการ คณะอนุกรรมการ กำกับติดตาม 2. พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ เรื่อง ระบบริการANC/หญิงหลังคลอดอย่างมี คุณภาพ 3. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯระดับ PCU เรื่อง ระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาและการตรวจกรองเด็กกลุ่มอาการดาวน์และเด็กภาวะ ปัญญาอ่อนจากภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่อง 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่คลินิกเด็กดี เรื่อง การให้การปรึกษาและกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ Miss. Milk 7. ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูชั้นอนุบาลและพี่เลี้ยงเด็ก เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและคณะทำงานวิชาการธาลัสซีเมีย 10.อบรมสูติแพทย์ การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 11.อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 12.อบรมผู้ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 13.อบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ยุทธศาสตร์การดำเนินงานยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

17 5.2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีงาน อนามัยแม่และเด็ก 1. ศึกษาระบบริการ ANC คุณภาพ (4 ภาค ) 2. ศึกษาระบบบริการWCC คุณภาพ (4 ภาค ) 3. ศึกษารูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่เกิด จากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี 4. ศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวต่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 5.ประเมิน สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 6. ประเมินผลกระทบเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

18 6. การควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล 1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับเพื่อเสนอผล การดำเนินงานทุก 6 เดือน 2. ทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 4. ทีมนิเทศ ติดตามงานเฉพาะกิจ 13 ทีม 5. ระบบรายงานเฉพาะกิจ/ ก1 ก2 แบบอิเลคทรอนิค 6. สำรวจข้อมูลการตายของมารดาและทารก ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

19 ระบบบริการคุณภาพ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 เดือน - คัดกรอง Thal / HIV โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ รพ. ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ. สายสัมพันธ์แม่ - ลูก โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะคลอด / หลังคลอด WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก โภชนาการ นิทาน ของเล่น ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ร้อยละ 0.5 ต่อปี  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ร้อยละ 2.5 ต่อปี  เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90

20 การป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมียและ ฮีโมโกลบินผิดปกติใน ประเทศไทย

21 แผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ พ. ศ. 2550 - 2554

22 การบริหารจัดการการสนับสนุนการตรวจคัด กรองธาลัสซีเมียงบฯ ปี 2551 บริการตรวจ คัดกรอง OF,DCIP ขอเบิก จาก กรมอนามัย OF =13 DCIP=17 บริการตรวจแยกชนิด ฮีโมโกลบิน โรงพยาบาลที่ ให้บริการส่ง เบิกกรมฯ งบประมาณ รายละ 2 5 0 บาท ตามจำนวนที่ทำ ตรวจหาแอลฟ่า ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลที่ ให้บริการส่งเบิก กรมฯงบประมาณ รายละ 3 50 บาท ตามจำนวนที่ทำ ตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอด โรงพยาบาล ที่ให้บริการ ส่งเบิกกรมฯ รายละ 2,500 บาท ตามจำนวน ที่ทำ ค่าบริกา ร สิ้นสุด การ ตั้งครรภ์ โรงพยาบาล ที่ให้บริการ ส่งเบิกกรมฯ รายละ 1,500 บาท ตามจำนวนที่ทำ กรมอนามัยจัดสรร ตามข้อมูลรายงาน สปสช

23 มาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

24 ขั้นตอนการประเมิน ผู้รับการประเมิน / ประเด็นการประเมิน - ผู้บริหาร / หัวหน้างาน - ผลลัพธ์สถานภาพสุขภาพแม่และเด็ก - กระบวนการบริการคุณภาพ (ห้องฝากครรภ์, ห้องคลอด, หลังคลอด, ทารกแรกเกิด, คลินิก ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) - ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว - เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แบบสอบถามผู้รับบริการ - แผนกฝากครรภ์ - ตึกหลังคลอด - คลินิกสุขภาพเด็กดี

25 ระบบรายงานเฉพาะกิจ โครงการธาลัสซีเมียฯ ปี 2551 สถานบริการ ส่งรายงาน สสจ.6 ด. ครั้ง สสจ. ส่ง ศูนย์ฯ 6 เดือนครั้ง กรมอนามัย ส่งสปสช.6 เดือนครั้ง สปสช. รายงาน รัฐบาล 6 เดือนครั้ง ศูนย์ฯ ส่ง กรมฯ 6 เดือน

26

27 เป้าหมาย 1.โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว 2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง อย่างน้อยจังหวัดละ 2แห่ง

28


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบฯ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google