งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล สายใยรัก แห่งครอบครัว โรงพยาบาลแม่ สอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล สายใยรัก แห่งครอบครัว โรงพยาบาลแม่ สอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล สายใยรัก แห่งครอบครัว โรงพยาบาลแม่ สอด

2 โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว 1. โ รงพยาบาลลูกเกิด รอดแม่ปลอดภัย 2. โ รงพยาบาลสาย สัมพันธ์แม่ลูก 3. ช มรมสายใยรักแห่ง ครอบครัวใน โรงพยาบาลและ ชุมชน

3 เกณฑ์การประเมิน เข้าร่วมโครงการ บริการอนามัย แม่และเด็ก ระดับทองแดง กระบวนการ คุณภาพและระบบริการ คุณภาพ ระดับเงิน ระดับทองแดงและ การมีส่วนร่วมของ ชุมชน ระดับทอง ระดับเงินและ ผลลัพธ์บริการ

4

5 คณะกรรมการเพื่อบรรลุ โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว คณะกรรมการโครงการ โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว คณะกรรมการโครงการ โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว คณะกรรมการชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว คณะกรรมการชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว

6 นโยบายโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว 1. เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบนโยบาย เข้าใจและสามารถให้ คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายได้ 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลมารดาและทารก ได้ 3. จัดให้มีบริการฝากครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอดอย่างมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ ปลอดภัย 4. มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ - ลูก และ จัดตั้งคลินิกเพื่อลูกกินนมแม่ (Lactation Clinic) เพื่อบริการ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนมแม่ 24 ชั่วโมง 5. มีการปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการ เช่น ห้าม แสดง จำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนอาหารทดแทนนม แม่ หัวนมยาง ขวดนม และรวมทั้งสิ่งของที่จะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว 6. มีโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลทารกตั้งแต่ ในครรภ์รวมถึงพัฒนาการของเด็กทั้งด้าน IQ และ EQ 7. จัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวในสถานบริการและชุมชน 8. ดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ที่ถูกต้อง 9. มีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อการพัฒนา ทุก 2 เดือน

7 งานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด ผ่านประเมินเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ปี 2535 ผ่านประเมินเป็นโรงพยาบาล สายสัมพันธ์แม่ลูก ปี 2537 ผ่านประเมินเป็นโรงพยาบาลลูก เกิดรอดแม่ปลอดภัยปี 2542,2547 ผ่านมาตรฐาน HA และ HPH ปี 2550

8 ผลการดำเนินงาน ……………………………………………………………………… ผลลัพธ์ ปีงบ 2549 2550(8/12) ……………………………………………………………………… - - ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 20.0 14.2 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ - ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 6.4 5.4 2,500 กรัม ร้อยละ 7 หรือลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี - เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 32.5 16.80 ร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี - เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 99.8 99.56 ร้อยละ 90 ……………………………………………………………………….

9


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล สายใยรัก แห่งครอบครัว โรงพยาบาลแม่ สอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google