งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม ต่อความสุขและคุณภาพชีวิต ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี วันเพ็ญ พูลเพิ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม ต่อความสุขและคุณภาพชีวิต ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี วันเพ็ญ พูลเพิ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม ต่อความสุขและคุณภาพชีวิต ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี วันเพ็ญ พูลเพิ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนทอง

2 ข้อมูลทั่วไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากร 112,527 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน

3 โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง สถานีอนามัย 21 แห่ง สถานบริการสาธารณสุข

4 บุคลากรของโรงพยาบาล แพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา ได้แก่ 1. เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน 2. กุมารแพทย์ 1 คน 3. สูตินรีแพทย์ 1 คน 4. ศัลยแพทย์ 1 คน 5. สุขภาพจิตชุมชน 1 คน แพทย์ทั่วไป 1 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 76 คน นักเทคนิคการแพทย์ 5 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน นักโภชนากร 1 คน นักรังสีเทคนิค 1 คน เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 120 คน

5 บริบทของปัญหา อำเภอโพนทองเป็นอำเภอ ขนาดใหญ่ที่มียอดผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ สะสมสูงอำเภอหนึ่งโดยมี จำนวน 515 คน ยังมีชีวิต อยู่และมารับการรักษาใน โรงพยาบาลจำนวน 241 คน

6 จากการสอบถามปัญหาผู้ป่วย ขณะให้บริการปรึกษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีปัญหา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจพอสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ติดเชื้อยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองกับสังคม กลัวถูกรังเกียจและทอดทิ้ง 2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคการ ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 3. มีความวิตกกังวล เครียดเกี่ยวกับโรคที่ ตัวเองเป็นอยู่ กลัวเสียชีวิตก่อนลูกโต 4. มีปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน

7 สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการจาก โรงพยาบาลคือ ต้องการให้โรงพยาบาลจัดกิจกรรมกลุ่ม ผู้ติดเชื้อทุกเดือนเพื่อพบปะกับเพื่อนๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ แก้ไขปัญหาต่างๆในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ด้วยกัน การได้รับความรู้ข่าวสารใหม่ๆ จากแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่อื่นๆ ใน ทีมสุขภาพ การรับฟังปัญหา รวมทั้ง การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ

8 เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี มี ความสุขและพึงพอใจใน ชีวิตเท่ากับคนทั่วไป

9 กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสและการกินยาให้ ตรงเวลาโดยเภสัชกร และพยาบาล 2. การสอนทักษะการผ่อนคลายความเครียดด้วย วิธีต่างๆจากหน่วยงานแพทย์แผนไทย 3. การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดคุยปัญหาซึ่งกันและ กันช่วยกันแก้ไขปัญหา 4. การรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างผู้ป่วยและ ทีมสุขภาพ 5. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามปัญหาต่างๆทั้ง รายบุคคลและรายกลุ่ม การเสนอทางเลือกของ การแก้ปัญหา 6. กิจกรรมกลุ่มใช้เวลาช่วงเช้า 8.30 -12.00 โดย นัดหมายกันทุกวันศุกร์แรกของเดือน

10 การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

11 แบบสอบถาม 1. ดัชนีวัดความสุขของคนไทย พัฒนาโดยนายแพทย์อภิชัยมงคล กรมสุขภาพจิต

12 2. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ อนามัยโลกชุดย่อ พัฒนาโดย นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

13 ผลการเปลี่ยนแปลง การจัดกิจกรรมกลุ่มครั้งแรกมีผู้ติดเชื้อ เข้าร่วมกิจกรรมเล็กน้อยเพียง 12 คน ในเดือนมกราคม ต่อมา มีผู้ป่วยเข้าร่วม กิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อ สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน 2552 มีผู้ ติดเชื้อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจำนวน 40 คน

14 ผลการเปลี่ยนแปลง เพ ศ จำนว น ( คน ) อายุ เฉลี่ย ( ปี ) คะแนนเฉลี่ย ด้านความสุข คะแนนเฉลี่ย คุณภาพชีวิต โดยรวม ชาย 2036.227.85 ( มีความสุขเท่ากับ คนทั่วไป ) 90.45 ( มีคุณภาพชีวิต กลางๆ ) หญิ ง 2038.823.15 ( มีความสุขน้อย กว่าคนทั่วไป ) 79.55 ( มีคุณภาพ ชีวิตกลางๆ )

15 ข้อมูลเชิงคุณภาพพอสรุปได้ดังนี้ 1. รู้สึกสบายใจมีกำลังใจ 2. ได้พบเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน ได้เพื่อน ใหม่ๆและทำกิจกรรมร่วมกัน 3. ได้แลกเปลี่ยนความติดเห็นซึ่งกัน และกัน 4. รู้ปัญหาตนเองร่วมกันหาทางแก้ไข 5. ได้รับคำปรึกษา สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตนเองจะได้รับ 6. ได้รับความรู้ ข้อมูลใหม่ๆ โรงพยาบาลให้โอกาสดีๆ

16 บทเรียนที่ได้รับ การจัดกิจกรรมกลุ่มไม่สามารถตอบสนอง ปัญหาและความต้องการให้หมดไปแต่การ รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ทีมสุขภาพควรใส่ใจ เป็นอย่างยิ่ง โอกาสพัฒนาอีกหลายด้านที่ ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากมุมมองจาก ผู้รับบริการเพื่อออกแบบระบบบริการให้ สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

17 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจัดเป็นผู้ด้อยโอกาสใน สังคม ควรมีการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในการดูแลตนเองอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสุข

18 ความสุขที่แท้จริงเกิดจากข้างในจิตใจของคนเรา และถ้า จิตใจของคุณไม่ว่าง เต็มไปด้วยอารมณ์อันตรายต่าง ๆ ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะความสุขนั้นมัก เกิดขึ้นท่ามกลางความสงบเสมอ


ดาวน์โหลด ppt ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม ต่อความสุขและคุณภาพชีวิต ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี วันเพ็ญ พูลเพิ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google