งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ. ศ. 2539 ชนิดหนังสือ มี 6 ชนิด 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการแบบ พิธี เป็นหนังสือติดต่อ ระหว่างส่วนราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ. ศ. 2539 ชนิดหนังสือ มี 6 ชนิด 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการแบบ พิธี เป็นหนังสือติดต่อ ระหว่างส่วนราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ. ศ. 2539 ชนิดหนังสือ มี 6 ชนิด 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการแบบ พิธี เป็นหนังสือติดต่อ ระหว่างส่วนราชการ หรือถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช้ ส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการ หรือถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช้ ส่วนราชการ 2. หนังสือภายใน คือ เป็นหนังสือติดต่อภายในส่วน ราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก ข้อความ ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก ข้อความ 3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตรา แทนการลงชื่อของหัวหน้า ส่วนราชการ ใช้ได้ระหว่างทั้งระหว่างส่วนราชการ ส่วนราชการเดียวกัน ส่วนราชการ ใช้ได้ระหว่างทั้งระหว่างส่วนราชการ ส่วนราชการเดียวกัน กรณีไม่ใช้เรื่องสำคัญ กรณีไม่ใช้เรื่องสำคัญ 4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แกลง การณ์ และข่าว 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน ราชการ ได้แก่ หนังสือ รับรอง รายงานการประชุม รับรอง รายงานการประชุม

2 ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยมีนายละเอียดหน่วยงานรับ เลขรับ วัน เดือน ปี เวลารับ มีขนาด 2.5 x 5 ซ. ม. ทะเบียนหนังสือรับ มีรายละเอียด วัน เดือน ปีที่ ลงทะเบียน เลขทะ เบียนรับ เลขที่หนังสือรับ วัน เดือน ปีของ หนังสือ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ ทะเบียนหนังสือส่ง มีรายละเอียดเช่นเดียวกับ หนังสือรับ หนังสือส่ง ต้องจัดทำ 3 ฉบับ มีต้นฉบับ สำเนาคู่ฉบับ และ สำเนา และลงเลข ทะเบียนส่ง วันที่ ให้ตรงกันทั้ง 3 ฉบับ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ ฯลฯ

3 สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ หนังสือ ภายนอก 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ หนังสือ ภายนอก 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ บันทึก ข้อความ 2.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ บันทึก ข้อความ 2.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ ประทับตรา 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ ประทับตรา 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ รับคำสั่ง 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ รับคำสั่ง 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ ประกาศ 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ ประกาศ 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ รับรอง 1.doc สารบรรณ -\ ตัวอย่างบันทึก ทส แบบใหม่ \ รับรอง 1.doc


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ. ศ. 2539 ชนิดหนังสือ มี 6 ชนิด 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการแบบ พิธี เป็นหนังสือติดต่อ ระหว่างส่วนราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google