งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ กรม

2 ๑. กองพัสดุ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖ คน ๒. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๘ คน ๓. สำนักวิจัยและพัฒนา วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔๑ คน ๔. สำนักเครื่องจักรกล วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๖๑ คน ๕. กองการเงินและบัญชี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๓ คน ๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๒ คน ๗. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ คน ๘. สำนักกฎหมายและที่ดิน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐ คน ๙. สำนักชลประทานที่ ๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๓ คน ๑๐. สำนักสำรวจและธรณีวิทยา วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ คน

3 รุ่นที่ ๑ รวมทุกสำนักกอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐ คน รุ่นที่ ๒ สำนักชลประทานที่ ๑๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘๘ คน รุ่นที่ ๓ ( เพิ่มเติม ) ๗ สำนัก / กอง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๕ คน

4

5

6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ ( ฉบับที่๒ ) พ. ศ. ๒๕๔๘ การพิมพ์หนังสือราชการตามแบบท้าย ระเบียบจำนวน ๑๑ แบบ ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ TH Sarabun PSK,TH Sarabun IT ๙

7 อื่นๆ -ส่วนราชการที่ไม่ใช่ กษ. -รัฐวิสาหกิจ -เอกชน -ประชาชนทั่วไป (หนังสือภายนอก) *ใช้กระดาษ ”ครุฑ” *ออกเลขที่ อักษรย่อ ”กษ ” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือภายใน) *ใช้กระดาษ”บันทึกข้อความ” *ออกเลขที่อักษรย่อ”กษ ” กรมชลประทาน (บันทึก) *ใช้กระดาษ”บันทึกข้อความ” *ออกเลขที่อักษรย่อ”หน่วยงานในชป” สชป. ๑-๑๗ สำนัก/ กอง/กลุ่ม ผู้บริหาร

8

9

10 2.การใช้แบบฟอร์มใบปะหน้า (คู่มือหน้า15)

11

12

13 3.การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ (ระเบียบสำนักนายกฯ)

14

15

16

17

18

19

20

21 * หนังสือภายนอก * หนังสือภายใน * หนังสือประทับตรา * คำสั่ง * รายงาน การประชุม * หนังสือรับรอง


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google