งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง (โดยภาพรวม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง (โดยภาพรวม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง (โดยภาพรวม)

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่งเรื่องทั่วไป (ภายนอก)
รับเอกสารจากงาน / ฝ่ายต่าง ๆ งานสารบรรณรับเรื่อง/คัดแยก เสนอหัวหน้าสำนักงาน เสนอผู้บริหาร พิจารณาลงนาม ออกเลขหนังสือส่ง จัดชุดเอกสาร ฉบับจริงนำจัดส่ง สำเนา (1. เก็บที่ธุรการกลาง 2. คืนเจ้าของเรื่อง) Print รายงานทะเบียนหนังสือส่ง จัดส่งเอกสารตามระบุ เวลา น. และเวลา น.

3 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่งเรื่องทั่วไป (ภายใน)
รับเอกสารจากงาน / ฝ่ายต่าง ๆ งานสารบรรณออกเลขส่ง (กรณีเจ้าของเรื่องลงนามเ) เสนอหัวหน้าสำนักงาน เสนอผู้บริหาร (พิจารณา ) ดำเนินตามคำสั่งการ

4 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเอกสาร(โดยภาพรวม)
รับเอกสารจากกองกลาง/คณะ/หน่วยงานอื่น ๆ เวลา น. และ เวลา น. ลงทะเบียนหนังสือรับ คัดแยกเอกสาร เสนองานที่เกี่ยวข้อง งานสารบรรณ ส่งตามรายชื่อที่ระบุ เสนอหัวหน้าสำนักงาน เสนอผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง (โดยภาพรวม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google