งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง ( โดยภาพรวม ). รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ ออกเลข หนังสือส่ง ฉบับจริงนำ จัดส่ง จัดชุด เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง ( โดยภาพรวม ). รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ ออกเลข หนังสือส่ง ฉบับจริงนำ จัดส่ง จัดชุด เอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง ( โดยภาพรวม )

2 รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ ออกเลข หนังสือส่ง ฉบับจริงนำ จัดส่ง จัดชุด เอกสาร เสนอ ผู้บริหาร เสนอ ผู้บริหาร พิจารณา ลงนาม พิจารณา ลงนาม ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง เรื่องทั่วไป ( ภายนอก ) งานสารบรรณรับ เรื่อง / คัดแยก เสนอหัวหน้า สำนักงาน Print รายงาน ทะเบียนหนังสือส่ง สำเนา (1. เก็บที่ธุรการกลาง 2. คืนเจ้าของเรื่อง ) จัดส่งเอกสาร ตามระบุ เวลา 09.30 น. และเวลา 14.00 น.

3 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง เรื่องทั่วไป ( ภายใน ) รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินตาม คำสั่งการ เสนอ ผู้บริหาร ( พิจารณ า ) งานสารบรรณออกเลขส่ง ( กรณี เจ้าของเรื่องลงนามเ ) เสนอหัวหน้า สำนักงาน

4 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเอกสาร ( โดยภาพรวม ) รับเอกสารจาก กองกลาง / คณะ / หน่วยงาน อื่น ๆ เสนอผู้บริหาร เสนอหัวหน้า สำนักงาน คัดแยก เอกสาร ลงทะเบียน หนังสือรับ ส่งตามรายชื่อ ที่ระบุ เสนองานที่ เกี่ยวข้อง งานสาร บรรณ เวลา 09.30 น. และ เวลา 14.00 น.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือส่ง ( โดยภาพรวม ). รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ รับเอกสารจาก งาน / ฝ่ายต่าง ๆ ออกเลข หนังสือส่ง ฉบับจริงนำ จัดส่ง จัดชุด เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google