งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน สรุปข้อ ตรวจพบ

3 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแ นะ ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมใบเสร็จรับเงิน และ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน ให้แต่งตั้งผู้ควบคุมใบเสร็จรับเงิน โดยทำเป็นคำสั่งของหน่วยงาน เพื่อจะได้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่ เบิกมาใช้งาน และควรเก็บรักษา ให้ปลอดภัย เนื่องจาก ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารสำคัญ ทางการเงิน หากสูญหายจะต้อง ดำเนินการแจ้งความ และเวียน แจ้งทั่วประเทศ การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า ส่วนราชการ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งการเงิน ควรออกคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคล ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

4 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแ นะ การตรวจรับในบางรายการมี ปัญหาระบบการจัดการ ซึ่ง ผู้ใช้ไม่ได้ตรวจรับ ควรจัดหาผู้มีความรู้ในการตรวจรับ พัสดุชนิดนั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการตรวจรับ หากพัสดุนั้นต้อง ใช้ผู้มีความรู้เฉพาะและราคาสูง การตรวจรับบางครั้งไม่มี เจ้าหน้าที่การพัสดุร่วม ดำเนินการและกรรมการตรวจ รับไม่เข้าใจระเบียบพัสดุฯ ทุกครั้งที่แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ พัสดุควรมีการแจ้งระเบียบที่ เกี่ยวข้องเรื่องการตรวจรับให้กรร การรับทราบด้วย การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ยังไม่ได้แจ้งเจ้าตัวทุกครั้ง ก่อนแต่งตั้ง รวมถึงไม่ได้แจ้ง วันเวลาการตรวจรับล่วงหน้า ต่อกรรมการตรวจรับ ทำให้ กรรมการตรวจรับมาตรวจรับ ไม่พร้อมกันส่งผลให้ กระบวนการตรวจรับไม่ล่าช้า ควรพิจารณาแจ้งบุคลากรให้ทราบ กรณีแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ และแจ้งวันเวลาการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อให้กรรมการมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันเวลาที่ กำหนดส่งผลให้การตรวจรับ เป็นไปโดยเรียบร้อย ผู้ต้องการใช้ พัสดุได้ของทันต่อความต้องการ และทำให้สามารถส่งเอกสาร เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น

5 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแ นะ งานพัสดุไม่อำนวยความ สะดวกในการประสานงาน ตรวจรับพัสดุ โดยให้ กรรมการตรวจรับประสานงาน กันเอง เจ้าหน้าที่ควรติดต่อประสานกับ กรรมการตรวจรับล่วงหน้าก่อนทำ การตรวจรับพัสดุ ไม่จัดทำทะเบียนคุมเช็ค และ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมเช็ค ควรจัดทำเบียนควบคุมเช็ค เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันใช้ เช็คเล่มใด เลขที่ใด และผู้ใด นำไปใช้ มีการนำสำเนา / ต้นขั้ว เช็ค ส่งคืนหรือไม่ และแต่งตั้งผู้ ควบคุมเช็คเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ โดยตรง

6 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแ นะ ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน ระหว่างผู้รักษาเงินกับผู้จัดทำ บัญชีเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ การเงินคนเดียว การที่หน่วยงานไม่ได้แบ่งแยก หน้าที่ระหว่างผู้จัดทำบัญชีและ ผู้รักษาเงินเนื่องจากเจ้าหน้าที่ การเงินมีคนเดียว ควรมีการ ควบคุมโดยให้เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทำรายงานการเงินประจำวัน พร้อมรายงานการออก ใบเสร็จรับเงินประจำวัน เสนอต่อ กรรมการเก็บรักษาเงินและ ผู้บริหารทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้มี การตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการระหว่างกัน และเป็นการควบคุมภายใน ไม่ได้แจ้งกรรมการตรวจรับให้ ทราบล่วงหน้าก่อนออกคำสั่ง แต่งตั้ง การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับควรมี การแจ้งล่วงหน้าก่อนออกคำสั่ง แต่งตั้ง


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google