งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบสาร บรรณ ชั้น ความเร็ว ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ชั้น ความลับ ลับ ลับมาก ลับที่สุด สำเนาคู่ฉบับ สำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบสาร บรรณ ชั้น ความเร็ว ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ชั้น ความลับ ลับ ลับมาก ลับที่สุด สำเนาคู่ฉบับ สำเนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบสาร บรรณ ชั้น ความเร็ว ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ชั้น ความลับ ลับ ลับมาก ลับที่สุด สำเนาคู่ฉบับ สำเนา

2 2 หนังสือ ภายนอก นอกกระทรวง ใช้กระดาษตราครุฑ ( หนังสือครุฑหรือหนังสือกลาง ) หนังสือ ภายใน หนังสือ ภายใน ในกระทรวง ต่างกรม ใช้กระดาษ บันทึกข้อความ บันทึก ในกรม เดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือกระดาษอื่น ๆ

3 3 ชื่อส่วนราชการ หนังสือภายนอก ต้องตรงกับตำแหน่งผู้ลงนาม เช่น กระทรวง รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง กรม อธิบดี หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน กอง / สำนัก ผู้อำนวยการกอง / สำนัก หนังสือภายในและบันทึก ผู้ใดลงนาม ชื่อหน่วยงานผู้นั้นจะอยู่ลำดับแรกเสมอ

4 4 ส่วนหัวของ หนังสือ เรื่อง อนุญาตให้ศึกษาดูงาน กิจกรรม 5 ส เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 1234/250 ลงวันที่ …… สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ……….. จำนวน 1 แผ่น 2. ……….. จำนวน 2 แผ่น

5 5 การเขียน 1. ขึ้นต้นด้วยคำกริยา เช่น ส่ง อนุมัติ ขอให้ 2. ขึ้นต้นด้วยคำนาม เช่น การ... โครงการ เอกสาร เรื่องกว้าง หรือหลายประเด็น เรื่องที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง เรื่องที่ไม่พึงประสงค์ จะชัดเจนดี ไม่ค่อยชัดเจน

6 6 ลักษณะของที่ดี 1. เป็นวลี หรือประโยคสั้น ๆ 2. ใช้ภาษาง่าย หรือชัดเจน 3. ตรงประเด็นและตรงกับส่วนสรุป 4. ไม่ซ้ำกับเรื่องอื่น 5. สุภาพ และรักษาน้ำใจผู้รับ

7 7 ด้วย เนื่อง ด้วย เนื่องจา ก ตาม ตามที่ อนุสนธิ ตาม หนังสือที่ อ้างถึง... นั้น คำขึ้นต้น เนื้อหา

8 8 W ho (Whom) W here W hen W hy W hat How

9 9 การเขียนส่วนเนื้อหา ย่อหน้าแรก ส่วนนำสาเหตุที่เขียนหนังสือนี้ เรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมา ปัญหา / เหตุการณ์

10 10 ย่อหน้าที่สอง ข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียด ประเด็นสำคัญ ข้อกฏหมาย

11 11 ย่อหน้าที่สามและสี่ ( อาจรวมกันได้ ) ความคิดเห็น / ข้อพิจารณา / ข้อวิเคราะห์ ข้อเสนอ / ความต้องการ ถ้ามีหลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ

12 12 คำลง ท้าย เพื่อสรุป เน้นย้ำ ขอบคุณ เพื่อมารยาท แสดง ความหวัง “ จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ...” “ จึงเรียนมาเพื่อโปรด พิจารณา...” ฯลฯ

13 13 ความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น รายละเอียดตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ข้อความ ต่อท้ายย่อ หน้า


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบสาร บรรณ ชั้น ความเร็ว ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ชั้น ความลับ ลับ ลับมาก ลับที่สุด สำเนาคู่ฉบับ สำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google