งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. บุญศรี โชติ วรรณวิวัฒน์. เทคนิคในการเขียน หนังสือราชการ เมื่อจะเขียนหนังสือราชการทุก ครั้ง ควรนึกก่อน เขียนเสมอว่า 1. เขียนเรื่องอะไร - เพื่อที่จะได้สื่อความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. บุญศรี โชติ วรรณวิวัฒน์. เทคนิคในการเขียน หนังสือราชการ เมื่อจะเขียนหนังสือราชการทุก ครั้ง ควรนึกก่อน เขียนเสมอว่า 1. เขียนเรื่องอะไร - เพื่อที่จะได้สื่อความหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. บุญศรี โชติ วรรณวิวัฒน์

2 เทคนิคในการเขียน หนังสือราชการ เมื่อจะเขียนหนังสือราชการทุก ครั้ง ควรนึกก่อน เขียนเสมอว่า 1. เขียนเรื่องอะไร - เพื่อที่จะได้สื่อความหมาย ให้เข้าใจตรงวัตถุประสงค์ ได้ สาระครบถ้วน ตามที่ประสงค์ จะแจ้งไปและจะได้ย่อเรื่องลง หัวข้อเรื่องของหนังสือได้ ถูกต้องและรัดกุม

3 2. เขียนถึงใคร - เพื่อจะได้เขียนคำขึ้นต้น คำลงท้ายให้ ถูกต้อง และจะได้ ถ้อยคำ สำนวน ถูกต้องเหมาะสมกับ ฐานะของ

4 3. เขียนเพื่ออะไร - เพื่อจะได้เขียนให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดผลตามที่ ต้องการ เช่น เพื่อให้ ผู้รับ ให้ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้รับ ถือปฏิบัติ

5 หลักการร่าง หนังสือ 1. ศึกษาเรื่องที่จะร่าง ให้ เข้าใจชัดเจน 2. การตั้งชื่อเรื่อง ควรให้ กะทัดรัดละ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

6 3. รูปแบบหนังสือ ต้องให้ เป็นไปตามระเบียบ งานสารบรรณ เช่น ถ้ามีไป ถึงส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกให้ใช้ รูปแบบหนังสือ ภายนอก ถ้าหนังสือติดต่อ ภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใช้ รูปแบบหนังสือ ภายใน และถ้าเป็นระเบียบ หรือคำสั่ง ก็ให้มี ข้อความตามรูปแบบที่กำหนด

7 4. ข้อความ อย่างน้อยควรมี 2 ย่อหน้า ย่อหน้าแรก เป็นข้อความที่ เป็นเหตุหรือที่มา ของเรื่อง ถ้าเป็น หนังสือโต้ตอบ ก็ให้อ้างถึงเรื่อง เดิมสั้นๆ แล้วลง - ท้ายคำว่า “ นั้น ” ถ้าเป็นเรื่องใหม่ ให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ ด้วย ” เป็นต้น

8 ย่อหน้าสอง เป็นข้อความที่ เป็นข้อพิจารณา ประกอบสาเหตุ เพื่อนำไปสู่ วัตถุประสงค์ของ หนังสือว่า ประสงค์จะให้ ผู้รับปฏิบัติอะไรอย่างไร ข้อความจะต้อง กะทัดรัด ชัดเจน ได้ ใจความ เนื้อหา ครบถ้วน

9 สำหรับวัตถุประสงค์ ที่ให้ปฏิบัติ หากมี หลายเรื่องก็ให้แยกเป็น ข้อๆ และถ้ามี กำหนดเวลาก็ให้ กำหนดเวลาให้ชัดเจน เช่น ให้ทราบ โดยส่งให้ ถึงวันภายใน วันที่ เดือน พ. ศ. เป็นต้น

10 5. ภาษาที่ใช้ ให้ใช้ ภาษาราชการ ไม่ใช่ภาษาพูด ด้วย สะกดตัวการันต์ ถูกต้องตามหลัก ภาษาไทย เว้นวรรคตอนถูกต้อง

11 6. ระดับของผู้รับ หนังสือ ถ้าผู้รับ อยู่ในระดับที่ต่างกัน ให้พึง ระวังการใช้คำให้ เหมาะสม เช่น ถ้าอยู่ในระดับสูงกว่า จะไม่ใช้ คำในลักษณะสั่งการ เป็นต้น

12 7. ความนิยมของผู้ลง นาม จะต้องศึกษาว่าผู้ที่จะ ลงนาม หนังสือเป็นใคร มี สำนวนเฉพาะ หรือไม่ ใช้สรรพนาม แทนตัวอย่างไร เป็นต้น

13 8. หนังสือที่เป็นลักษณะ สั่งการ จะต้องมีข้อความที่ เป็นเหตุและผล เรื่องที่ต้องระวังมากคือให้ผู้ ปฏิบัติเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม เจตนารมณ์ของเรื่อง ไม่เปิดช่องให้ตีความได้ หลายชั้น


ดาวน์โหลด ppt น. ส. บุญศรี โชติ วรรณวิวัฒน์. เทคนิคในการเขียน หนังสือราชการ เมื่อจะเขียนหนังสือราชการทุก ครั้ง ควรนึกก่อน เขียนเสมอว่า 1. เขียนเรื่องอะไร - เพื่อที่จะได้สื่อความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google