งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสื อ ราชก าร 1. หนังสือราชการ ภายนอก 2. หนังสือราชการ ภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสื อ ราชก าร 1. หนังสือราชการ ภายนอก 2. หนังสือราชการ ภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หนังสื อ ราชก าร 1. หนังสือราชการ ภายนอก 2. หนังสือราชการ ภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ ทำขึ้น หนังสื อ ราชก าร หนังสื อ ราชก าร

4 หนังสือราชการภายนอก หนังสือติดต่อราชการที่ เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษ ตราครุฑ ใช้ติดต่อระหว่าง ส่วน ราชการ หรือส่วน ราชการมี ถึง หน่วยงาน อื่น

5 หนังสือราชการภายใน หนังสือติดต่อราชการที่ เป็นแบบพิธีน้อยกว่า หนังสือภายนอกโดยใช้ กระดาษบันทึก ข้อความ ใช้ติดต่อ ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด เดียวกัน

6 หนังสือประทับตรา หนังสือที่ใช้ประทับตรา แทนการลงชื่อของ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมขึ้นไป โดยให้ส่วนหัวหน้า ราชการระดับ กอง ลงชื่อ ย่อกำกับ

7 หนัง สือ สั่ง การ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

8 หนัง สือ ประ ชาสั มพัน ธ์ ประกาศ แถลงกา รณ์ ข่าว

9 หนังสือที่ เจ้าหน้าที่ทำขึ้น 1. หนังสือรับรอง 2. รายงานการ ประชุม 3. บันทึก 4. หนังสืออื่นๆ

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt หนังสื อ ราชก าร 1. หนังสือราชการ ภายนอก 2. หนังสือราชการ ภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google