งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือราชการ

2 หนังสือ ราชการ หนังสือ ราชการ หนังสือ ราชการ 1. หนังสือราชการภายนอก
2. หนังสือราชการภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หนังสือ ราชการ หนังสือ ราชการ หนังสือ ราชการ

3 หนังสือราชการภายนอก หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ ใช้ติดต่อระหว่างส่วน ราชการ หรือส่วนราชการมี ถึงหน่วยงานอื่น

4 หนังสือราชการภายใน หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกโดยใช้กระดาษบันทึก ข้อความ ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด เดียวกัน

5 หนังสือประทับตรา หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้ส่วนหัวหน้าราชการระดับ กอง ลงชื่อย่อกำกับ

6 คำสั่ง ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ

7 หนังสือประชาสัมพันธ์
ประกาศ แถลงการณ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ข่าว

8 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น
1. หนังสือรับรอง 2. รายงานการประชุม 3. บันทึก 4. หนังสืออื่นๆ

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt หนังสือราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google